23.12.1807

Afsender

Laurits Engelstoft

Afsendersted

Rendsburg

Afsenderinfo

Poststempler: P.T.IN.R / 9 i en hjerteform

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: S.T.I Hr Sculpteur Thorvaldsen i Rom
Udskrift: Par / il Signore Thorvaldsen / Scultore Danese / in / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Engelstoft fortæller, at Marcus Gerhard Rosencrone snarest vil sende billedforlæggene til portrætbusten af Henrik Hielmstierne, jf. A210, og at han vil overføre første halvdel af betalingen.

Dokument

Rendsborg d. 23 Dec. 1807.

Indtrufne, Dem bekiendte OmstændighederII, ere blevne Aarsag i, at jeg forst nu er bleven sat istand til at besvare Deres ærede af 30 May d.A.III Grev RosencroneIV har nu bedet mig underrette Dem om, at han allerede har foranstaltet en MaskeV taget af Geheimer.VI Hielmstiernes BüsteVII, og at han, saasnart mulig Leilighed gives, hvilket da ikke kan haabes før til Sommeren, vil lade Dem saavel denne som PortræterneVIII tilstilleIX, og da tillige anvise den forlangte Halvpart af de 200 ScudiX. Skulde Deres Leilighed tillade dertil at reservere det smukke Carariske Marmor, De omtaler, vil det være ham dobbelt kiært. – I øvrigt mener jeg, at De, hvis De havde noget mere at bestemme i denne Anledning, helst maatte henvende Dem til Hs. Excellence selv, da jeg nu er fraværende fra KiøbenhavnXI, og ikke veed, naar jeg kommer der tilbage.
Jeg takker Dem for de mig fra ZoegaXII og BrownXIII tilsendte mig særdeles behagelige Hilsener, og beder Dem, at anbefale mig disse højstagtværdige Landsmænds fortsatte venskabelige Erindring, hvilken ogsaa fra Deres Side vil have et uendeligt Værd

for Deres hengivne
Engelstoft[Tilføjet på brevets forside J.C. UlrichsXIV hånd:]
Livorno d. 11 Janr 1808
Ved Joh. C. Ulrich –
Consul

Generel kommentar

Dette brev er et led i korrespondancen om Marcus Gerhard Rosencrones bestilling af en portrætbuste i marmor af sin svigerfar Henrik Hielmstierne, jf. A210. Han bestilte busten 29.4.1807 via Engelstoft, som også her fungerer som budbringer.
Busten blev imidlertid tidligst påbegyndt i 1812, da de billedforlæg, som Thorvaldsen havde brug for, først ankom på daværende tidspunkt.

Arkivplacering

m2 1807, nr. 17

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A210 Henrik Hielmstierne, Antagelig juni 1812 - august 1812, inv.nr. A210

Kommentarer

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. Engelstoft refererer til Englands bombardement af København i begyndelsen af september 1807.

 3. Dvs. Thorvaldsens brev af 20.5.1807 og ikke 30.5., som Engelstoft skriver.

 4. Dvs. den danske godsejer og kunstsamler Marcus Gerhard Rosencrone

 5. Dvs. en afstøbning af ansigtet / masken på den buste, der nævnes i det følgende.
  Masken skulle bruges som forlæg for den anden buste, Thorvaldsen havde fået bestilling på.

 6. Dvs. gehejmeråd, dvs. en højtstående embedsmand ved et hof.

 7. Dvs. portrætbusten forestillende Henrik Hielmstierne fremstillet c. 1779-80 af billedhuggeren Hartman Beeken (1743-1781). Busten findes i dag på Det kongelige Bibliotek.

 8. Dvs. de andre portrætter af Henrik Hielmstierne, som Thorvaldsen skulle bruge for at fremstille sin buste af manden.
  Der var tale om J.L. Lund tegnede kopi, D1581, efter et portrætmaleri fra 1780 af Jens Juel. Og muligvis også et kobberstik af J.F. Clemens efter Juels maleri.

 9. Ingen af de nødvendige billedforlæg blev sendt til Thorvaldsen før 1812, se brev af 28.2.1812.

 10. De 200 scudi var Thorvaldsens pris for udførelsen af marmorbusten af Hielmstierne, jf. A210. Han havde i sit brev af 20.5.1807 bedt om udbetaling af 100 scudi først og den sidste del ved færdiggørelsen.

 11. Engelstoft opholdt sig i embeds medfør i Rendsborg 1807-08, da han som sekretær for direktionen for Københavns Universitet var fulgt med universitetet og regeringen til Holsten.

 12. Thorvaldsens gode ven og mentor, Georg Zoëga.

 13. Den norske levemand, John Brown der blev kaldt Baron Brown af sine venner.

 14. Dvs. den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich.
  Brevet må altså været blevet sendt via Livorno på sin vej fra Rendsborg til Rom.

Sidst opdateret 10.02.2016