No. 9899 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsendersted

København?

Februar-marts 1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette brev nævnes af Gustav Edvard Brock 1.4.1845, men kaldes “senere” end 5.2.1845, ergo må det være skrevet mellem disse datoer.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S T / Hr: Conferensraad Collin / Amaliegade
Tilskrift: S T / Deres Høivelbaarenhed / Conferensraad Collin etc

Resumé

Stampe har fået brev fra den tyske maler, general C.W. von Heideck, hvor han spørger til et basrelief, som Thorvaldsen havde lovet ham til gengæld for hans maleri Scene fra en spansk bys forsvar under en guerillakrig (1841), B118. Hun spørger, hvad eksekutorerne for boet har besluttet. Desuden spørger hun til to ruller fra boet – en med sange og digte og en med tegninger af J.V. Gertner – som hun gerne vil låne.

Høivælbaaren Hr: Conferensraad Collin!

Jeg har i sin Tid tilladt mig at underette [sic] Hr: Confrensraaden, om det Løfte, som Thorvaldsen havde givet General von Heideck om et Basrelief i Marmor, og at han havde givet Holbeck Ordre at lade det udføre; det var i Anledning af dette Løvte at Thorvaldsen, efter sin Tilbagekomst her – modtog det Maleri af v: H. som nu forefindes i hans Samling og som forestiller et Optrin af den spanske Guerilla Krig. – Da jeg fornylig har faaet et Brev fra Generalen, hvori han forespørger sig om bemeldte Basrelief [sic] Skiæbne, udbeder jeg mig af Deres Høivælbaarenhed, om Underretning om, hvad Executorerne i denne Henseende have besluttet. –
Jeg benytter mig tillige af denne Leilighed til at fremkomme med en Bøn, i mit eget Navn. – der maa imellem Thorvaldsens Sager i Rom være forefundet en Rulle, som jeg selv har samlet af Sange og Digte (: og hvor af endeel endnu ere i mine Hænder) som Thorvaldsens Reise giennem Tyskland havde givet Anledning til. Der maa ligeledes i hans Skriverbord være fundet en Rulle med Tegninger, som Gertner har udført paa Nysøe efter de Arbeider, Thorvaldsen der har modelleret. Begge disse Ruller ønskede jeg at benytte til et Bestemt Øiemed, og det vilde der for [sic] være mig meget kiært, om Executorene vil de [sic] betroe mig dem i nogen Tid; naturligvis mod min skriftlige Forpligtelse om at bevare dem paa det omhyggeligste og punktligen tilbagelevere dem, saa snart det forlangtes.

Erbødigst Christine Stampe

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 70
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Nysø · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Relieffer, antik mytologi · Thorvaldsens dødsbo · Thorvaldsens malerisamling · Thorvaldsens tegningsamling · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo · J.V. Gertner · Carl Wilhelm Heideck · C.F. Holbech
Værker
Sidst opdateret 04.09.2015 Print