28.10.1840

Sender

Just Mathias Thiele

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl. Seglet er ovalt og har øverst en græsk hjelm i silhuet, hvorunder ses initialerne “JT”.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Nysø

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaaren / H%(underlined)r% Conferentsraad Thorvaldsen / Storkors af D. D. M pp. pp.
NysøeI / pr / Præstøe. / Fr.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Thiele fortæller om H.W. Bissens udnævnelse til professor ved Kunstakademiet i København og om H.C. Andersens opførsel og forestående rejse til Italien. Han har fra Christian 8. hørt, at Thorvaldsen på Nysø har udført et relief forestillende sig selv og – blandt andre – Christine Stampe. Han beklager, at Thorvaldsen ikke nåede at stå fadder til hans sidst fødte søn, Julius August Thiele.

Document

Kiære Thorvaldsen!

SidenII De forlod CharlottenborgIII, er der ikke skeet Noget i AkademietIV, som vil kunne interessere Dem, førend nu, da jeg har at melde Dem, at vor kiære BissenV, efterat være eenstemmigt valgt til Professor ved Modelskolen, har modtaget Hs MajestætsVI Approbation.
Alt er iøvrigt ved det Gamle. Der spørges jevnligt om man ikke har hørt Noget fra Thorvaldsen, hvorledes han har det, hvad Nyt der er fremgaaet fra hans Haand, og snart veed En, snart en Anden, at fortælle os lidt. Af KongenVII har jeg hørt Lovtaler over et nyt skiønt ArbeideVIII i Ateliet paa NysøeIX – et Genrebillede i Basrelief som bedst charakteriseres ved Navnet: Thorvaldsen paa Nysøe! Deres giæstmilde VertindeX har altsaa naaet Udødelighed i Kunstens Rige! Der er vist mange som misunde hende denne Ære, og med Rette! men til, saaledes som hun, at fortiene denne Ære, vil vel neppe nogen anden opsvinge sigXI.
Af Nyt er her Intet som vil interessere Dem. Dog! – De veed maaske ikke, at Digteren H.C. AndersenXII allerede i denne Uge reiser til Italien, men Verden er knap stor nok for ham, naar han beslutter at reise. Han taler om Ægypten, Tyrkiet, Syrien, og truer med aldrig mere at vende tilbage. Stakkels forkiælede Fyr! han har mødt det Uheld, at Fru HeibergXIII ikke vil spille i hans nye StykkeXIV, og nu er derfor hele Danmark sort og glædeløst for ham. Men jeg tænker, at naar han blot paa Reisen hører, at hans Maurerpige er blevet godt optagetXV, vender han tilbage for at faae det at see paa Theatret.
I mit kiære Hiem er Alt, Gud være lovet! saa godt, som jeg kan ønske det! De elskelige Børn ere vort Centrum og giøre os Dag for Dag glade og taknemlige. Den sidste DrengXVI haaber længe paa at Thorvaldsen vilde komme tilbage for ogsaa at giøre ham den Ære og Fremtids Stolthed, at Thorvaldsen havde staaet Fadder til ham, men den lovbestemte Tid var forbi og vi maatte renoncere paa dette Haab. Min kiære KoneXVII og hendes FamilieXVIII sender Dem de venligste Hilsener! Jeg selv beder Dem af Hiertet at bevare mig i Deres Velvillie og Yndest! Min ærbødigste Hilsen til Deres Omgivelser!

Charlottenb. d. 28 Oct. 1840
Deres hengivne
J Thiele

Fra Landskabsmaler BuntzenXIX, som nok i disse Dage [reiser] fra München til Rom, har jeg modtaget en Skrivelse, hvori han blandt andet fortæller, at han har fuldført et af Dem hos ham bestilt MalerieXX.

Archival Reference

m23 1840, nr. 37

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A636 Thorvaldsen hos familien Stampe, 5.10.1840, inv.nr. A636

Commentaries

 1. Thorvaldsen var rejst til herregården Nysø ved Præstø den 27.8.1840, jf. Thorvaldsen-kronologien.

 2. Thorvaldsen var rejst til herregården Nysø ved Præstø den 27.8.1840, jf. Thorvaldsen-kronologien.

 3. Thorvaldsens professorbolig i København på Charlottenborg, Kongens Nytorv, aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 4. Dvs. Kunstakademiet i København.

 5. Dvs. den danske billedhugger og Thorvaldsen-elev H.W. Bissen, der blev udnævnt til professor ved Kunstakademiet 12.10.1840, jf. det følgende og Weilbachs Kunstnerleksikon.

 6. Dvs. den danske konge Christian 8..

 7. Dvs. den danske konge Christian 8., der med sin hustru, Caroline Amalie, havde været på besøg på Nysø den 3.10.1840, jf. Thorvaldsen-kronologien.

 8. Der er tale om relieffet Thorvaldsen hos familien Stampe, Nysø38, der blev fuldendt to dage efter kongeparrets besøg, jf. Thorvaldsen-kronologien.

 9. Thorvaldsens danske beundrer, indpisker og beskytter, baronesse Christine Stampe havde i Nysøs have fået opført et værksted til Thorvaldsen, jf. Thorvaldsen-kronologien samt referenceartiklerne Nysø, Thorvaldsens værksteder og Nordisk mytologi.

 10. Dvs. baronesse Christine Stampe, der kappedes med Thiele om Thorvaldsens gunst og tid.

 11. Man mere end aner her Thieles egen misundelse over en sådan ære. Han skrev indtil flere biografier om Thorvaldsen, men opnåede, så vidt vides, end ikke at blive tegnet af Thorvaldsen. Læs mere om Thieles rolle ift. Thorvaldsens eftermæle i referenceartiklen Arkivets historie.

 12. H.C. Andersen forlod København for at rejse til Italien den 31.10.1840 kl. 14, jf. H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1836-1844, bd. II, København 1973, p. 41.

 13. Dvs. den danske skuespiller Johanne Luise Heiberg.

 14. Dvs. Andersens tragedie i fem akter Maurerpigen, der udkom 19.12.1840). Stykket blev opført første gang på Det kongelige Teater 18.12.1840, jf. H.C. Andersen Centret.

 15. Stykket gjorde ingen lykke, jf. bl.a. Johan Ludvig Heiberg: Poetiske Skrifter, bd. 3, p. 359-360, læs omtalen i Arkiv for dansk Litteratur.

 16. Der er formentlig tale om sønnen Julius August Thiele, der angives som fem år gammel ved folketællingen 1845, jf. Dansk Demografisk Database, København, København (Staden), Øster Kvarter, København Øster Kvarter, Kongens Nytorv No. 271, FT-1845, C4625. Herudover havde han i 1840 sønnen Thorvald Nicolai Thiele (1838-1910), til hvem Thorvaldsen havde stået fadder 16.5.1839, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens gudbørn. Af Thieles børn af første ægteskab kendes Ida Holten Thiele, gift Wilde, (1830-1862) fra bl.a. H.C. Andersens eventyr Den lille Idas Blomster udgivet 1835.

 17. Dvs. Thieles 2. hustru Hanne Aagesen (1819-1892).

 18. Hermed menes formentlig Hanne Aagesens forældre nationalbankdirektør, konferensråd Nicolai Aagesen (1783–1861) og Julie Augusta, f. Drewsen,(1799–1847).

 19. Dvs. den dansk-tyske maler Heinrich Buntzen.

 20. Se hertil Caroline Buntzens kvittering til Thorvaldsen af 8.12.1840, der dokumenterer Thorvaldsens betaling for maleriet Dansk landskab ved en sø, B201.

Last updated 19.08.2017