No. 113 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jørgen West [+]

Afsendersted

København

14.8.1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er kun dateret med dag og måned, men uden årstal. Thiele I, p. 117-118 daterer brevet til 1797, hvilket må være rigtigt, da West i brevet refererer til den subskriptionsindbydelse, som Gotskalk Thorvaldsen indrykkede i Adresseavisen 17.7.1797.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

West takker for et brev fra Thorvaldsen og glæder sig over hans ankomst til Rom. Han fortæller nyt om familie og venner i København og sender hilsener. Han er til sin store fortrydelse ikke blevet gift endnu. West hilser særlig fra Thorvaldsens mor, som klager sin nød over Gotskalk Thorvaldsens evner til at forsørge hende ordentligt. West har på Thorvaldsens foranledning hentet hans violiner og fløjter hos faderen. West håber snart at kunne se nogle af de arbejder, Thorvaldsen har fortalt om. Han beder ham skrive snart.

Se original

Kiøbenhavn den 14de Aug

Kiære Thorvaldsen!

Din Skrivelse til mig har ieg bekommet og med megen Glæde erfare deraf din Lykkelige andkomst til Konstnernes Hiem, At jeg icke har opfylt min Skyldighed og besvaret din Skrivelse Strax, maae du paa ingen Maade ansee for Ligegyldighed, dog ieg Troer du kender mig alt for vel dertil Men allene mangel paa Thiid har kunde hindre mig fra at opfylde saa kiær en Pligt som den, Da mine Forretninger andseelig har Formeret sig siden vi skildes ad, en Lykke for mig og ieg kunde sige det samme om min Oeconomiske Forfatning, Men Undom, Mod, Lyst til at Arbeyde og en god Piges Daglige opmuntring, Haaber ieg skal snart oprette det som Skebnen har nægted baade dig og mig, der indet andet har at Stole paa en Egne Hænder og Hoved. Det [at] Du dog kan have den Fornøyelse at tage afskeed med de skiøne sager som nu er paa Reysen til Paris Glæder mig, Dag [da(?)] ellers Rom nok vilde falde dig mindre behagelig i Fald de førend din Andkomst havde tiltraadt Reysen. – Her i Kiøbh: lever alle Bekientere ved øndskelig velgaaend Vores Gode Ven Krigs Com: Smidt undtagen som Næsten i 8de Maaneder icke har haft Helsen; at min Seendrægtighed med at skrive dog har haft nogen behagelig Følge Glæder mig dog dag [da] ieg nu har Leilighed at Hilse dig fra vor Erlige Præst Pavels som for Faae Dage siiden ankom her til Sund og Muntter efter at han først havde udholt Feberen inden Skibs Borde, han er kommen hertil i en lykkelig Tiid da Provstend til Holmens Kirke har til traad Reysen til Eviigheden for kort siiden, og der er stoer Formodning om at Pavels kan giøre sig Haab om Capelaniet ved den Leylighed, vilket inderlig skulde glæde mig da det er den eeneste af mine gamle Venner ieg har beholt her. Min Familie har til taget siden din afreyse, Min Søster Grethe har gifted sig med en Styrman som strax efter Brøllopped styre Kursen ad Ostindien til. Frieses Kone har leveret Verden sin aarlige Contribut som bestaaer i en lille Datter. Min Broder har været gift nu næsten i et heeldt Aar uden det har voldet hans Kone nogen Skade paa Smalle Tahllie. Vores gode Hammer har forfærdiget en Dreng til Prøve som man Troer at være nogle Maaneder for Ung, at Reyne fra Brylops Dagen. Jeg er dedts være icke kommen videre en ieg var, og veed endnu ikke at bestemme Tiiden for at opnaae mit ønske, Jeg føre her et meget Triist Liv, da min Moder har tilsvoren min Pige et Evigdt Had, uden given Aarsag fra hendes Siide, vilket er det som mest Ergre mig, og Forbittre mig alle mine ungdoms Glæder, Mine Ubehageligheder burde ieg icke med dele dig men her har ieg ingen Ven Mære som ieg kan aabne mig for, ingen veed aarsag til min Kummer og ieg skødter heller ikke om at nogen skal viide den, Du delte før mangen ubehagelighed med mig Deel ogsaa denne. Din tilbagekomst seer ieg imode med lige saa megen Længsel som din Stakkels Moder, der nu ingen Fryd kiender uden den at Tænkke sig dig Hun har besøgdt mig og har mit Løfte at ieg skal hilse dig paa det Kiærligste, Af Adreesse aviisen seer ieg vor afdøde Græv Bærenstorff Averteret forfærdiget af en ung Konstner i Italien om samme er skeedt med dit viidende veed du selv efter din Moders Sigende skal han have solgt adskillige af hans Medaliongs. Men hun klager at det næsten ikke er hende Mueligt at faae af ham det nødvendigste, efter dit forlanggende har ieg afhentted dine Violiner og din Fløytle som hos mig skal være i Sikker forvaring, Mejer er ankommen fra Norge og lever her gangske fornøyet. Cabott er Mahler Mester, og som ieg høre fortenner gandske godt, alle dine øvrige Venner har ieg hilset og alle har lovet at de vilde skrive dig til vilket ieg meget har bedet dem om, da ieg selv kan forestille mig vor kiært det er at høre fra sine fraværende Vænner. Nær havde ieg glæmdt at hilse dig fra Laars, Min Kr: du: k: rad: Han er den samme Gael Frans det er med andre ord han er Köpke At du er i fuld Arbeyde glæder mig da man vel snart kan ventte at see Noget af dit Italienske Arbeyde, Jeg kunde giærne om Tiiden tillod det smøre endnu mere sammen men ieg troer du har nok at Aniere dig med for denne Gang, du skal snart see noget fra mig igien; skriv mig endelig til saa snart Muelig, at ieg kan erfare vordan du lever, lad mig og høre lidt om dine smaae Kerligheds Historier og andre smaae Løyer som du nok veed ieg er ingen Hadere af, saa Tiidt ieg og min Pige fortære vor aftens Mad paa Fridriks Berg Tænker vi [på] vor gode Thorvalsen og ieg stikker Glasset ud til Bunden, det er af vore uskyldige Glæder kom snart og deel dem. Nu intted videre denne gang en de Kiærligste Hilsener fra min lille Tykke og Mig, som begge ønske Dig god Helbræd Mange os ubekiæntte Væner og altid Glad som hos os.

Jeg henlever din oprigtige
Ven Jørgen West

Generel kommentar

Af den sidste side af brevet er den ene fjerdedel (med en blæktegning af en rytter) skåret bort; den findes i tegningsamlingen på Thorvaldsens Museum, C497.
På brevet ses et blyantsrids af en stejlende rytter og stående figur lige oven over stedet, hvor blæktegningen er bortskåret. Rytter og hest på blyantsridset minder en del om blæktegningens.
Oven over blyantsridset har Thorvaldsen med egen hånd skrevet med blæk: “den 1 Julii 1796”. Det er uvist, hvad den mere end et år ældre dato refererer til.

Arkivplacering
m1 1797, nr. 5
Thiele
Delvist gengivet hos Thiele I, p. 117-118.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Kunstnermiljøet i København · Portrætbuster, samtidige personer · Portrætmedaljoner, Thorvaldsens · Thorvaldsen og musikken · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens kvinder · Thorvaldsens værker, salg ved Gotskalk Thorvaldsen · Ungdomsvenner
Personer
A.P. Bernstorff · Johan Herman Cabott · Henriette Johanne Friis · Peter Hanning Hammer · Marie Margrethe Hilker · Christian Frederik Høyer · Elias Meyer · Peder Pavels · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen · Johan Christian West
Værker
Sidst opdateret 22.02.2012 Print