28.2.1812

Afsender

Herman Schubart

Afsendersted

Montenero

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Montenero d: 28de Februari 1812

Min bedste Thorwaldsen! Vedlagt vil De finde tre Breve, hvoraf det eene er fra Hans Kongel. Høyhed Prinds ChristianI Præses for vort Kunst AkademieII. Denne ypperlige Prinds som er en sand Kunst Elsker indbyder Dem, at komme til KiøbenhavnIII. Hansen som er den fortreffeligste Mand jeg nogensinde har kiendt ønsker illigemaade at see og tale Dem. Heele Bygnings Comissionen har samme Ønske; og har overdraget mig at foreslaae Dem at komme til Kiøbenhavn til Foraaret. Deres Reise vil blive betalt og De kan faae Pengene anviist hvor De vil. Man tilstaaer Dem at medtage en af Deres Bedste Arbeidere, for at gaae Dem til Haande hvis De ville beviise hvort Akademie den Velvillie at forarbeide noget i Fædrenelandet til Erindring. Man har funden en Mine i Norge af hvidt MarmorIV, af hvilket jeg har medbragt en Prøve til Dem fra Conferenze Raadinde Brun. Prindsen saavel som Hansen ere liberale nok til at indsee, at for at vedblive med at være en stor og berømt Kunstner, maae De arbeyde og leve i Rom, og ikke i Dannemark hvor Deres Genius snart ville forlade Dem; men man ønsker at De tilbringer et Aars Tid i Dannemark, for tildeels at fornye Bekiendtskab med Deres Landsmænd som overhovedet ynder og agter De, tildeels og, ønsker Prinds Christian at De hielper ham med Deres gode Raad, at organisere Akademiet, for hvilket denne ædle Prinds blot lever og existerer. Bygnings Comissionen ønsker at De tager Dimensionerne af de forskiællige Steder hvor man kunde anvende nogle af Deres Statuer, og tillige ønsker den at De modelerer et eller andet, og derfor er det at De kan medtage en af Deres Arbeydere.

At denne Reise og Ophold i Fædrenelandet vil være Dem til største Nytte, behøver jeg ikke at sige Dem. De kan stole paa mig og paa min Erfaring. Jeg kommer nys fra mit Fædreneland, og det er godt at være der, især naar man kommer paa kort Tid. Mange interessante Menesker vil De der forefinde. Man har baaret mig saa at sige paa Armene, og uforglæmmelig vil dette Ophold i det kiere Fædreneland være mig. Ubegribelig god man hiemme hos os. Vor Konge er den fortreffeligste Mand, og vore Prindser og Prindseesser ere eyegode. Jeg er overbeviist om, at dersom De kommer til Kiøbenhavn vil De faae staaende Gage, foruden vigtige Bestillinger. Kort sagt De ville nedbryde Deres egen Lykke om De ikke modtog denne Indbydelse. De vil af alle blive modtaget som en Halv Gud.

Jeg har modtaget Sal: Geheimeraad HielmstiernesV MasqueVI. Denne lærde Mands BysteVII ønsker man at have af Dem og jeg har Comission at tilbyde Dem derfor fra Enke-Grevinde Rosencrone,VIII 100 Zechiner eller 200 Romerske Scudi. Dette var min Aftale med Sal: Grev RosencroneIX før min Afreise til Holland, og da jeg kom tilbage til Kiøbenhavn fandt jeg denne rige og veltænkende Mand død; men Enken takkede mig med Taarer i Øynene fordi jeg ville hielpe hende at Efterkomme hendes Mands sidste Villie. Denne Byste maatte være noget Colosal fordi den skal staae i Kongens BibliothekX til hvilket den Sal Greve har skiænket hans heele Bogsamling som han havde arvet efter han[s] Svigerfader, den lærde Geheime Raad Hielmstierne. Med en ViturinoXI skal jeg sende Dem denne Masque. Tillige har LundXII Copieret i Blyandt sal: Hielmstiernes PortraitXIII malet af JuulXIV, som kan tiene til Hovedets Form og Dimension.

Nu om noget andet som maaskee ogsaa vil interessere Dem, og indflyde paa Deres Beslutning i Henseende til Reisen til Fædrenelandet. Vor gode OlintoXV har giort sin Lykke i Dannemark. Kongen har været saa naadig, at opfylde min Begiæring med at udnævne ham til Legations Raad med Etats Raads Rang. Desuden ægter han en af vore elskværdigste Piger Frøken Louise Schimelmann min Niece, og Grev, og Grevinde SchimelmannsXVI adopterede Datter. Olinto Reiser sidst i May herfra til Kiøbenhavn for at givte sig. Han har egen Vogn og ønsker at medtage sin Ven Thorwaldsen. En saadan Reise ville være behagelig at giøre med den snilde Olinto, som ville moere Dem, og sig selv.

Nu min bedste Ven, beder jeg Dem om Svar, og hastigt Svar. Vil De ikke skrive paa Dansk saa kan De skrive paa Italiensk; men Svar og Bestemelse maae jeg have, og det jo før jo hellere.
De maae giøre Deres Conditioner. For Exempel: Fri Reise for Dem og Deres Handtlanger – Blot et Aars Forblivelse i Dannemark; At De siden tilbagevender til Rom, og at De nyder fri Reise; At Bygnings Comissionen, naar De afreiser giver Dem nogle Aars Arbeide og Beskiæftigelse i Italien etc etc.

Min Reise har været overmaade lykkelig, skiøndt jeg foretog den neppe opstaaet fra en farlig og smertefuld Sygdom. Denne har været det eeneste Uheld jeg har havt i Fædrenelandet hvor jeg forresten har været overmaade lykkelig og fornøyet. Alle mine Landsmænd har overvældet mig med Godhed og Agtelse, og aldrig vil jeg glæmme hvad man har giordt for mig i Kiøbenhavn.

Akademiet vil blive et af de skiøneste i Europa naar det bliver organiseret efter Prinds Christians Ønske. De vil selv see det. Deres Værelse og Studium er allerede prepareret til at modtage Dem. Alle vente Dem med største Længsel, og De vil blive modtaget med almindelig Jubel og Entousiasmus.

Jeg raader Dem som en oprigtig Ven at ikke tilbagestøde en Indbydelse som kan grundfæste Deres Lykke, og forberede Dem glade Dage for Fremtiden.

Lev vel min bedste Ven. Min Kone hilser Dem kierligst og jeg forbliver til min Døds Dag

Deres oprigtige Ven og Landsmand
B de Schubart

Arkivplacering

m3 1812, nr. 11

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 193.

Emneord

Personer

Værker

A210 Henrik Hielmstierne, Antagelig juni 1812 - august 1812, inv.nr. A210

Kommentarer

 1. Den senere konge, Christian 8.

 2. Kunstakademiet i København.

 3. Thorvaldsen tager trods alle disse fine anmodninger først tilbage til Danmark syv år senere i 1819.

 4. Dette norske marmor skulle have været udmærket, men det har ikke været nok til at lokke Thorvaldsen til København.

 5. Den afdøde, danske embedsmand, historiker, kunst- og bogsamler Henrik Hielmstierne.

 6. Dvs. en afstøbning af masken / ansigtet af en ældre portrætbuste fremstillet af billedhuggeren Hartman Beeken (1743-1781).

 7. Thorvaldsens portrætbuste Henrik Hielmstierne, Det Kongelige Bibliotek, København, jf. A210.
  Busten blev bestilt allerede 29.4.1807, men da Thorvaldsen først modtog billedforlæggene til busten i 1812, så kunne han først gå i gang fra dette tidspunkt.

 8. Den danske grevinde, Agnete Marie Rosencrone.

 9. Den afdøde, danske greve, godsejer og kunstsamler Marcus Gerhard Rosencrone.

 10. Senere Det Kongelige Bibliotek.

 11. Dvs. vetturin (af italiensk), hyrekusk, se
  Ordbog over det danske Sprog.

 12. Den danske maler J. L. Lund.

 13. Lunds tegning Henrik Hielmstierne, D1581, efter Jens Juel: Geheimeråd Henrik Hielmstierne, 1780, olie på lærred, Statens Museum for Kunst, København.

 14. Den danske maler Jens Juel.

 15. Den italiensk-danske digter og diplomat, Olinto dal Borgo.

 16. Den danske grevinde, Charlotte Schimmelmann.

Sidst opdateret 15.02.2016