1.12.1827

Sender

Slotsbygningskommissionen

Sender’s Location

København

Information on sender

Stort rødt laksegl med kong Frederik 6.’s monogram.
Poststemplet 20 DECEMBRE / DANEMARCK PAR HAMBOURG samt HAMBURG [XXXx]TAX.O.P.A. 4.
Med blæk tilføjet: Port payé.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monseur Monsieur / Le professeurI Thorvaldsen, conseillere di EtatII / de Sa Majesté le RoiIII de Danmarc, chevallier / de DannebrogIV et de la 4me Classe de l’ordreV / de la couronne de FerVI. / a / Rome /
Tilskrift: Til / Hr. Etatsraad og Professor Thorvaldsen, / Ridder af Dannebrogen og af Jernkrone / Ordenen.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Skibsreder L.N. Hvidt har samme dag underrettet Slotsbygningskommissionen om, at kasserne med Thorvaldsens kunstværker til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot endnu ikke var ankommet til Livorno den 9.11.1827. Slotsbygningskommissionen beder derfor ret indtrængende Thorvaldsen om, at kasserne må blive afsendt fra Rom, så de kan blive indskibet på handelsskibet Therese, der når som helst forventes at være i Livorno.

Document

Under 22. May d.A:VII tilmeldte man Hr: EtatsraadenVIII de AarsagerIX som havde fremkaldt det Ønske hos Slotsbygnings-Commissionen, at see i det Mindste CariatiderneX til Slottets TrongemakXI hjemsendte tidlig i det anstundende Foraar, og de Foranstaltninger Man til dette Ønskes Opnaaelse havde føiet, med mere som dermed stod i Forbindelse. Omendskjøndt Man ikke herpaa har modtaget noget Svar, saa er Man dog fra en anden HaandXII bleven underrettet omXIII, at saavel disse Cariatider som de 12 ApostleXIV til Frue Kirke og flere Konstsager vare d. 30. Juni d.A: indpakkede for at afgaae til Livorno, og der at indskibes i det samme steds paa Tilbagereisen fra TunisXV ankommende Skib, ThereseXVI, tilhørende Etatsraad HvidtXVII i Kjøbenhavn.
Imidlertid har benævnte Etatsraad Hvidt under Dags DatoXVIII meddeelt CommissionenXIX, at ifølge et til ham med sidste Post indløbet Brev fra Generalconsul UlrichXX i Livorno, dateret 9e. f: M:XXI, vare ommeldte Konstsager endnu ikke sammestedsXXII ankomne, hvorimod Skibet Therese daglig kunde ventesXXIII da det var ankommet til Tunis i Slutningen af OctoberXXIV. Man seer sig saaledes foranlediget til gjentagende og ret indstændigen at anmode Hr. Etatsraaden, behageligen uden Ophold at afsendeXXV de færdige Konstsager til Livorno, saafremt dette ikke allerede efter den Erindring som fra Generalconsul Ulrich forventes at være skeet, skulde være foranstaltet, paa det at denne sjeldne Leilighed til i rette Tid at komme i Besiddelse af hvad Man ønsker fra Hr: Etatsraadens udmærkede Konstnerhaand til Prydelse for KongeborgenXXVI, ikke skal vorde uafbenyttet.

Slotsbygnings-Commissionen d. 1te. Decbr. 1827.

HauchXXVII JS MøstingXXVIII I MonradXXIX CF HansenXXX


/ Schram cons[ipis]t.XXXI

General Comment

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

m12 1827, nr. 147

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108

Commentaries

 1. Thorvaldsen var professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademierne i Firenze, København og Rom. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen var 12.11.1819 udnævnt til virkelig etatsråd. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Den danske kong Frederik 6.

 4. Thorvaldsen var 28.1.1810 udnævnt til ridder af Dannebrog. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Thorvaldsen var 6.2.1823 udnævnt til ridder af den russiske Wladimirordens fjerde klasse. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 6. Thorvaldsen var 10.6.1819 udnævnt til østrigsk ridder af Jernkroneordenens tredje Klasse. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 7. Jf. brev af 22.5.1827 fra Slotsbygningskommissionen til Thorvaldsen.

 8. Thorvaldsen var 12.11.1819 udnævnt til virkelig etatsråd. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 9. Nærmere bestemt det kommende bryllup mellem prins Frederik og prinsesse Vilhelmine den 1.11.1828 i Christiansborg Slotskirke.

 10. Karyatider, marmorversioner, jf. A55 og A56, tidligere tronsalen, Christiansborg Slot. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 11. Karyatiderne skulle flankere tronen i tronsalen på Christiansborg Slot, der skulle anvendes til brylluppet.

 12. Via den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 13. Jf. brev af 27.7.1827 fra Hermann Ernst Freund (Thorvaldsen) til Christian (8.) Frederik (Slotsbygningskommissionen og C.F. Hansen).

 14. De tolv apostle i gips, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 15. Handelsskibet Therese skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning” – en form for beskyttelsespenge til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud, jf. referenceartiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

 16. Handelsskibet Therese.

 17. Den danske handelsmand, skibsreder og politiker L.N. Hvidt.

 18. Dvs. den 1.12.1827.

 19. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 20. Den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich.

 21. Dette brev af 9.11.1827 fra J.C. Ulrich. til L.N. Hvidt er endnu uidentificeret.
  Ulrich skrev samme dag også til Thorvaldsen angående transporten i brev af 9.11.1827.

 22. Dvs. til Livorno.

 23. Handelsskibet Therese var allerede ankommet til Livorno, men lå i karantæne frem til 14.12.1827, jf. brev af 28.11.1827 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen.

 24. Handelsskibet Therese var ankommet til Tunis den 28.10.1827.

 25. Hermann Ernst Freund påbegyndte turen fra Rom til Livorno med kasserne kort før juleaften, se kronologien 21.12.1827-4.1.1828.

 26. Dvs. Christiansborg Slot, se referenceartiklen herom.

 27. Den danske overhofmarskal og fysiker A.W. Hauch.

 28. Den danske gehejmestatsminister, finansminister og ordenskansler J.S. Møsting.

 29. Den danske embedsmand og kancellideputeret Peter Johan Monrad.

 30. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 31. Denne signatur ses på flere af Slotsbygningskommissionens breve i nederste højre hjørne og betyder, at brevet er konciperet af den danske enkekassedirektør og konferensråd Gerhard Christopher Schram.

Last updated 04.05.2016