Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 645 af 10248
Afsender Dato Modtager
Johan Georg Wahl [+]

Afsendersted

Pisa

Kort efter 31.10.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Året, men ikke datoen fremgår af brevet. Den 2.10.1807 blev Thorvaldsen inviteret til Montenero sammen med Wahl af Herman Schubart. Brevinvitationen kan tidligst være ankommet i Rom efter 4-5 dage, se postekspeditionstider.
Sandsynligvis umiddelbart efter modtagelse afslog Thorvaldsen at følge med Wahl, se hans svarudkast her. Billedhuggeren oplyste samtidig, at Wahl 8-10 dage senere ville rejse fra Rom. Wahl skriver, at han tog afsted på en lørdag, og dette kunne passe med, at afrejsedagen enten var lørdag den 10.10.1807, eller mere sandsynligt lørdag den 17.10.1807. Han ankom til Firenze onsdagen efter, dvs. onsdag d. 21.10.1807. Her blev han i mere end en uge, idet han først omtaler et museumsbesøg lørdag og dernæst nævner, at han rejste fra Firenze om fredagen. Dvs. afrejsen fra Firenze må være foregået fredag d. 30.10.1807, og det synes rimeligt at antage, at ankomsten til Pisa, som nævnes at være foregået en lørdag, faldt på lørdag 31.10.1807. Af brevets indhold fremgår, at Wahl skriver kort efter sin ankomst til Pisa, og en rimelig datering synes derfor at være “kort efter 31.10.1807”.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: à Monsieur / Monsieur Thorvaldsen / Proffeseur et Sculpteur / Danoise / a Rom. / a Caffé Greco / incontio alla Barcucia.

Resumé

Wahl beretter om sin rejse fra Rom over Firenze til Pisa. Han fortæller, at familien Schubart var meget skuffede over, at Thorvaldsen ikke var rejst med Wahl. Han beder Thorvaldsen gå til hans logi og fjerne nogle bøger.

Se original

Pisa d.     1807

Kiære Thorwaldsen!

Jeg haaber det ikke er Dem ukiert at høre hvorledes man lever i Pisa og hvorledes ieg haver passeret Tiden paa denne lille Reise hertil. ieg vilde bebreide Dem dersom ieg ikke var overbeviist om at De ikke uden skade for Dem selv havde kundet forlade Rom.

De veed ieg tog fra Rom Løverdagen meget tidlig og da det endnu var mørk steg ieg i Vognen med Længsel efter Dagen for at lære kiende mit Reiseselskab, og med Sandhed kan ieg sige at deres Bekiendskab var mig behagelig kun beklager ieg det varede alt for kort. De veed det var en fransk Major med sin Kone og den Plads som var dem tiltænkt havde en Courer taget, At reise med Damer er undertiden ubehagelig og især naar man ikke kiender dem men her var det det modsatte thi ieg giorde snart Bekiendskab og hvad een havde Lyst at giøre giorde de andre med og da den fransk Officers Kone sang ret smuk passerede vi mange Timer meget behagelig spadserede naar veiret var godt og foresten sladrede Tiden bort. Onsdag aften kom vi til Florenz, blev Løverdagen der og saae det smukke Gallerie, fredagen om morgenen forlod ieg mismodig mit Reiseselskab og havde de forbande Passer ikke været var ieg gaaet med til Parma, men ieg haver nu engang en naragtig skiebne thi hvad ieg vil det vil den ikke. men Taalmodighed overvinder alting. ieg gik fra Florenz paa Arno Floden til Pisa, Situationerne paa bege Sider af Arno Floden er overmaade skiøn og ieg havde den Lykke at have meget got Veyr, men et Selskab som ieg skal fortælle Dem om naar ieg kommer til Rom[.] Løverdag mod midag ankom ieg i Pisa heel og holden, ieg behøver vel ikke at sige Den at ieg af Baronnen og Baronessen er blevet modtaget paa det Venskabeligste og det giorde dem meget ondt at De ikke var kommet med, ieg har undskyld Dem saameget det var mig mueligt, vi haver i dag drukket paa Deres hilsen, som de alle Venskabeligst beder at melde Dem, Lund hilser Dem han haver fuldendt Portraiterne af Baronen og hans Kone de ere lignende og især Baronens. om 8te Dage tænker ieg at gaae herfra ieg haaber til Rom,

Men ieg maae bede Dem om en Tieneste som ieg haaber De ikke nægter mig nemlig at gaae op i mit Logis og tage de Bøger som ligger i skabet i Vægen, der er især een hvor der skrevet noget dumt Tøy i som ieg ugierne vilde have skulde komme nogen i hænde. Min hilsen til Bruns Humbolts Bowls Rauch Høyer Müller og alle bekiendere ieg haaber at Augusta maler hovederne færdig til ieg har den Lykke at see hende igien.

Deres [papiret mangler] [J.G.] Wahl

Arkivplacering
m2 1807, nr. 19
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele, men der henvises indirekte i II, p. 92.
Emneord
Rejsebeskrivelser · Thorvaldsens bofæller i Casa Buti
Personer
Friederike Brun · Ida Brun · Caroline von Humboldt · Wilhelm von Humboldt · C.F. Høyer · J.L. Lund · Christian Daniel Rauch · Herman Schubart · Jacqueline Schubart
Sidst opdateret 27.01.2016 Print