4.12.1827

Afsender

Johan Gunder Adler

Afsendersted

København

Modtager

Hermann Ernst Freund

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Handelsskibet Therese er ankommet til Tunis den 28.10.1827, og kan snart ventes at være i Livorno. Som kurer for de af Thorvaldsens kunstværker, der skal med skibet, bedes Freund sørge for, at også diverse andre kasser kommer med.
Den italienske operasanger Angelica Catalani er kommet til København for at give koncert.
Konflikten mellem Grækenland og Osmannerriget nævnes kort.

Dokument

Kjøbenhavn d. 4 Decb 1827

Jeg har i Dag faaet Underretning om, at det SkibI, som var fragtet med de sædvanlige PresenterII til Beyen af TunisIII og som af SlotscommissionenIV er destineret til paa Retouren at anløbe Livorno, er ankommen til Tunis d 28de OctbrV og da det ikke vil gjøre noget langt Ophold sammesteds, kan det snart ventesVI til Livorno. Jeg veed ikke hvad Ordrer, Slotscommissionen har givet i den Anledning og har med Hensyn paa dens Foranstaltninger intet at sige Dem, men Prindsen finder at man burde benytte denne Leilighed til ogsaa at hjembringe de CasserVII, som fra forrige ExpeditionVIII henstaa i Livorno i UlrichsIX Pakhuus, hvor Skibet kan indtage dem og desangaaende har jeg idag tilskrevetX Ulrich. Herom har jeg ikke villet undlade at underrette DemXI, for at De, hvis De har noget med Indskibningen af Slotscommissionens SagerXII at gjøre, kan tage Hensyn paa PrindsensXIII Ønske angaaende ovennævnte Casser, som tilhøre AcademietXIV. Jeg troer ogsaa at man gjør vel i at benytte Leiligheden til at hjemsende hvad SmaatingXV, der maatte være at expedere hertil, saavel Prindsen som Academiet tilhørende og da Skibet vist kommer til at udholde QuarantaineXVI i Livorno, saa bliver der Tid nokXVII til at transportere dem fra Rom derhen. Ogsaa de forskjellige Sager, som tilhøre PrivateXVIII og som man ventede at faae afsendt med den FregatXIX, der skulde have anløbet Livorno ifjorXX, kunne nu afgaae med dette Skib, men vel at forstaae for Vedkommendes egen Regning, thi Slotscommissionen betaler vist ikke Fragt for mere end hvad der tilhører den; Academiet ikke heller, og det vilde være ubilligt at Prindsen skulde betale Fragt af hvad andre sende hjem. Herfra bør billigenXXI undtages saadanne Ting, som uden Skade for Vedkommende, og uden at forøge Omfanget af Casserne, kunne indlægges i Prindsens eller Academiets Casser, saasom enkelte Bøger, Tegninger o. s. v. –
Af et Brev fra KellerXXII til Frue BrunXXIII har jeg seet at man, med Hensyn paa endeel af Levningerne af det gamle RomXXIV nu har ganske andre Anskuelser end i 1821XXV. Skulde der være skrevet noget derover, saa send mig det. NebbyXXVI veed hvad der kan interessere mig.
KoopsXXVII MalerieXXVIII er ankommen hertil, men jeg har endnu ikke seet det. Dagens Nyhed er Mad. CatalanisXXIX Ankomst. Om Græker og TyrkerXXX veed De bedre Beskeed end vi; derfor intet derom. Hils Thorvaldsen, ChiaveriXXXI og NissenXXXII fra

Deres meget hengivne

Adler

Generel kommentar

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering

m30 II, nr. 17

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56

Kommentarer

 1. Handelsskibet Therese.

 2. Dvs. gaver eller beskyttelsespenge, som nordeuropæiske handelsmænd betalte til de såkaldte Barbareskstater for at slippe for kidnapning og sørøveri, jf. referenceartiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

 3. Beyen af Tunis Al-Husayn II ibn Mahmud.

 4. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 5. Handelsskibet Therese ankom til Tunis den 28.10.1827.

 6. Handelsskibet Therese var allerede ankommet til Livorno, men lå i karantæne frem til 14.12.1827, dette jf. brev af 28.11.1827 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen.

 7. Se indholdet af de seks tilbageblevne og i et pakhus opmagasinerede kasser i referenceartiklen Hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst 1825.

 8. Dvs. Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 9. Den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich.

 10. Dette brev af 4.12.1827 fra Johan Gunder Adler til J.C. Ulrich er endnu uidenticeret.

 11. Freund skulle være kurer for Thorvaldsens kunstværker på ruten Rom-Livorno, ligesom han også havde fungeret som kurer ved foregående hjemtransport, jf. referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 12. To Karyatider i marmor, jf. A55 og A56, til Christiansborg Slot. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 13. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 14. Kunstakademiet i København, se også referenceartiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 15. Blandt andet marmorbusterne af Caroline Amalie, jf. A754, og Christian (8.) Frederik, jf. A753. Trods det, at busterne var færdige, valgte Thorvaldsen ikke at sende dem hjem med handelsskibet Therese i 1828, sandsynligvis fordi han endnu ikke havde modtaget penge for dem, jf. brev af 12.8.1828 fra Johan Gunder Adler til Thorvaldsen.

 16. Dvs. karantæne for at undgå spredning af smitsomme sygdomme som gul feber, tyfus og kolera.

 17. Ved foregående Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 havde det taget Freund femten dage at rejse fra Rom til Livorno med kasserne.

 18. Blandt andet den danske præst Hans Christian Holtens private sager, der havde været strandet i Livorno siden 1825, jf. referenceartiklen Hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst 1825.

 19. Der havde i den forgående brevveksling været tale om, at Frederik 6. ville sende en fregat til Livorno for at hente Thorvaldsens bestillingsopgaver til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot hjem. Thorvaldsen var imidlertid ikke nået så langt som forventet, og man besluttede at vente med fregatten, indtil de ønskede marmorværker var klar.

 20. Dvs. foråret 1827.

 21. Dvs. “med rette”, “med god grund”, “med rimelighed”, “billigvis”, “med billighed”, jf. Ordbog over det danske Sprog, 1.3.

 22. Den schweiziske billedhugger, digter og arkæolog Heinrich Keller.

 23. Den danske forfatter Friederike Brun.

 24. Adler interesserede sig for antik, romersk arkitektur og samlede blandt andet på den italienske grafiker Luigi Rossinis (1790-1857) grafiske serie af panoramaer over Rom Le antichità romane ossia raccolta delle più interessanti vedute di Roma antica. Serien udkom løbende fra 1819. Se fx E1006 og E1007.

 25. Dvs. i 1821, hvor Adler selv var i Rom som del af Christian (8.) Frederiks følge, jf. Christian 8., redigeret af Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, II, 1. halvbind, 1815-1821, København 1973, p. 62.

 26. Den italienske arkæolog Antonio Nibby, der virkede som arkæolog ved udgravninger af forskellige antikke monumenter i Rom.

 27. Den danske historiemaler Andreas Ludvig Koop.

 28. Dvs. Andreas Ludvig Koops maleri Moses slår vand af klippen fra 1826, som Koop i 1827 sendte til Danmark i et mislykket forsøg på at få det accepteret som medlemssstykke ved Kunstakademiet i København. Værket findes i dag på Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS122.

 29. Den italienske operasanger Angelica Catalani, der var i København for at give koncert.

 30. Halvanden måned tidligere, den 20.10.1827, havde Slaget ved Navarino fundet sted. Her sænkede den russiske, franske og britiske flåde hele den osmanniske flåde i bugten ud for Navarino ved byen Pilos på det sydvestlige Peloponnes i støtte til Grækenland, der kæmpede for græsk uafhængighed.

 31. Dansk konsul i Rom Luigi Chiaveri.

 32. Denne person Nissen er endnu uidentificeret.

Sidst opdateret 20.08.2015