23.11.1833

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har spor efter at have været lukket med et rødt laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

I forbindelse med placeringen af Elisa Paulsens medgift i Nationalbanken i Kjøbenhavn, skal Collin skal vide, hvor meget Thorvaldsens kunstværker til henholdsvis Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke koster; hvad der fordres af henholdsvis Slotsbygningskommissionen og Københavns Universitet; og om Thorvaldsen ønsker Elisas medgift sat i bank- eller i kongelige obligationer.

Dokument

Til Hr EtatsraadI Thorvaldssen
Høistærede Ven!
Kiøbenh. d. 23 Nov. 1833.

Den i Deres Skriv. af 26 Oct. d.A.II indeholdte Commission, angaaende Forrentningen af den for Deres DatterIII, Frue Oberstinde PaulsenIV, bestemte Medgift af 20,000 SpecierV, skal jeg med største Fornøielse og med al mig mulig Nøiag[tighedVI] udføre, naar jeg erholder Oplysning om Følgende:
Summen skal, ifølge Deres Skrivelse, udredes af det, De har tilgode hos den danske Regiering for de af Deres forfærdigede KunstværkerVII. Disse Kunstværker ere deels til Christiansborg SlotVIII, deels til Vor Frue KirkeIX. Pengene for de første faaes hos SlotsbygningsCommissionenX, og for de sidste hos UniversitetetXI. Disse Autoriteter ville ogsaa strax udbetale hvad der fordres; men hvormeget enhver af dem skal betale, derom maatte de først underrettesXII.
I Tilfælde af, at jeg ogsaa allerede havde været i Besiddelse af denne Underretning, maatte jeg dog udbede mig nærmere Forskrift i Henseende til Summens Anbringelse. Min gode Ven skriver nemlig, at Pengene skulle hensættes i Nationalbanken i Kiøbenhavn;XIII men Banken modtager ikke Penge til ForrentningXIV, men vel til Opbevaring efter Eierens Bestemmelse. Altsaa maa der for de 40000r. kiøbes Obligationer. Af disse gives der 2 Hovedslags: Bankobligationer og Kongelige Obligationer. Ved Bankobligationer er at mærke, at disse ikke kunne faaes uden OpgældXV, og at de, skiøndt de maae betales med rede Sølv, dog kun give Rente i SølvXVI efter Quartalscoursen; nogle af dem indfries successive, hvoraf flyder den Uleilighed, at der jevnlig skal anskaffes nye i de Indløstes Sted. De Kongelige Obligationer, som give 4 Procent Rente i rede Sølv, koste nu 91 Procent i Sedler, saa at Renten er 4½ Procent.

Efter disse forudskikkede Bemærkninger vil min kiære Etatsraad see, at jeg behøver Besvarelse paa følgende Spørgsmaal:

1. hvormeget skal jeg fordre hos SlotsbygningsCommissionen ?

2. hvormeget skal jeg fordre hos Universitetet for Kunstværkerne til Frue Kirke ?

Om De vil opgive dette i runde Summer, eller med en special Sum for ethvert af Arbeiderne til Slottet og Kirken, henstiller jeg ganske til Deres BestemmelseXVII.

og for det 3die: skal jeg anvende Pengene til at kiøbe enten Bankobligationer eller Kongelige Obligationer, eller, efter Omstændighederne, nogle af hvert Slags?
Naar jeg modtager Svar fra min meget ærede Ven paa disse Spørgsmaal, skal jeg paa bedste Maade besørge Obligationerne indkiøbte og hensætte Dem i Nationalbanken, som en urokkelig Capital, hvoraf Renterne tilfalde Deres Datter Oberstinde Paulsen og hendes Afkom, hvorimod Capitalen, i Tilfælde af at hverken hun ell. hendes Afkom existerede, skulde anvendes i Overeensstemmelse med hvad der i Deres TestamenteXVIII er fastsat om Deres øvrige Penge.

Med sand Høiagtelse og Venskab
Deres hengivne
Collin

Arkivplacering

m18 1833, nr. 110

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Jf. brev af 26.10.1833 fra Thorvaldsen til Jonas Collin.

 3. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

 4. Thorvaldsens datter Elisa var gift med den danske oberstløjtnant og kammerjunker Fritz Paulsen.

 5. Dvs. 20.000 rigsdaler specier eller 40.000 rigsbankdaler rede sølv, jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 6. Teksten er delvist skjult bag spor efter et rødt laksegl.

 7. Thorvaldsen ønskede, at pengene til Elisas medgift blev trukket fra det beløb, den danske stat skyldte Thorvaldsen som betaling for forskellige bestillingsarbejder til Vor Frue Kirke og Christiansborg slot, herunder fx Kristus, marmor, jf. A82 og Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, jf. A503.

 8. Jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 9. Jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 10. Jf. Slotsbygningskommissionen.

 11. Dvs. Københavns Universitet.

 12. Jf. brev af 16.4.1834 fra Thorvaldsen til Jonas Collin, hvori han udreder beløbene.

 13. Nationalbanken i Kjøbenhavn.

 14. Det var tanken, at Elisa og hendes børn skulle leve af renterne af det indsatte beløb og ikke røre selve hovedsummen, der skulle være “urokkelig”, jf. Thorvaldsens testamente af 8.8.1830 og brev af 26.10.1833 fra Thorvaldsen til Jonas Collin.

 15. Dvs. den fortjeneste, der indvindes ved salget af et værdipapir, dvs. kursgevinst, jf. “opgæld” i Ordbog over det danske Sprog.

 16. Fra 1813-1837 opererede man med rigsbankdaler i “rede sølv”, rigsbankdaler sølvværdi og rigsbankdaler sedler. Disse rigsbankdalere havde forskellig værdi, hvor “rede sølv” var mest værd, jf. artiklen Møntenheder.
  Ved bankobligationer, som Collin fremhæver, købte man med rigsbankdaler rede sølv men fik altså kun evt. kursgevinst udbetalt i rigsbankdaler sølvværdi – altså en mindre god forretning.

 17. Jf. brev af 16.4.1834 fra Thorvaldsen til Jonas Collin, hvori han udreder beløbene.

 18. Jf. Thorvaldsens testamente af 8.8.1830.

Sidst opdateret 11.06.2020