No. 8655 of 10318
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl. Seglet er ovalt og har øverst en græsk hjelm i silhuet, hvorunder ses initialerne “JT”.

28.10.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaaren / H%(underlined)r% Conferentsraad Thorvaldsen / Storkors af D. D. M pp. pp.
Nysøe / pr / Præstøe. / Fr.

Abstract

Thiele writes about H.W. Bissen’s appointment as professor at the Academy of Fine Arts in Copenhagen and about H.C. Andersen’s behaviour and his coming journey to Italy. He has heard from Christian 8. that Thorvaldsen at Nysø has executed a relief of himself and – among others – Christine Stampe. He regrets that Thorvaldsen did not return in time to be godfather to his youngest son, Julius August Thiele.

See Original

Kiære Thorvaldsen!

Siden De forlod Charlottenborg, er der ikke skeet Noget i Akademiet, som vil kunne interessere Dem, førend nu, da jeg har at melde Dem, at vor kiære Bissen, efterat være eenstemmigt valgt til Professor ved Modelskolen, har modtaget Hs Majestæts Approbation.
Alt er iøvrigt ved det Gamle. Der spørges jevnligt om man ikke har hørt Noget fra Thorvaldsen, hvorledes han har det, hvad Nyt der er fremgaaet fra hans Haand, og snart veed En, snart en Anden, at fortælle os lidt. Af Kongen har jeg hørt Lovtaler over et nyt skiønt Arbeide i Ateliet paa Nysøe – et Genrebillede i Basrelief som bedst charakteriseres ved Navnet: Thorvaldsen paa Nysøe! Deres giæstmilde Vertinde har altsaa naaet Udødelighed i Kunstens Rige! Der er vist mange som misunde hende denne Ære, og med Rette! men til, saaledes som hun, at fortiene denne Ære, vil vel neppe nogen anden opsvinge sig.
Af Nyt er her Intet som vil interessere Dem. Dog! – De veed maaske ikke, at Digteren H.C. Andersen allerede i denne Uge reiser til Italien, men Verden er knap stor nok for ham, naar han beslutter at reise. Han taler om Ægypten, Tyrkiet, Syrien, og truer med aldrig mere at vende tilbage. Stakkels forkiælede Fyr! han har mødt det Uheld, at Fru Heiberg ikke vil spille i hans nye Stykke, og nu er derfor hele Danmark sort og glædeløst for ham. Men jeg tænker, at naar han blot paa Reisen hører, at hans Maurerpige er blevet godt optaget, vender han tilbage for at faae det at see paa Theatret.
I mit kiære Hiem er Alt, Gud være lovet! saa godt, som jeg kan ønske det! De elskelige Børn ere vort Centrum og giøre os Dag for Dag glade og taknemlige. Den sidste Dreng haaber længe paa at Thorvaldsen vilde komme tilbage for ogsaa at giøre ham den Ære og Fremtids Stolthed, at Thorvaldsen havde staaet Fadder til ham, men den lovbestemte Tid var forbi og vi maatte renoncere paa dette Haab. Min kiære Kone og hendes Familie sender Dem de venligste Hilsener! Jeg selv beder Dem af Hiertet at bevare mig i Deres Velvillie og Yndest! Min ærbødigste Hilsen til Deres Omgivelser!

Charlottenb. d. 28 Oct. 1840
Deres hengivne
J Thiele

Fra Landskabsmaler Buntzen, som nok i disse Dage [reiser] fra München til Rom, har jeg modtaget en Skrivelse, hvori han blandt andet fortæller, at han har fuldført et af Dem hos ham bestilt Malerie.

Archival Reference
m23 1840, nr. 37
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Genre Scenes · Idolizing Thorvaldsen · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Artistic Environment in Copenhagen · Nysø · Portrait Reliefs, Thorvaldsen's · Self-Portraits by Thorvaldsen · Thorvaldsen as Godfather · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
H.C. Andersen · H.W. Bissen · Heinrich Buntzen · Christian 8. · Johanne Luise Heiberg · Kunstakademiet, København · Christine Stampe
Works
Last updated 19.08.2017 Print