Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9867 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gustav Edvard Brock [+]

Afsendersted

København

1.4.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: De Hrr Executores testamenti i Conferentsraad Thorvaldsens Bo!

Resumé

Brock sender en liste over, hvilke genstande Christine Stampe gør krav på fra Thorvaldsens bo: Thorvaldsens selvportrætstatue, Nysø1, og reliefferne Kristus i Emmaus, Nysø18, Diana og Jupiter, Nysø50, og Vandringen til Golgatha, Nysø16. Desuden gentager han Stampes ønske om, at der træffes beslutning ang. det relief, som Thorvaldsen havde lovet C.W. von Heideck, og som Holbeck skulle hugge – og at hun gerne vil låne en rulle med sange og digte samt en rulle med tegninger af J.V. Gertner.

Se original

Da Baronesse Stampe har udbedet sig en snarlig Afgjørelse af hendes Andragender i Thorvaldsens Bo, tillader jeg mig at udhæve hendes forskjellige Paastande:
1. At den paa Charlottenborg henstaaende Portraitstatue af Thorvaldsen udleveres til hende, samt at det af de Befuldmægtigede i Rom til Kammerherinde Paulsen skjænkede Exemplar af de trende i Rom tagne Afstøbninger stilles til hendes Disposition – først til at hugges i Marmor og dernæst for at overdrages til Hr Mylius i Mailand.
2. At Basrelieffet Christus i Emaus samt et dito Jupiter og Diana, der ere forblevne i Rom, hjemsendes til hende, med Reservation af Ret til Erstatning for Transportomkostningerne mod Vedkommende
3. At hun maa erholde Afstøbning af Toget til Golgatha og af Thorvaldsens sidste 4 Medailloner

– –

I en senere Skrivelse har Fru Baronessen ønsket de Hr. Executorers Beslutning i Anledning af et Basrelief i Marmor, som Conferentsraad Thorvaldsen skal have lovet General Heideck, og i Anledning af hvilket han skal have modtaget et Maleri af v: Heideck ; – Til Basrelieffets Udarbeidelse skal Holbeck have modtaget Ordre. Iligemaade har Baronessen ønsket at maatte erholde udlaant en Rulle af Sange og Digte, foranledigede ved Thorvaldsens Reise i Tydskland, der formentlig maa være hjemsendt fra Rom, samt en Rulle med Tegninger af Gertner efter de paa Nysø udførte Arbeider, der formentlig skulde have ligget i den Afdødes Skrivebord. Af begge Ruller ønskede Baronessen at turde gjøre Brug i et bestemt (ikke opgivet) Øiemed. Hvad den sidstomtalte Rulle betræffer, tillader jeg mig at tilføie, at der i sin Tid ved Registreringen ikke blev forefundet nogen saadan paa det opgivne Sted, saalidet som noget andetsteds. Derimod fandtes der et Par Tegninger, som Tjeneren Wilkens erklærede for at være Udkast af Billedhugger Kolberg.

1 April 1845

Ærbødigst
Gust Brock

Generel kommentar

Udspecificering af Christine Stampes krav til Thorvaldsens bo fra omkring 1.4.1845.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303b
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Portrætstatuer, samtidige personer · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Relieffer, kristen mytologi · Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker · Selvportrætter af Thorvaldsen · Tegning efter kunstværker · Thorvaldsens dødsbo · Thorvaldsens malerisamling · Thorvaldsens tegningsamling
Personer
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo · J.V. Gertner · Carl Wilhelm Heideck · C.F. Holbech · Andreas Kolberg · Heinrich Mylius · Elisa Paulsen · C.F. Wilckens
Værker
Sidst opdateret 04.09.2015 Print