The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4196 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

22.5.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Information on recipient

Tilskrift: Til Hr. Etatsraad og Professor Thorvaldsen, Ridder af Dannebrog og af Jernkrone-Ordenens 4de. Classe.

Abstract

In consequence of a royal ordinance, the Building Commission for Christiansborg Palace ask Thorvaldsen to inform them, before the end of the year, which works of art will be ready for transportation to Copenhagen in 1828. The Building Commission for Christiansborg Palace and the Building Commission for the Church of Our Lady in Copenhagen have also found a merchant ship bound for Tunesia, which will be able to carry several of the already completed works on her way back.

See Original

Ved behagelig Skrivelse af 4. Febr: d: A: har Hr. Etatsraaden meddeelt Slotsbygnings-Commissionen Efterretning om, at de 2de. Cariatider i Marmor som ere bestemte til Trongemakket i Christiansborg Slot, saavel som en Christusfigur og de 12 Apostle i Gibs til Frue Kirke, vare fuldførte og vilde senest 2de. Maaneder efter vorde afsendte fra Rom til Livorno for derfra at forsendes videre til Kjøbenhavn med den Fregat som Hans Majestæt Kongen allernaadigst havde befalet at afgaae herfra i dette Foraar til disse og flere Kunstsagers Afhentelse. Hr. Etatsraaden har derfor yttret det Ønske at maatte benytte denne Leilighed med tillige at afsende en Døbefond i Marmor som er bestemt til en Kirke i Island.
Da det imidlertid var bleven Hans Majestæt allerunderdanigst indberettet, at kun disse foranførte Kunstsager, men ikke de øvrige som Hr. Etatsraaden har under Arbeide til Slottet, kunde ventes i Aar, besluttede Allerhøistsamme, at det skulde udsættes med Fregattens Afsendelse indtil næste Aar, i Forventning at samtlige Arbeider til den Tid vilde være fuldførte, hvorfor det allernaadigst blev Commissionen befalet at indhente nærmere Efterretning inden dette Aars Udgang, om der kunde gjøres sikker Regning paa at see denne Forventning opfyldt, paa det Tiden til Fregattens Afgang fra Kjøbenhavn derefter kunde bestemmes. I det Commissionen herved efterkommer denne allerhøieste Befaling og udbeder sig ommeldte Efterretning behageligen meddeelt, skulde den tillige tilføie, at de Kongelige Gemakker i Christiansborg Slot ønskes saavidt færdige til næste Aars Udgang at de kunne afbenyttes ved Høitideligheder, og følgelig vilde det være en væsentlig Mangel hvis man skulde savne de 2de. Cariatider til Trongemakket, ligesom det ogsaa for en Deel vilde standse Arbeidet paa dette og de flere Gemakker, igjennem hvilke Cariatiderne maa bringes for at komme til deres Bestemmelse. Man har derfor fundet Leilighed til i Forening med Commissionen for Frue Kirke at lade ommeldte Cariatider saavelsom Christusfiguren og de 12 Apostle, afhente med et Etatsraad og Grosserer Hvidt tilhørende Skib, Therese kaldet, som med en Præsentladning til Baien af Tunis skal afgaae herfra i Slutningen af denne Sommer, og derefter vil anløbe Livorno, hvilket Skib saaledes kan være her tilbage tidlig i Foraaret 1828, og følgelig bringe Kunstsagerne hertil længe før saadant kunde ventes med Fregatten.
Herom undlader man ikke at meddele Hr. Etatsraaden Underretning, ligesom man ogsaa under Dags Dato har tilskrevet den danske Generalconsul Ulrich i Livorno det Fornødne i denne Henseende. Angaaende de øvrige Kunstsager seer man Hr: Etatsraadens behagelige Svar imøde for derefter at kunne gjøre allerunderdanigst Indberetning til Hans Majestæt Kongen.
Slotsbygnings-Commissionen d: 22. May 1827.

Hauch J.S. Møsting I. Monrad CF Hansen

/ Schram
const:

General Comment

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m12 1827, nr. 59
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 307.
Other references

  • Frederik Weilbach: ‘C.F. Hansens Christiansborg, af Slotsbygningskommissionens Papirer’, Fra Arkiv og Museum, serie 2, bind 2, hefte 2-3, København 1935, p. 138.

Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Ships and tribute to the Barbary States · Reliefs, Classical Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Reminders for
Persons
Frederik 6. · C.F. Hansen · A.W. Hauch · L.N. Hvidt · Kirkebygningskommissionen · Peter Johan Monrad · J.S. Møsting · Gerhard Christopher Schram · J.C. Ulrich
Works
Last updated 04.05.2016 Print