No. 1127 af 10318
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Montenero

28.2.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Montenero d: 28de Februari 1812

Min bedste Thorwaldsen! Vedlagt vil De finde tre Breve, hvoraf det eene er fra Hans Kongel. Høyhed Prinds Christian Præses for vort Kunst Akademie. Denne ypperlige Prinds som er en sand Kunst Elsker indbyder Dem, at komme til Kiøbenhavn. Hansen som er den fortreffeligste Mand jeg nogensinde har kiendt ønsker illigemaade at see og tale Dem. Heele Bygnings Comissionen har samme Ønske; og har overdraget mig at foreslaae Dem at komme til Kiøbenhavn til Foraaret. Deres Reise vil blive betalt og De kan faae Pengene anviist hvor De vil. Man tilstaaer Dem at medtage en af Deres Bedste Arbeidere, for at gaae Dem til Haande hvis De ville beviise hvort Akademie den Velvillie at forarbeide noget i Fædrenelandet til Erindring. Man har funden en Mine i Norge af hvidt Marmor, af hvilket jeg har medbragt en Prøve til Dem fra Conferenze Raadinde Brun. Prindsen saavel som Hansen ere liberale nok til at indsee, at for at vedblive med at være en stor og berømt Kunstner, maae De arbeyde og leve i Rom, og ikke i Dannemark hvor Deres Genius snart ville forlade Dem; men man ønsker at De tilbringer et Aars Tid i Dannemark, for tildeels at fornye Bekiendtskab med Deres Landsmænd som overhovedet ynder og agter De, tildeels og, ønsker Prinds Christian at De hielper ham med Deres gode Raad, at organisere Akademiet, for hvilket denne ædle Prinds blot lever og existerer. Bygnings Comissionen ønsker at De tager Dimensionerne af de forskiællige Steder hvor man kunde anvende nogle af Deres Statuer, og tillige ønsker den at De modelerer et eller andet, og derfor er det at De kan medtage en af Deres Arbeydere.

At denne Reise og Ophold i Fædrenelandet vil være Dem til største Nytte, behøver jeg ikke at sige Dem. De kan stole paa mig og paa min Erfaring. Jeg kommer nys fra mit Fædreneland, og det er godt at være der, især naar man kommer paa kort Tid. Mange interessante Menesker vil De der forefinde. Man har baaret mig saa at sige paa Armene, og uforglæmmelig vil dette Ophold i det kiere Fædreneland være mig. Ubegribelig god man hiemme hos os. Vor Konge er den fortreffeligste Mand, og vore Prindser og Prindseesser ere eyegode. Jeg er overbeviist om, at dersom De kommer til Kiøbenhavn vil De faae staaende Gage, foruden vigtige Bestillinger. Kort sagt De ville nedbryde Deres egen Lykke om De ikke modtog denne Indbydelse. De vil af alle blive modtaget som en Halv Gud.

Jeg har modtaget Sal: Geheimeraad Hielmstiernes Masque. Denne lærde Mands Byste ønsker man at have af Dem og jeg har Comission at tilbyde Dem derfor fra Enke-Grevinde Rosencrone, 100 Zechiner eller 200 Romerske Scudi. Dette var min Aftale med Sal: Grev Rosencrone før min Afreise til Holland, og da jeg kom tilbage til Kiøbenhavn fandt jeg denne rige og veltænkende Mand død; men Enken takkede mig med Taarer i Øynene fordi jeg ville hielpe hende at Efterkomme hendes Mands sidste Villie. Denne Byste maatte være noget Colosal fordi den skal staae i Kongens Bibliothek til hvilket den Sal Greve har skiænket hans heele Bogsamling som han havde arvet efter han[s] Svigerfader, den lærde Geheime Raad Hielmstierne. Med en Viturino skal jeg sende Dem denne Masque. Tillige har Lund Copieret i Blyandt sal: Hielmstiernes Portrait malet af Juul, som kan tiene til Hovedets Form og Dimension.

Nu om noget andet som maaskee ogsaa vil interessere Dem, og indflyde paa Deres Beslutning i Henseende til Reisen til Fædrenelandet. Vor gode Olinto har giort sin Lykke i Dannemark. Kongen har været saa naadig, at opfylde min Begiæring med at udnævne ham til Legations Raad med Etats Raads Rang. Desuden ægter han en af vore elskværdigste Piger Frøken Louise Schimelmann min Niece, og Grev, og Grevinde Schimelmanns adopterede Datter. Olinto Reiser sidst i May herfra til Kiøbenhavn for at givte sig. Han har egen Vogn og ønsker at medtage sin Ven Thorwaldsen. En saadan Reise ville være behagelig at giøre med den snilde Olinto, som ville moere Dem, og sig selv.

Nu min bedste Ven, beder jeg Dem om Svar, og hastigt Svar. Vil De ikke skrive paa Dansk saa kan De skrive paa Italiensk; men Svar og Bestemelse maae jeg have, og det jo før jo hellere.
De maae giøre Deres Conditioner. For Exempel: Fri Reise for Dem og Deres Handtlanger – Blot et Aars Forblivelse i Dannemark; At De siden tilbagevender til Rom, og at De nyder fri Reise; At Bygnings Comissionen, naar De afreiser giver Dem nogle Aars Arbeide og Beskiæftigelse i Italien etc etc.

Min Reise har været overmaade lykkelig, skiøndt jeg foretog den neppe opstaaet fra en farlig og smertefuld Sygdom. Denne har været det eeneste Uheld jeg har havt i Fædrenelandet hvor jeg forresten har været overmaade lykkelig og fornøyet. Alle mine Landsmænd har overvældet mig med Godhed og Agtelse, og aldrig vil jeg glæmme hvad man har giordt for mig i Kiøbenhavn.

Akademiet vil blive et af de skiøneste i Europa naar det bliver organiseret efter Prinds Christians Ønske. De vil selv see det. Deres Værelse og Studium er allerede prepareret til at modtage Dem. Alle vente Dem med største Længsel, og De vil blive modtaget med almindelig Jubel og Entousiasmus.

Jeg raader Dem som en oprigtig Ven at ikke tilbagestøde en Indbydelse som kan grundfæste Deres Lykke, og forberede Dem glade Dage for Fremtiden.

Lev vel min bedste Ven. Min Kone hilser Dem kierligst og jeg forbliver til min Døds Dag

Deres oprigtige Ven og Landsmand
B de Schubart

Arkivplacering
m3 1812, nr. 11
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 193.
Emneord
Norsk marmor · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819) · Thorvaldsens værker, bestilling af
Personer
Olinto dal Borgo · Christian 8. · Henrik Hielmstierne · Jens Juel · J.L. Lund · Marcus Gerhard Rosencrone · Charlotte Schimmelmann · Slotsbygningskommissionen
Værker
Sidst opdateret 15.02.2016 Print