Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 615 af 10246
Afsender Dato Modtager
Laurits Engelstoft [+]

Afsendersted

København

29.4.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: S.T. Hr Thorvaldsen i Rom

Resumé

På vegne af Marcus Gerhard Rosencrone beder Engelstoft Thorvaldsen om at udføre en portrætbuste i Carrara-marmor af den afdøde Henrik Hielmstierne. Han fortæller, hvilke billedforlæg der foreligger, og beder om at få oplyst prisen.

Se original

Kiobenh. d. 29
April 1807

Hoistærede!
Naar De seer Undertegnedes Navn, vil De maaskee erindre, at han havde den Fornoielse at giøre Deres Bekiendtskab i Sommeren 1804 hos Kammerherre Schubart paa Montenero ved Livorno.
Anledningen til denne Skrivelse er, at en Ven af mig, Grev Rosencrone, har isinde at lade forfærdige en Marmorbüste af sin afdøde Svigerfader, Geheimeraad Hielmstierne. Han ønsker den fra en første Konstners Haand, og De seer da, hvorfor han ønsker den fra Deres.
Men for at vide, hvad hertil fra hans Side maatte udfordres, har han bedet mig foreløbigen at correspondere med Dem. Man har af den afdøde et Kobber, som er lignende; man har hans Brystbillede i Relief i en veludarbejdet Medaille; man har ogsaa en Gipsbüste af ham. I det nu Greven ved mig anmoder Dem om at paatage Dem det her omskrevne Arbejde, hvortil den beste Marmor fra Carara maatte udsøges, ønsker han, at De vilde have den Godhed, jo for jo hellere at lade mig vide hvilke Hielpemidler herfra maatte sendes Dem, og da, hvad vel Prisen paa det forlangte Arbeide omtrent vilde blive og til hvilken Tid det kunde ventes færdigt. – Jeg tør altsaa udbede mig denne Efterretning med det allerforste meddeelt.
De tillade mig at benytte denne Leilighed til at bede Dem at kalde mig i Erindring hos vor fortreffelige Landsmand, Zoega, og bevidne ham min særdeles Hoiagtelse og Erkiendtlighed. Ligeledes ville De bringe Hr Wallich min beste Hilsen, hvis han er i Rom. Til den agtværdige Baron Brown har jeg skrevet et Par Linier, som jeg beder mig Tilladelse til her at vedlægge og anbefale til Deres gode Omsorg, ligesom og, naar De skriver mig til, det vil være at forbinde mig, hvis De vilde spørge ham, om han vel skulde have noget at tilmelde mig.
Med megen Hoiagtelse har jeg den Ære at forblive

Deres
hengivne
Engelstoft
Professor

Arkivplacering
m2 1807, nr. 5
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 194; III, p. 253.
Andre referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 191-199.

Emneord
Montenero · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsens værker, bestilling af
Personer
Baron Brown · Henrik Hielmstierne · Marcus Gerhard Rosencrone · Herman Schubart · Arnold Wallick · Georg Zoëga
Værker
Sidst opdateret 10.02.2016 Print