Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 647 af 10246
Afsender Dato Modtager
Laurits Engelstoft [+]

Afsendersted

Rendsburg

Afsenderinfo

Poststempler: P.T.IN.R / 9 i en hjerteform

23.12.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: S.T. Hr Sculpteur Thorvaldsen i Rom
Udskrift: Par / il Signore Thorvaldsen / Scultore Danese / in / Roma

Resumé

Engelstoft fortæller, at Marcus Gerhard Rosencrone snarest vil sende billedforlæggene til portrætbusten af Henrik Hielmstierne, jf. A210, og at han vil overføre første halvdel af betalingen.

Se original

Rendsborg d. 23 Dec. 1807.

Indtrufne, Dem bekiendte Omstændigheder, ere blevne Aarsag i, at jeg forst nu er bleven sat istand til at besvare Deres ærede af 30 May d.A. Grev Rosencrone har nu bedet mig underrette Dem om, at han allerede har foranstaltet en Maske taget af Geheimer. Hielmstiernes Büste, og at han, saasnart mulig Leilighed gives, hvilket da ikke kan haabes før til Sommeren, vil lade Dem saavel denne som Portræterne tilstille, og da tillige anvise den forlangte Halvpart af de 200 Scudi. Skulde Deres Leilighed tillade dertil at reservere det smukke Carariske Marmor, De omtaler, vil det være ham dobbelt kiært. – I øvrigt mener jeg, at De, hvis De havde noget mere at bestemme i denne Anledning, helst maatte henvende Dem til Hs. Excellence selv, da jeg nu er fraværende fra Kiøbenhavn, og ikke veed, naar jeg kommer der tilbage.
Jeg takker Dem for de mig fra Zoega og Brown tilsendte mig særdeles behagelige Hilsener, og beder Dem, at anbefale mig disse højstagtværdige Landsmænds fortsatte venskabelige Erindring, hvilken ogsaa fra Deres Side vil have et uendeligt Værd

for Deres hengivne
Engelstoft[Tilføjet på brevets forside J.C. Ulrichs hånd:]
Livorno d. 11 Janr 1808
Ved Joh. C. Ulrich –
Consul

Generel kommentar

Dette brev er et led i korrespondancen om Marcus Gerhard Rosencrones bestilling af en portrætbuste i marmor af sin svigerfar Henrik Hielmstierne, jf. A210. Han bestilte busten 29.4.1807 via Engelstoft, som også her fungerer som budbringer.
Busten blev imidlertid tidligst påbegyndt i 1812, da de billedforlæg, som Thorvaldsen havde brug for, først ankom på daværende tidspunkt.

Arkivplacering
m2 1807, nr. 17
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 191-199.

Emneord
Englandskrigene · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsens værker, betaling i rater · Thorvaldsens værker, priser
Personer
Baron Brown · Henrik Hielmstierne · Marcus Gerhard Rosencrone · J.C. Ulrich · Georg Zoëga
Værker
Sidst opdateret 10.02.2016 Print