The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 572 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

23.9.1806 [+]

Dating based on

Brevet er udateret, men dateringen fremgår af C.F. Høyers brev af 18.11.1806 til Abildgaard, hvor nærværende brev omtales.

Tidligere har man kun kunnet datere brevet til efter 21.09.1806, da et af udkastene til brevet er skrevet bag på brev af 21.9.1804 fra Giuseppe Grandi, se desuden den generelle kommentar.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen har modtaget betaling for tre bind af kataloget over Museo Pio Clementino. Han korrigerer den misforståelse, at Abildgaard troede, at han ønskede sin professorløn udbetalt. Thorvaldsen beder i stedet om den sidste del af sit rejsestipendium og minder Abildgaard om, at han har lovet at hjælpe ham. Marmorbusterne af Jacob Baden, A863, og Mathias Saxtorph, A899, er færdige og klar til afsendelse til Danmark.
Han beder Abildgaard fortælle sin far, at han via Charlotte Schimmelmann vil hjælpe ham. Han fortæller, at han er glad for at bo sammen med C.F. Høyer.

[Translation]

Gode Hr Justisraad!
Med megen Fornøyelse har jeg modtaget Deres Brev af 14de August og erkjender jeg stedse Deres Omhygellighed for mig. – De 80 Scudi for Museo Pio Clementino har jeg rigtig bekommet. – Angaaende Misforstaaelsen med min Fordring paa Academiet – Da var det min Mening at Kjere Hr Justisraaden vilde have Omsorg for: at de 3 siste Qvartaler af mit Rejse Stipendium som jeg endnu haver tilgode, maatte blive mig udbetalte; og at De til den Ende vilde forlange af Frølich e Comp. at meddele mig her en anvisning paa det af mit Rejse Stipendium som jeg ennu haver tilgode. – Professor Badens Byste er færdig og skal efter Forlangende blive afsendt tillige med et andet Byste til Doctor Schel.
Uagtet jeg er forvisset om at De efter Løfte haver mig i Erindring tager jeg mig den Frihed: igjen at bede Dem: at have Omsorg for: at mig bliver sendt Penge saa snar som muligt. Thi det hænder sig ofte at de Penge jeg skulde oppebære ikke bliver mig betalte til rette Tiid, og jeg behøver Penge hver Dag for at bestride Udgivterne i mit Værsted.
Naar De seer min gamle Fader er De saa god at hilse ham: at jeg har forlangt at [i.e. af] Baron Schubart at skrive til hans Syster Grevinde Schimmelmann at vise Omhygelighed for ham. Og at jeg med Taknemlighed derfor vilde ved mit Arbejde vise min Erkjenlihed.
At De Kjere Hr Justisraad haver Omsorg for min gamle Fader veed jeg; men hvad de Store giøre for ham, som var altiid saa rede til at love, ved jeg ikke. Jeg anbefaler mig til Justisraadens vedblivende Godhed for mig og med Høyagtelse og Taknemmelighed forbliver jeg Deres

ærbødigste Tiener
B. Thorvaldsen

P.S. Hermed følger et Brev fra Hr Høyer: det er et fortreflig Menneske jeg er saa glad at boe med ham, og det lidet jeg kan giøre for ham giør jeg med Fornøyelse

General Comment

Selvom Abildgaard først døde i 1809, er dette brev det sidste bevarede i korrespondancen mellem de to kunstnere, se evt. en oversigt over hele brevvekslingen i Abildgaards biografi. Det vides dog, at Abildgaard, sandsynligvis i efteråret 1806, sendte et nu ukendt brev til Thorvaldsen, hvor han bl.a. meddelte ham hans fars død, se brev af 4.7.1807 fra Høyer til Abildgaard.

Der findes to udkast til dette brev – et første udkast, hvor Thorvaldsen selv har ført pennen, og et andet, som hans bofælle C.F. Høyer har nedfældet på papiret. De to udkast må være skrevet i den nævnte rækkefølge, da Høyers udkast i modsætning til Thorvaldsens har meget stor overensstemmelse med ordlyden i nærværende afsendte brev.
De to udkast og det færdige brev må også være skrevet ganske kort tid efter hinanden, antagelig samme dag, da førsteudkastet er nedfældet bag på et brev fra Giuseppe Grandi i Carrara, dateret 21.9.1806. Et brev fra Carrara til Rom var sandsynligvis mindst to dage undervejs, (se eksempler på postbefordringstider i referenceartiklen herom) så det må antages, at Grandis brev ankom til Rom 23.9.1806. Thorvaldsen skrev dernæst sit første udkast til Abildgaard på Grandis brev, hvorefter Høyer justerede det, så billedhuggeren kunne færdigskrive det endelige brev. Hele denne proces må sandsynligvis være foregået den 23.9.1806.
Se mere om de ændringer, der fandt sted undervejs i arbejdet med brevet i referenceartiklen om Thorvaldsens brevskrivningsproces.

På Høyers udkast har Just Mathias Thiele skrevet: “Concept af Hoyer for Thorvaldsen til Svar paa Abild’ Svar af 14.Aug.1806. Originalen er blandt Abildgaards Papirer.” Originalen forærede Abildgaards enke, Juliane Marie Abildgaard, dog siden Thiele, jf. hans notat i Thorvaldsens Archiv, vol. I, p. 115. Hvornår det herefter er havnet i N.C.L. Abrahams’ autografsamling i Håndskriftafdelingen vides ikke.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Abr. nr. 2163, 4º.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Thiele II, p. 65-66.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Museums and Art Collections in Rome · Portrait Busts, Contemporary Persons · Saxtorph's Bust · Thorvaldsen's Cohabitants in Casa Buti · Thorvaldsen's Letter Writing Process · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Jacob Baden · C.F. Høyer · Mathias Saxtorph · Poul Scheel · Charlotte Schimmelmann · Herman Schubart · Gotskalk Thorvaldsen
Works
Last updated 09.10.2015 Print