The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 586 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Høyer [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Laksegl med monogram

18.11.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsr N: Abildgaard / Directeur de l’Academie Royale des beoy [sic] Arts / Copenhague / Franco Trento.
Poststempel: ROMA

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Rom d 18e Novemb: 1806.

Jeg har modtaget Høystærede Hr Justisraadens Skrivelse af 30e Sep: og strax givet indlagte Billet til Hornbeck som endnu ikke veed noget bestemt om sin Afreise formedelst Pas som han venter fra Paris, Wallick reiser med. Dn: 9e afreiste Kalleberg og Trane tillige med sin Italienske Kone; De reise over Tyrol og have ikke i Sinde at opholde sig nogen sted mere end som en Dag over; det vil altsaa forhaabentlig ikke vare længe før de kommer hiem; De forlangte Blomster Sorter medbringer de – Efter Raphaels Transfiguration er udkomne 4e Hoveder i Kridtmaneer som ieg skal sende Academiet, De øvrige som man venter om et Par Maaneders Tiid, ere ligeledes tegnede af Camosine og stukne blive de af Romeo men i en anden Maneer; blive de som ieg haaber tienlige for Academiet, skal ieg sikkert besørge dem. –
Hr Justisraaden ville viide hvad Thordvaldsen tager for en Byste i Marmor: og det er nemlig 200 Scd: men for Badens forlanger han ikkuns 200 [tegn for rigsdaler] D.C. ligesom for Rothes troer ieg. Dersom at Justisraaden haver modtaget Thorvaldsens Brev af 23 Sep: da have De forstaaet at de forlangte 300 [tegn for rigsdaler] var de 3 siste Quartaler af hans Reise Stipendium som Agent Frølich haver at udbetale ham – Thorvaldsen beder mange Gange hilset kiære Hr Justisraaden haabende alt af Deres Omhyg[g]elighed; han har i denne Tiid modelleret en Psyche, den er meget naiv, det er den videløstne uskyldige Pige staaende i Begreb med at aabne Pandore Eske –
Hvad mig angaar: ieg lever vel, copierer fornærværende Tiid nogle Figurer efter den berømte Dominichin i St: Gregorie; – thi at copiere i Grotta Ferrata blev mig denne Gang forpurret, ieg tog der ud den Gang det var bleven mig sagt at kunde komme, men uhældigviis behagede det Senatoren med Familie og heele Hof paa samme Tiid at ligge der ude, saa det ikke var mig mulig at blive logerende nogen Sted i Nærheden og at gaae fra Marino daglig fandt ieg at være for langt – Jeg søger stedse at bringe mig Hr Justisraadens Lærerægler til Nytte at ieg saa got som muligt bringer mig den Tiid til Nytte som ieg er saa lykkelig at kunde være her – Jeg indseer at alt hvad man i Konsten kalder søgt er Ufuldkomment, men troer tillige at denne Ufuldkommenhed er noget af det vanskeligste at undgaae –
Fornærværende Tiid opholder sig her en ny Landsmand nemlig: Kammerjuncker Neergaard som bringer med sig fra Paris en Fransk Konstner som tegner for ham og skal hielpe ham at see, han bringer med sig sin Stambog som han siger at være uden Maal.

[herefter følger to afsnit om den politiske situation og om planter og frø]

Jeg beder mange Gange, Fruen Deres værdige Kone, hilset, og skal det fornøye mig meget, om at medsendte Recept maatte findes efter Ønske –
Ved Leilighed beder ieg mine Forældre hilset – Anbefale[n]de mig med dyb Ærbødighed er ieg s[te]dse med al Høyagtelse kiære Hr Justisraadens taknemligste og lydigste Elev –

CF Høyer

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Persons
Tønnes Christian Bruun de Neergaard
Last updated 05.11.2015 Print