8.12.1810

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Hans West

Modtagersted

Paris

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke direkte af den citerede del af brevet, men da det er skrevet på samme ark som C.F. Høyers og Thorvaldsens fællesbrev til Hans West, skal nærværende del dateres samtidigt med Høyers brev til West, der er dateret 8.12.1810.

Resumé

Thorvaldsen opfordrer West til at hjælpe Høyer med en sag vedrørende Kunstakademiet. Han skriver desuden at han er blevet opfordret til at konkurrere om at opføre et monument til dronning Luise af Preussen.

Dokument

[...]

Kiæreste Hr. Etatzraad! Jeg tilføyer nogle Linier i Hr. Høyers Brev for at bevidne Dem min Agtelse som jeg immer bærer for en sand Patriot og for at lykønske Dem til Deres Foreening med Deres agtværdige VenI – og da jeg er overbeviis om Deres utrættelige Iver for enhver god Sags Fremme saa beder jeg Dem paa det venskabeligste herved at De paa det kraftigste tager sig af Hr Høyers SagII – De kiænder Den til fulte jeg behøver ikke at sige – mere. – Fra Baronesse SchubartIII har jeg faaet BrevIV hun tilmælder mig at hendes Mand har af Kongen faaet Tilladelse at rejse hjem til Foraaret – men fra ham selv har jeg ikke havt Brev og altsaa ikke endnu erholdetV BogenVI. Hvad mig selv angaar saa lever jeg ved det gamle og paa nogen Forkiølelse nær befinder jeg mig vel – Jeg har været inviteret at concurere til at giøre Dronningen af Prøysens MonumentVII men da jeg ikke skytter om at concurere har jeg afslaaet Samme – De CommissionerVIII De har beæret mig med skal jeg saa snar mulig med Fornøyelse forrette. Hr Etatzraaden kiænder mig at være en Hader af at skrive og en Elsker af at modtage Breve; Jeg haaber der for og formedelst Deres Godhed for mig at De undskylder mig mit Brevs Korthed og derhos at De fornøyer mig snar med gode Efterretninger fra Dem selv Deres Ven og hvad De veed der interesserer mig: Lev vel Lev vel! med sand Høyagtelse og Venskab Deres hengivneste

A: Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

[…]

Dearest Etatsråd, [titular Councillor of State] I add some lines in Mr Høyer’s letter to express the respect which I ever have for a true patriot and to congratulate you with your union with your estimable friend – and as I am convinced of your untiring anxiety for the advancement of any good case with this I ask you in a friendly spirit that you most powerfully attend to Mr Høyer’s case – you know it fully I need not say – more. – I have had a letter from baroness Schubart she tells me that her husband from the King has been granted permission to go home in spring – but I have had no letter from him and so have not yet received the book. As for me I live as usual and apart from a cold I am well – I have been invited to compete for making the queen of Prussia’s monument but as I do not approve of competing I have declined the same – The commissions you have honoured me with I shall execute as soon as possible with pleasure. Sir, you know that I hate writing and love to receive letters; So that is why and because of your kindness for me I hope that you will excuse me for the briefness of my letter and furthermore that you will please me soon with good information about yourself and your friend and what you know interests me. Take care of yourself! With true respect and friendship Yours sincerely,

A: Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette brev er sidste del af et fælles brev til Hans West fra C.F. Høyer og Thorvaldsen. Høyers foranstående del kan ses her.
Der findes et udkast til den del, som Thorvaldsen stod for. Udkastet er skrevet af C.F. Høyer.
En afskrift af brevet findes desuden på Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4752, 4o.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

m28, nr. 153b

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Antagelig den danske diplomat Ernst Frederik Walterstorff. West boede hos Walterstorff i Paris i december 1810 og skriver herom i et brev dateret 17.12.1810.

  2. Dvs. sagen involverende Kunstakademiet, der ønsker at Høyer forlader Rom. Se 8.12.1810.

  3. Dvs. den danske baronesse Jaqueline Schubart.

  4. Det omtalte brev findes i Arkivet og er dateret 16.11.1810.

  5. Dvs. modtaget. Se betydning 2.1 af erholde i Ordbog over det danske Sprog

  6. De sparsomme oplysninger tillader p.t. ikke en sikker identifikation af bogen.

  7. Antagelig en statue af dronning Luise, dronning til Friedrich Wilhelm 3. af Preussen.

  8. I et brev til Thorvaldsen, dateret 26.10.1810, giver West instrukser til forsendelsen af diverse kunstværker, heriblandt portrætbusten, Bertel Thorvaldsen, jf. A223.

Sidst opdateret 11.05.2021