Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8593 af 10246
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl. Seglet er ovalt og har øverst en græsk hjelm i silhuet, hvorunder ses initialerne “JT”.

28.10.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaaren / H%(underlined)r% Conferentsraad Thorvaldsen / Storkors af D. D. M pp. pp.
Nysøe / pr / Præstøe. / Fr.

Resumé

Thiele fortæller om H.W. Bissens udnævnelse til professor ved Kunstakademiet i København og om H.C. Andersens opførsel og forestående rejse til Italien. Han har fra Christian 8. hørt, at Thorvaldsen på Nysø har udført et relief forestillende sig selv og – blandt andre – Christine Stampe. Han beklager, at Thorvaldsen ikke nåede at stå fadder til hans sidst fødte søn, Julius August Thiele.

Se original

Kiære Thorvaldsen!

Siden De forlod Charlottenborg, er der ikke skeet Noget i Akademiet, som vil kunne interessere Dem, førend nu, da jeg har at melde Dem, at vor kiære Bissen, efterat være eenstemmigt valgt til Professor ved Modelskolen, har modtaget Hs Majestæts Approbation.
Alt er iøvrigt ved det Gamle. Der spørges jevnligt om man ikke har hørt Noget fra Thorvaldsen, hvorledes han har det, hvad Nyt der er fremgaaet fra hans Haand, og snart veed En, snart en Anden, at fortælle os lidt. Af Kongen har jeg hørt Lovtaler over et nyt skiønt Arbeide i Ateliet paa Nysøe – et Genrebillede i Basrelief som bedst charakteriseres ved Navnet: Thorvaldsen paa Nysøe! Deres giæstmilde Vertinde har altsaa naaet Udødelighed i Kunstens Rige! Der er vist mange som misunde hende denne Ære, og med Rette! men til, saaledes som hun, at fortiene denne Ære, vil vel neppe nogen anden opsvinge sig.
Af Nyt er her Intet som vil interessere Dem. Dog! – De veed maaske ikke, at Digteren H.C. Andersen allerede i denne Uge reiser til Italien, men Verden er knap stor nok for ham, naar han beslutter at reise. Han taler om Ægypten, Tyrkiet, Syrien, og truer med aldrig mere at vende tilbage. Stakkels forkiælede Fyr! han har mødt det Uheld, at Fru Heiberg ikke vil spille i hans nye Stykke, og nu er derfor hele Danmark sort og glædeløst for ham. Men jeg tænker, at naar han blot paa Reisen hører, at hans Maurerpige er blevet godt optaget, vender han tilbage for at faae det at see paa Theatret.
I mit kiære Hiem er Alt, Gud være lovet! saa godt, som jeg kan ønske det! De elskelige Børn ere vort Centrum og giøre os Dag for Dag glade og taknemlige. Den sidste Dreng haaber længe paa at Thorvaldsen vilde komme tilbage for ogsaa at giøre ham den Ære og Fremtids Stolthed, at Thorvaldsen havde staaet Fadder til ham, men den lovbestemte Tid var forbi og vi maatte renoncere paa dette Haab. Min kiære Kone og hendes Familie sender Dem de venligste Hilsener! Jeg selv beder Dem af Hiertet at bevare mig i Deres Velvillie og Yndest! Min ærbødigste Hilsen til Deres Omgivelser!

Charlottenb. d. 28 Oct. 1840
Deres hengivne
J Thiele

Fra Landskabsmaler Buntzen, som nok i disse Dage [reiser] fra München til Rom, har jeg modtaget en Skrivelse, hvori han blandt andet fortæller, at han har fuldført et af Dem hos ham bestilt Malerie.

Arkivplacering
m23 1840, nr. 37
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Genrescener · Idolisering af Thorvaldsen · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstnermiljøet i København · Nysø · Portrætrelieffer, Thorvaldsens · Selvportrætter af Thorvaldsen · Thorvaldsen som gudfar og fadder · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling
Personer
H.C. Andersen · H.W. Bissen · Heinrich Buntzen · Christian 8. · Johanne Luise Heiberg · Kunstakademiet, København · Christine Stampe
Værker
Sidst opdateret 19.08.2017 Print