Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5935 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

12.11.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

  Nyheds-Post

–––––––––

Kjøbenhavn den 10de November. – I Torsdags holdt den herværende Kunstforening sin aarlige Generalforsamling, ved hvilken meddeeltes Beretning om Selskabets Virksomhed i det sidstforløbne Aar og foretoges Valg paa Embedsmænd, ligesom og den sædvanlige Lodtrækning om de af Selskabet i bemeldte Aar anskaffede Kunstværker ved denne Leilighed fandt Sted. Vi anføre her disse Kunstværker i den Orden, hvori de ved Lodtrækningen udkom, og he [?] føie, hvilke af Medlemmerne de tilfaldt: 1) Et lidet Blomsterstykke, af Jensen (Fabrikør Fibiger) ; 2) Et Søestykke, af Lyngbye (Etatsraad Lund i Helsingør); 3) Et Glas med Roser, af Camradt (Capt. Sprechler i Randers); 4) Et Partie af Rørvang ved Frederiksborg med Heste fra Stutteriet, af Dyrmaler Holm (Bogholder Gjern); 5) Et Blomsterstykke, af Jensen (Grosserer P. M. Hagen); 6) En Jæger, hjemkommende fra Jagt, af Constantin Hansen (Capt. og Muurmester Schaper); 7) En huuslig Scene, af Schleisner (Forstander Borch); 8) Et Partie ved Frederikslund, af Kjærschow (Grosserer v. Halle); 9) Dahls Portrait, af Portraitmaler Jensen (Kobberstikker Bagge); 10) En Dreng med Blomster, af Marstrand (Kgl. preussisk Minister Grev v. Razinsky); 11) Et Expl. af de 2de udkomne hefter af det lithographerede Værk over Billedgallerierne (Portraitmaler Jensen); 12) Et do. (Kgl. Fuldm. Wedersøe); 13) En Graver, som betragter en Pandeskal, af Tarck (Agent Suhr); 14) Slottet Tyrol ved Meran, af Møller (Etatsr. Koch); 15) Møens Klint, af Samme (Gross. P. Erichsen); 16) Et Søestykke, af Eckersberg (Justitsr. Behn); 17) Vardøe med Fæstningen Vardøehuus, af Etzdorff (Fuldm. Muus); 18) Landskab med et Bomhuus, af Roed (Kammerh. Baron Selbye); 19) Udsigt imellem Hoby og Transund i Bleking, af Sødring (Etatsr. Bech); 20) Et Partie af Frederiksborg Slot, af Marstrand (Pastor Holten i Skuldeløv); 21) Maaneskinsstykke, af Fabritius de Tengnagel (Kgl. Skuespiller C. Winsløw); 22) Et Exl. af Gallerieværket (Apotheker Zeise i Altona); 23) Et do. (Uhrmager Kühl); 24) Bomhuset i Hamborg, af Volmer (Mægler Gjessing); 25) Et Partie ved Neumühlen, af Stroe (Fru Kofod); 25) Violinspilleren efter Raphael, copieret af Jensen (John Brown paa Kokkedal); 27) En gammel Mand som lærer to Drenge at læse, af Schleisner (Etatsr. Johnsen) 28) En saaret bayersk Oberst ved en sønderbrudt Kanon, omgiven af en Læge og Paarørende, af Sonne (Ifr. Hellesen); 29) Thorvaldsens Portrait, Copie efter Begas, af Koop (Bankassistent Lund); 30) Grynmøllens Brand, af Sødring (Major og Stadsconducteur Schlegel); 31) Et Partie ved Farum, af Kjærschow (Kammerraad Zeiner i Helsingør); 31) Russiske Orlogsskibe for Anker under Hveen, af Kloss (Capt. P. M. Tuxen); 33) En dansk Malkepige i et Landskab, af Roed (Cancellist Bache); 34) Et stort Blomsterstykke, af Camradt (Justitsr. Neckelmann i Randers); 35) Et Partie af Kjøbenhavn, af Eckersberg (Commercer. Stuhlmann i Altona); 36) En Gade i Helsingfors, Tegning af Christensen (Cand. theol. P. F. Hammerich). – Af Beretningen (som vil udkomme i Trykken og blive tilstillet Selskabets Medlemmer) erfaredes, blandt Andet, at den af Kunstforeningen i f. A. udsatte theoretisk-architektoniske Priisopgave, der var underkastet Bedømmelse af en dertil udnævnt særegen Committee, ikke er bleven vunden. Ved Generalforsamlingen var, foruden de for Lodtrækningen bestemte Malerier og Kunstsager, tillige udstillet 3de Tegninger og 3de efter samme foranstaltede Stik af det ved Selskabet bekostede Værk over Roeskilde Domkirke; og man erfarede, at der fremdeles arbeides paa flere Plader dertil, hvilke forventes at blive færdige i Løbet af næste Aar, saa at dette interessante Værk, der vil komme til at bestaae af 6 til 8 Plader med tilhørende Text, i 2de Hefter, om et Aars Tid kan ventes fuldført. – Kunstforeningen talte d. 1ste Octbr. d. A. ialt 592 Medlemmer, af hvilke 390 (hvoriblandt 13 Damer) indenbyes og 202 (hvoriblandt 12 Damer) udenbyes.

– “Thorvaldsen og hans Værker.” – Hr. Professor Thiele har udstædt følgende Indbydelse angaaende Fortsættelsen af sit interessante Værk over Thorvaldsen: “Da jeg i Aaret 1830 lod udgaae Indbydelse til Subscription paa ovennævnte Værks 1ste og 2den Deel, ansaae jeg Udfaldet af dette Foretagende saa tvivlsomt, at jeg, saavel til de Subscriberendes, som til min egen Betryggelse, fandt det passende, ved at bestemme en Grændse for dette Værks Omfang, ogsaa at sætte en bestemt Grændse for dets ikke ubetydelige Priis. Nu derimod, da den gjensidige Forpligtelse ved Udgivelsen af Værkets 2den Deel er hævet, finder jeg mig ved flere smigrende Forespørgsler og Opfordringer foranlediget til at fremkomme med nye Forslag, angaaende dets Fortsættelse, hvilke jeg – da de vistnok tidligere burde været blevne berørte, – er beredt til at tilbagekalde, saafremt de skulde møde nogen Mistydning. I de følgende Aar at udgive en saadan Fortsættelse, uden mine ærede Subscribenteres Samtykke, er vel ikke ulovligt; men, da jeg dog derved vilde sætte dem i den Nødvendighed, enten at anvende en større Sum paa dette Værk, end de fra Begyndelsen af dertil havde bestemt, eller at maatte finde sig i at eie et saa dyrt Værk i en ucomplet Tilstand, saa nedlægger jeg herved med Erkjendtlighed den Erklæring, at dette ingenlunde skal skee, saalænge jeg ikke nødes til, i dette Anliggende at forbeholde mig Ret til selv at fortsætte det. – Efter denne Erklæring, og efter dertil at have tilføiet den, at hverken de udkomne Dele eller de muligen udkommende have bragt eller ville kunne bringe Forfatteren, end ikke et almindeligt, Honorar, tager jeg ikke i Betænkning at fremsætte følgende to Forslag til en videre Udgivelse af et Værk, som jeg for Gjenstandens Skyld høiligen ønsker at kunne fortsætte i en Række af Aar. Det første Forslag er, at jeg, under de samme Betingelser, som have været fastsatte ved Udgivelsen af Værkets 1ste og 2den Deel, vil, om det ønskes, efter nogle Aars Forløb, udgive et 3die Bind, hvis Priis skal, efter Tallet af Ark og Plader, staae i et passende Forhold til hvad der er betalt for hine. Det andet, at jeg vil, om dette af Fleerheden foretrækkes, udgive det Følgende i tvangfri Hefter, saaledes, at omtrent 25 Ark og de dertil hørende Plader udgjøre Værkets 3die Bind, hvortil der da leveredes de behørige Titelblade og Omslag. Prisen vil i dette Tilfælde blive beregnet til een Mk for hvert Ark og for hver Plade. Skulde et af disse Forslag vinde Bifald, anmoder jeg ærbødigst om, at denne min Indbydelse maa blive paategnet og mig tilbagesendt inden Udgangen af indeværende Aar. Fleerheden vil saaledes komme til at afgjøre, om dette Værk skal fortsættes og da paa hvilken Maade. Til min egen Retfærdiggjørelse vil jeg derefter foranstalte, at de mig saaledes tilbagesendte og paategnede Planer kunne fremlægges til alle Vedkommendes Eftersyn. Udebliver derimod Fleerheden af disse Planer, vil jeg derved finde mig foranlediget til at lade det beroe ved min første Erklæring.”

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Sjette Aargang, 1832.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1832, Kjøbenhavns-Posten 12.11.
Personer
Carl Joseph Begas · J.C. Dahl · C.W. Eckersberg · Constantin Hansen · C.A. Jensen · J.L. Jensen · T. Kloss · Andreas Ludvig Koop · Kunstforeningen af 1825 · Wilhelm Marstrand · J.P. Møller · Jørgen Roed · Jørgen Sonne · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 10.10.2014 Print