The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9520 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Fædrelandet [+]

Sender’s Location

København

27.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvori artiklen blev trykt.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

— I Thorvaldsens oprindelige Testament vare Küchler, Bravo og en romersk Advocat Ricci nævnte som Testamentsexecutorer for hans Boes romerske Anliggender, men dette maa antages at være bortfaldet ved det senere Codicil, hvorved, som bemærket, Collin, Thiele, Schouw, Clausen og Bissen (i Stedet for de tvende Førstnævnte og Freund) med udstrakt Fuldmagt ere indsatte som Executorer, tilligemed et Medlem af Magistraten, som i et iforgaars afholdt Møde dertil har udnævnt sin Chef, Overpræsident Kjerulff. Disse have nu, til at tage alle Thorvaldsens Konstsager i Rom under Bevaring og arrangere hvad dermed staaer i Forbindelse, befuldmægtiget den danske Consul i Livorno, Hr. Dalgas, en Mand, der med sin offenlige Charakter forener Kraft og levende Interesse for Sagen, ligesom man, da han ikke er saa nøie bekjendt med alle Forholdene i Rom, har adjungeret ham Hr. Bravo. Til at bringe Thorvaldsens Pengesager i Rigtighed, er dennes Ven, den würtembergske Consul, Hr. Kolb, befuldmægtiget, og denne Deel af Affairerne kunde vistnok ikke betroes til mere kyndige og virksomme Hænder. Hvis, som “Københavnsposten” har berettet, en Broder af Thorvaldsens afdøde Svigersøn reiser til Rom, er dette i alt Fald ikke efter Foranledning af Executorerne. Til curator bonorum er Cand. juris Brock valgt.

Ved den over Thorvaldsens Lig igaar foretagne Obduction fandtes Følgende: Hjernen var i det Hele taget sund; Hjertet noget forstørret, og Klapperne fra Hjertet til den store Pulsaare (Aorta) fortyndede og paa flere Steder gjennembrudte. Hjertets Hovedpulsaare (Arteria coronaria) paa enkelte Steder forbenet, og en sygelig (atheromatøs) Masse udtraadt i dens Hulhed. Den store Pulsaare (Aorta) paa flere Steder forbenet og dens indvendige Hinde hist og her gjennembrudt af de afsatte Beenlameller. Den nederste Deel af høire Lunge forandret til en blød, miltlignende Masse. Mellem den tilsvarende (nederste, yderste) Deel af samme Lunges Lungesæk og den nedenunder værende Deel af Mellemgulvet fandtes en lukket Sæk af en lille Haands Størrelse, indeholdende endeel halvindtørret og af Forbeninger omgiven purulent Masse. Underlivets Organer vare i det Hele taget sunde. En rigelig Fedt- afsætning beklædte de fleste indvendige Organer, navnligen ogsaa Hjertet og Hjerteposen. Fontanellerne paa Benene saaes tørre; Saaret paa høire Skinnebeen omgivet af forhærdet Cellevæv. Døden synes altsaa at været udgaaet fra Brystet, navnligen fra Hjertet, hvis organiske Sygdomme ofte medføre en, som i dette Tilfæ[l]de, pludselig Standsning af Livet.

Begravelsen er berammet til Løverdag Formiddag Kl. 11½ og er det hele Arrangement derved overdraget til Architect Bindesbøll, Medailleur Christensen og Professor Ursin. Sørgehøitiden foregaaer ikke, som det igaar blev fortalt, i Holmens Kirke, men i Landets Kathedral, den af Thorvaldsens Haand saa rigt udstyrede og navnlig til Processioner saa Ypperlig skikkede rummelige Frue Kirke. Fra alle Sider høres om Forberedelser til, at alle Borgersamfundets Klasser og Corporationer derved kunne vorde repræsenterede paa en værdig Maade, og man tør saaledes haabe, at denne Sørgefest vil komme til at svare til den store Betydning, den har for hele Nationen.

General Comment

Dette er en trykt artikel i avisen Fædrelandet.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Fædrelandet 27.3.
Subjects
Thorvaldsen's Funeral · Thorvaldsen's Death, On the Cause of · Thorvaldsen's Wills
Persons
Gottlieb Bindesbøll · H.W. Bissen · Johan Bravo · Gustav Edvard Brock · Christen Christensen · H.N. Clausen · Jonas Collin · Christian Dalgas · Hermann Ernst Freund · A.C. Kierulff · Karl von Kolb · Albert Küchler · Filippo Ricci · J.F. Schouw · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · G.F. Ursin
Last updated 24.03.2015 Print