Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3110 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.L. Lund [+]

Afsendersted

København

28.11.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Uskrift: Al Sigr. Cav[aliere] A. Thorwaldsen Roma

Resumé

Brevet er en gentagelse af brev af 21.7.1822, som Thorvaldsen ikke har svaret på. Lund ønsker at sende et af sine egne malerier til Thorvaldsen i Rom, men ved ikke hvordan. Han beder om, at Thorvaldsen snart udbetaler den lovede pension til Øllegaard Lundegaard, hvortil han selv har et udlæg. Han sender hilsener til Rom.

Se original [Translation]

Kjøbenhavn d 28de. Novbr.
1822.

Høistærede Ven!

Jeg sendte Dem i Julimaaned et Brev med Villena, men da han ikke har holdt sit Løfte at tage Maleriet med til Dem, saa kan jeg heller ikke være sikker paa, at han har sendt Dem mit Brev fra Florenz. jeg gientager derfor sammes Indhold.
De har været saa god, at love Made. Lundgaard en aarlig Understøttelse af 100 Rbd; denne stakkels Kone har aldrig træ[ngt] mere til Deres Hjelp end i dette Oieblik, hun har været sengeliggende i nogle Maaneder, og er endnu meget svag. Hendes Datter hvor hun har været i Huset, skal nu forlade Kjøbenhavn og saa er hun overladt til sig selv i den allerbedrøveligste Forfatning. Vinteren er nær, og hun havde ikke Raad til at kiøbe sig Brænde, og de alleruunværligste Fornødenheder. Jeg har altsaa paa Grund af Deres Løfte laant hende saa meget jeg selv kunde undvære. Jeg beder Dem ret meget at De snarest muelig vil have den Godhed, at anviise hende de lovede Penge, det koster Dem kuns et Ord til Slotscommissionen, eller til Academiet, eller til saa mange af Deres Venner her, og ingen vil sikkerligen nægte at udrede disse Penge, men for Guds skyld, giør det snart. Hun vil kanskee ikke nyde længe Deres Godhed. Hun boer ikke mere i St. Kongensgade, men er flyttet til Bredgaden Nr. 191 3die Sahl.
Villena kommer ventelig snart til Rom, og da vil han sige Dem, at han ikke har havt Plads i Vognen at tage Maleriet med, som han havde lovet mig: først da han var rejst, fik jeg Maleriet tilbage; hvilket har giort mig meget ondt. De kan let begribe, at jeg ønsker De maatte snart erholde det, men jeg veed ikke paa hvad Maade; at sende det til Søes vil jeg ikke riskere; men vil De opgive mig en Maade at sende Dem det, saa skal jeg strax efterkomme Deres Ordre.
Til Freund har jeg skrevet et og andet om os her, og han vil meddeele Dem det, gid jeg kunde engang see hvorledes De lever i Rom. Jeg beder at hilse Made. Uhden og Deres Elise fra mig, og Dem beder jeg, at beholde mig i venskabelig Erindring, indtil vi sees engang igien i Rom, hvilket jeg haaber skal skee med Tiden. Med Høiagtelse og Venskab

Deres hengivne IL Lund

Arkivplacering
m7 1822, nr. 64
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens malerisamling · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Personer
Hermann Ernst Freund · Rasmine Kirchheiner · Kunstakademiet, København · Øllegaard Lundegaard · Elisa Paulsen · Slotsbygningskommissionen · Caroline Titchen · Anna Maria Uhden · Manuel de Villena
Sidst opdateret 12.12.2017 Print