No. 4378 of 10318
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Stort rødt laksegl med kong Frederik 6.’s monogram.
Poststemplet 20 DECEMBRE / DANEMARCK PAR HAMBOURG samt HAMBURG [XXXx]TAX.O.P.A. 4.
Med blæk tilføjet: Port payé.

1.12.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monseur Monsieur / Le professeur Thorvaldsen, conseillere di Etat / de Sa Majesté le Roi de Danmarc, chevallier / de Dannebrog et de la 4me Classe de l’ordre / de la couronne de Fer. / a / Rome /
Tilskrift: Til / Hr. Etatsraad og Professor Thorvaldsen, / Ridder af Dannebrogen og af Jernkrone / Ordenen.

Abstract

The ship owner L.N. Hvidt has informed the Building Commission for Christiansborg Palace that the crates with Thorvaldsen’s works for the Church of Our Lady and Christiansborg Palace had not yet arrived at Leghorn on 9.11.1827. Therefore, the commission urges Thorvaldsen to send the crates from Rome so that they can be put on board the merchant ship Therese, which may arrive at Leghorn any time.

See Original

Under 22. May d.A: tilmeldte man Hr: Etatsraaden de Aarsager som havde fremkaldt det Ønske hos Slotsbygnings-Commissionen, at see i det Mindste Cariatiderne til Slottets Trongemak hjemsendte tidlig i det anstundende Foraar, og de Foranstaltninger Man til dette Ønskes Opnaaelse havde føiet, med mere som dermed stod i Forbindelse. Omendskjøndt Man ikke herpaa har modtaget noget Svar, saa er Man dog fra en anden Haand bleven underrettet om, at saavel disse Cariatider som de 12 Apostle til Frue Kirke og flere Konstsager vare d. 30. Juni d.A: indpakkede for at afgaae til Livorno, og der at indskibes i det samme steds paa Tilbagereisen fra Tunis ankommende Skib, Therese, tilhørende Etatsraad Hvidt i Kjøbenhavn.
Imidlertid har benævnte Etatsraad Hvidt under Dags Dato meddeelt Commissionen, at ifølge et til ham med sidste Post indløbet Brev fra Generalconsul Ulrich i Livorno, dateret 9e. f: M:, vare ommeldte Konstsager endnu ikke sammesteds ankomne, hvorimod Skibet Therese daglig kunde ventes da det var ankommet til Tunis i Slutningen af October. Man seer sig saaledes foranlediget til gjentagende og ret indstændigen at anmode Hr. Etatsraaden, behageligen uden Ophold at afsende de færdige Konstsager til Livorno, saafremt dette ikke allerede efter den Erindring som fra Generalconsul Ulrich forventes at være skeet, skulde være foranstaltet, paa det at denne sjeldne Leilighed til i rette Tid at komme i Besiddelse af hvad Man ønsker fra Hr: Etatsraadens udmærkede Konstnerhaand til Prydelse for Kongeborgen, ikke skal vorde uafbenyttet.

Slotsbygnings-Commissionen d. 1te. Decbr. 1827.

Hauch JS Møsting I Monrad CF Hansen


/ Schram cons[ipis]t.

General Comment

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m12 1827, nr. 147
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Ships and tribute to the Barbary States · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Reminders for
Persons
Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen · A.W. Hauch · L.N. Hvidt · Peter Johan Monrad · J.S. Møsting · Gerhard Christopher Schram · J.C. Ulrich
Works
Last updated 04.05.2016 Print