Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4349 af 10246
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Stort rødt laksegl med kong Frederik 6.’s monogram.
Poststemplet 20 DECEMBRE / DANEMARCK PAR HAMBOURG samt HAMBURG [XXXx]TAX.O.P.A. 4.
Med blæk tilføjet: Port payé.

1.12.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monseur Monsieur / Le professeur Thorvaldsen, conseillere di Etat / de Sa Majesté le Roi de Danmarc, chevallier / de Dannebrog et de la 4me Classe de l’ordre / de la couronne de Fer. / a / Rome /
Tilskrift: Til / Hr. Etatsraad og Professor Thorvaldsen, / Ridder af Dannebrogen og af Jernkrone / Ordenen.

Resumé

Skibsreder L.N. Hvidt har samme dag underrettet Slotsbygningskommissionen om, at kasserne med Thorvaldsens kunstværker til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot endnu ikke var ankommet til Livorno den 9.11.1827. Slotsbygningskommissionen beder derfor ret indtrængende Thorvaldsen om, at kasserne må blive afsendt fra Rom, så de kan blive indskibet på handelsskibet Therese, der når som helst forventes at være i Livorno.

Se original

Under 22. May d.A: tilmeldte man Hr: Etatsraaden de Aarsager som havde fremkaldt det Ønske hos Slotsbygnings-Commissionen, at see i det Mindste Cariatiderne til Slottets Trongemak hjemsendte tidlig i det anstundende Foraar, og de Foranstaltninger Man til dette Ønskes Opnaaelse havde føiet, med mere som dermed stod i Forbindelse. Omendskjøndt Man ikke herpaa har modtaget noget Svar, saa er Man dog fra en anden Haand bleven underrettet om, at saavel disse Cariatider som de 12 Apostle til Frue Kirke og flere Konstsager vare d. 30. Juni d.A: indpakkede for at afgaae til Livorno, og der at indskibes i det samme steds paa Tilbagereisen fra Tunis ankommende Skib, Therese, tilhørende Etatsraad Hvidt i Kjøbenhavn.
Imidlertid har benævnte Etatsraad Hvidt under Dags Dato meddeelt Commissionen, at ifølge et til ham med sidste Post indløbet Brev fra Generalconsul Ulrich i Livorno, dateret 9e. f: M:, vare ommeldte Konstsager endnu ikke sammesteds ankomne, hvorimod Skibet Therese daglig kunde ventes da det var ankommet til Tunis i Slutningen af October. Man seer sig saaledes foranlediget til gjentagende og ret indstændigen at anmode Hr. Etatsraaden, behageligen uden Ophold at afsende de færdige Konstsager til Livorno, saafremt dette ikke allerede efter den Erindring som fra Generalconsul Ulrich forventes at være skeet, skulde være foranstaltet, paa det at denne sjeldne Leilighed til i rette Tid at komme i Besiddelse af hvad Man ønsker fra Hr: Etatsraadens udmærkede Konstnerhaand til Prydelse for Kongeborgen, ikke skal vorde uafbenyttet.

Slotsbygnings-Commissionen d. 1te. Decbr. 1827.

Hauch JS Møsting I Monrad CF Hansen


/ Schram cons[ipis]t.

Generel kommentar

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m12 1827, nr. 147
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Presentskibe og tributbetaling til Barbareskstaterne · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen · A.W. Hauch · L.N. Hvidt · Peter Johan Monrad · J.S. Møsting · Gerhard Christopher Schram · J.C. Ulrich
Værker
Sidst opdateret 04.05.2016 Print