Antagelig oktober 1810

Afsender

J.L. Lund

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: An Herrn Prof. Thorvaldsen in Rom.

Dateringsbegrundelse

Af brevindholdet fremgår, at Lund og Friederike Brun på brevskrivningstidspunktet var ankommet til København efter deres fælles rejse fra Rom. Af Bruns erindringer: Römisches Leben, Zweiter Theil, Leipzig 1833, p. 319, fremgår det, at de rejste fra Rom d. 12.8.1810. Den 4.9.1810 skrev Lund til Thorvaldsen fra Milano, hvorfor de rejsende tidligst kan have nået København ved september måneds udgang. Brevet er derfor formentlig sendt tidligst primo oktober 1810.

Resumé

Lund beretter, at han er vel ankommet til København. Han forklarer, at det er nødvendigt med en skriftlig fuldmagt fra Thorvaldsen, hvis Thorvaldsens ting skal udleveres fra enken efter Nicolai Abildgaard. Thorvaldsen kan blot give den til C.G. Kratzenstein Stub, som Lund snart vil skrive til. Lund fortæller, at han har modtaget Christian Daniel Rauchs brev og sender afslutningsvis hilsener til alle venner i Rom.

Dokument

Jeg benytter denne Leilighed, at sige Dem, at vi har lykkelig tilbagelagt ReisenI hertil. Mig angaaende kan jeg endnu inte sige Dem noget bestemmt, men imidlertid haaber jeg alting skal gaae godtII. – For at kunde faae Deres Kaabbere og andre SagerIII som staaer hos Frue AbildgaardIV, og som Frue BrunV siger ogsaa hos Hr. WestVI, vil det vel være nødvendigt at faae en skriftelig Fuldmagt fra Dem, og derom beder jeg Dem, at De vilde have den Godhed at sende mig den, so snart som muelig, giv den bar til StubVII, saa faaer jeg den sikkert. – I næste Uge skriver jeg maaskee til Stub. RauchsVIII Brev har jeg faaet. – Lev vel, og vær hilset fra mig paa det venskabeligste. Hils alle vor Venner i Rom fra Deres Ven JLLund

Oversættelse af dokument

I seize this opportunity to tell you that we have happily finished our journey to this place. As regards me, I cannot tell you anything definite, but I hope that all will go well. – In order to get your copperplate engravings and other things, which are at Mrs Abildgaard’s place and which Mrs Brun also says are at Mr West’s, it will be necessary to get a written authority from you, and this is what I ask of you that you will be so kind as to send it to me as soon as possible; you can just give it to Stub, then I am sure to get it. – Next week I shall perhaps write to Stub. I have received Rauch’s letter. – All the best, and sincere regards from me. Remember your friend J.L. Lund to all our friends in Rome.


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevets bagside er påskrevet en hilsen fra lægen Poul Scheel, se evt denne.

Arkivplacering

m2 1810, nr. 48a

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Lund rejste 12.8.1810 fra Rom i selskab med Friederike og Ida Brun.

 2. Lund hentydede her formentlig til sin arbejdssituation. Han håbede nemlig at opnå dét professorat på Kunstakademiet, der var blevet ledigt året før ved maleren Nicolai Abildgaards død. Forhåbningerne blev dog i første omgang skuffede, og først i 1818 blev han, sammen med C.W. Eckersberg udnævnt til professor. Konsulen og kunstsamleren mm. Hans West gav ellers følgende forsvar for Lund til Kunstakademiets præses, kronprins Christian Frederik, i brev af 7.7.1810: “Han [Lund] vil blive en god Lærer ved Academiet, da han har den Gave at kunne communicere; han har desuden en god Deel Tegninger efter de gamle Mestere, som vil blive ham meget nyttige som Lærer.” Forsvaret var formentlig en reaktion på kronprinsens betroelse til West i brev af 7.6.1810: “Lund synes imellem os sagt ikke at være skabt til Professor ved Academiet og Abildgaards Eftermand, som Schubart [dvs. baron Herman Schubart] anbefalede ham til.” Begge breve er citerede efter Niels Breitensteins ‘Hans West’, særtryk af Kulturminder 1955, hhv. p. 225 og p. 223.

 3. Kaabbere, dvs. kobber betyder her kobberstik, jf. Ordbog over det danske Sprog.
  Thorvaldsen havde i 1798 og 1802 – da han stadig regnede med at skulle tilbage til Danmark – sendt bøger, kobberstik m.m. til Nicolai Abildgaard i København. Disse ting befandt sig hos Abildgaards enke og Jørgen West, som det fremgår af det følgende. Se referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

 4. Dvs. Juliane Marie Abildgaard, der var enke efter Thorvaldsens mentor, den danske maler Nicolai Abildgaard. Abildgaard var død året forinden. Se desuden kommentaren til “Kaabbere og andre Sager”, for mere om hvilke sager, Abildgaard havde opbevaret for Thorvaldsen.

 5. Dvs. forfatteren Friederike Brun, med hvem Lund havde gjort hjemrejsen fra Rom.

 6. Efter al sandsynlighed er der tale om tømmermesteren og brandmajoren Jørgen West, Thorvaldsens ungdomsven, der opbevarede bl.a. Thorvaldsens violiner og fløjter og en mappe med kobberstik m.v., se den foregående kommentar til “Kaabbere og andre Sager” for mere herom.
  Et spinkelt alternativ kunne være, at der var tale om etatsråden og kunstsamleren Hans West, der havde lært Thorvaldsen at kende i Rom tidligere samme år. Der kendes dog ingen kilder, der underbygger, at West skulle have opbevaret sager for Thorvaldsen, men West kunne i teorien have haft nogle af Thorvaldsens sager til låns fra Abildgaard. Disse sager skulle så naturligt nok ved Abildgaards død 1809 overgå til Thorvaldsen igen. Formentlig ville Lund dog have omtalt ham som etatsråd og ikke blot som hr. West, summa summarum er det mest sandsynlige, at der er tale om Jørgen West.

 7. Dvs. den danske maler C.G. Kratzenstein Stub, der opholdt sig i Rom 1809-1811, og der blev fælles ven af Thorvaldsen og Lund.

 8. Dvs. den tyske billedhugger Christian Daniel Rauch, der som Thorvaldsen boede i Casa Buti. Se evt. også artiklen om Thorvaldsens bofæller i Casa Buti.

Sidst opdateret 04.12.2017