The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 574 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

23.9.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af udkastet, men da det er kladde til det afsendte brev af 23.9.1806, må det være skrevet denne dag. Se i øvrigt også dateringsbegrundelsen til dette brev.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Second draft of a letter: Thorvaldsen has received payment for the three catalogue volumes of the Museo Pio Clementino. He corrects the misunderstanding that Abildgaard thought he wanted his professorial salary. Instead, Thorvaldsen asks for the last part of his travelling grant and reminds Abildgaard of his promise to help him. The marble busts of Jacob Baden, A863, and Mathias Saxtorph, A899, have both been finished and are ready to be shipped to Denmark. 
He asks Abildgaard to tell his father that he has asked Charlotte Schimmelmann to help him. He writes that he is happy sharing his lodgings with C.F. Høyer.

See Original [Translation]

Med megen Fornøyelse har ieg modtaget Deres Brev af 14d Aug: og erkiænder ieg stedse Deres Omhygelighed for mig – De 80 Scudi for Museum Pio Clementino har ieg rigtig bekommet. – Angaaende Misforstaaelsen med min Fordring paa Akademiet – Da var det min Mening At kiære Hr Justisraaden vilde have Omsorg for: at de 3 siste Qvartaliter af mit Stipendium som ieg endnu haver tilgode, maatte blive mig udbetalte; og at De til den Ende vilde forlange af Frölich & Comp. at meddeele mig her en Anviisning Paa det af mit Reise Stipendium som ieg ennu haver tilgode
Proffor Badens Byste er færdig og skal efter Forlangende blive afsendt tillige med Saxorfs Byste til Doctor Schel som ieg i mellem os sagt ikke har giort
Jeg anbefaler mig stedse Hr Justisraadens Bevaagenhed. Men Uagtet ieg er forvisset om at De efter Løfte haver mig i Erindring tager jeg dog mig den Frihed: igien at bede Dem: at have Omsorg for: at mig bliver sendt Penge saasnar som muligt – Thi det hænder sig ofte at de Penge ieg skulde oppebære ikke blive mig betalte til rette Tiid, og ieg behøver Pen[g]e hver Dag for at bestride Udgivterne i mit Værksted
Naar De seer min gamle Fader er De saa god at hilse ham: at ieg har forlangt af Baron Schubart at skrive til hans Syster Grevinde Schimmelmann at viise Omhygelighed for ham Og at ieg med Taknemlighed derfore vilde ved mit Arbeide viise min Erkiændlighed,
At De kiære Hr Justisraad haver Omsorg for min gamle Fader veed ieg; Men hvad de Store giøer for ham; som ere altiid saa rede til love, ved ieg ikke. Jeg ønsker stedse at Høystærede Hr Justisraaden med kiære Familie lever vel
Og anbefalende mig med dyb Ærbødighed er ieg stedse med Al Høyagtelse Deres taknemligste og ganske hengivne

General Comment

This draft is written by C.F. Høyer and is probably the final draft of the finished letter, as the wording of this draft is very close to the final version. There exists an earlier draft written by Thorvaldsen himself, the wording of which is farther from the finished letter. Regarding the connection between the three versions of the letter, see the general comment on the finished letter or the related article about Thorvaldsen’s Letter Writing Process.

There is only one note in a passage of this draft that differs from the final version. Regarding the other notes, see the finished letter.

Archival Reference
m28, nr. 33
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis C.F. Høyer
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Museums and Art Collections in Rome · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Cohabitants in Casa Buti · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Jacob Baden · C.F. Høyer · Mathias Saxtorph · Poul Scheel · Charlotte Schimmelmann · Herman Schubart · Gotskalk Thorvaldsen
Works
Last updated 09.10.2015 Print