29.4.1807

Afsender

Laurits Engelstoft

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: S.T.I Hr Thorvaldsen i Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

På vegne af Marcus Gerhard Rosencrone beder Engelstoft Thorvaldsen om at udføre en portrætbuste i Carrara-marmor af den afdøde Henrik Hielmstierne. Han fortæller, hvilke billedforlæg der foreligger, og beder om at få oplyst prisen.

Dokument

Kiobenh. d. 29
April 1807

Hoistærede!
Naar De seer Undertegnedes Navn, vil De maaskee erindre, at han havde den Fornoielse at giøre Deres Bekiendtskab i Sommeren 1804 hos Kammerherre SchubartII paa MonteneroIII ved Livorno.
Anledningen til denne Skrivelse er, at en Ven af mig, Grev RosencroneIV, har isinde at lade forfærdige en MarmorbüsteV af sin afdøde Svigerfader, Geheimeraad HielmstierneVI. Han ønsker den fra en første Konstners Haand, og De seer da, hvorfor han ønsker den fra Deres.
Men for at vide, hvad hertil fra hans Side maatte udfordresVII, har han bedet mig foreløbigen at correspondere med Dem. Man har af den afdøde et KobberVIII, som er lignende; man har hans Brystbillede i Relief i en veludarbejdet MedailleIX; man har ogsaa en GipsbüsteX af ham. I det nu Greven ved mig anmoder Dem om at paatage Dem det her omskrevne Arbejde, hvortil den beste Marmor fra CararaXI maatte udsøges, ønsker han, at De vilde have den Godhed, jo for jo hellere at lade mig vide hvilke Hielpemidler herfra maatte sendes Dem, og da, hvad vel PrisenXII paa det forlangte Arbeide omtrent vilde blive og til hvilken Tid det kunde ventes færdigt. – Jeg tør altsaa udbede mig denne Efterretning med det allerforste meddeelt.
De tillade mig at benytte denne Leilighed til at bede Dem at kalde mig i Erindring hos vor fortreffelige Landsmand, ZoegaXIII, og bevidne ham min særdeles Hoiagtelse og Erkiendtlighed. Ligeledes ville De bringe Hr WallichXIV min beste Hilsen, hvis han er i RomXV. Til den agtværdige Baron BrownXVI har jeg skrevet et Par Linier, som jeg beder mig Tilladelse til her at vedlægge og anbefale til Deres gode Omsorg, ligesom og, naar De skriver mig til, det vil være at forbinde mig, hvis De vilde spørge ham, om han vel skulde have noget at tilmelde mig.
Med megen Hoiagtelse har jeg den Ære at forblive

Deres
hengivne
Engelstoft
Professor

Arkivplacering

m2 1807, nr. 5

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 194; III, p. 253.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A210 Henrik Hielmstierne, Antagelig juni 1812 - august 1812, inv.nr. A210

Kommentarer

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. Dvs. den danske diplomat Herman Schubart, der var Thorvaldsens gode ven.

 3. Schubarts landsted, Montenero, ca. 7 km syd for Livorno.
  Thorvaldsen opholdt sig her fra juli til september 1804, som Engelstoft rigtigt skriver.

 4. Dvs. den danske kunstsamler og greve Marcus Gerhard Rosencrone.

 5. Dvs. den buste, der senere blev til Thorvaldsens portræt af Henrik Hielmstierne, Det Kongelige Bibliotek, København, jf. A210.

 6. Den danske embedsmand, historiker, kunst- og bogsamler Henrik Hielmstierne, som døde i 1780.
  Rosencrone bestilte busten af sin svigerfar i forbindelse med dannelse af Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse.

 7. Dvs. hvad der var brug mht. billedforlæg af den for længst afdøde mand. Se udfordre i Ordbog over det danske Sprog

 8. Det vil sige et kobberstik, nemlig J.F. Clemens’ portræt af Hielmstierne fra 1782, se et eksemplar af stikket i Den kongelige Kobberstiksamling.

 9. Portrætmedaljen af den danske medaljør Daniel Adzer, 1780. Opholdssted uvist.

 10. Portrætbusten fremstillet af billedhuggeren Hartman Beeken (1743-1781), der i dag findes på Det kongelige Bibliotek.

 11. Dvs. marmor fra marmorbruddene i Carrara, hvilket blev opfattet som det bedste marmor.

 12. Thorvaldsen svarede i sit efterfølgende brev af 20.5.1807 på Engelstofts spørgsmål, bl.a. vedrørende prisen, der blev sat til 200 scudi.

 13. Dvs. den danske arkæolog Georg Zoëga, der var Thorvaldsens mentor og gode ven i de tidlige Rom-år.

 14. Dvs. den danske teatermaler Arnold Wallick.

 15. Wallich var ikke længere i Rom på det tidspunkt. Han opholdt sig i Milano 1806-09.

 16. Dvs. den dansk-norske levemand Baron Brown, der var Zoegas og Thorvaldsens gode ven.

Sidst opdateret 10.02.2016