No. 1876 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

7.4.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kunstakademiet har længe næret ønske om at besidde gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker, men tidernes ugunst har gjort det umuligt. Nu ankommer en kongelig fregat til Livorno, og Christian Frederik benytter lejligheden til at afgive bestilling på gipsafstøbningerne; Thorvaldsen må stort set selv bestemme, hvilke og hvor mange der afstøbes og til hvilken pris. Lauritz Kruse har igangsat en underskriftsindsamling som led i en pengeindsamling til en marmorversion af Alexanderfrisen samt to karyatider til det nye Christiansborg Slot. Nu føler Christian Frederik imidlertid, at idéen er kompromitteret ved, at en privat mand (Giovanni Battista Sommariva) ligeledes har bestilt Alexanderfrisen i marmor. Christian Frederik beder om, at Thorvaldsen skaber en helt ny frise med et nyt emne for på den måde at bringe kongen ud af forlegenhed. Han anbefaler Hermann Ernst Freund og håber på, at Thorvaldsens rejse til Danmark ikke vil blive afblæst.

Se original

Hr. Professor og Ridder Thorvaldsen! Ønsket at besidde Afstøbninger af Deres fortrinlige Mesterværker har længe været Academiets, men de indtrufne Tids-Omstændigheder og det forvirrede Pengevæsen har forbudt deslige Bestillinger, allerhelst naar de betydelige Fragt-Omkostninger maatte tillægges; en gunstig Leilighed frembyder sig nu, da en Kongelig Fregat sendes til Middelhavet, og Academiet for de skiønne Kunster benytter med Hs. Majestæts Tilladelse denne Leilighed, for at fremme hint Ønske, idet Fregatten har faaet Ordre at anløbe Livorno, for at indtage de Kunstsager, der giennem Consulen sammesteds maatte være consignerede til Fregattens Chef, Kammerherre og Capitain Hoppe.
Min Begiering er altsaa, at De, Hr. Professor, ville giøre et Udvalg af de Statuer og Basreliefs af Deres Mesterhaand, af hvilke Afstøbninger kunne tages, og at De ville besørge disse paa det omhyggeligste indpakkede samt forsendte til Livorno og anbefalede til Consulens Omsorg. Baron Schubart er ligeledes tilskreven desangaaende. Fregatten anløber Livorno i Juli Maaned, og Kunstværkerne maatte følgeligen være i bemeldte Havn forinden den Tid. Valget af Kunstværkerne bør jeg overlade til Kunstneren selv, og ei vil jeg indskrænke Bestillingen ved at nævne nogen vis Sum, uforholdsmæssig til hvad Afstøbningerne koste i Penge (og hvorom jeg er uvidende), men siden Fragtomkostningerne saa godt som spares, formener jeg, at 600 til 800 Scudi kunne skaffe os en god Deel Afstøbninger, men, som sagt, paa det nøieste behøver man ei at indskrænke sig til denne Sum. Udtrykkelig bestilles Deres Jason, Mars, Adonis og Hebe; udtrykkeligen undtages de Basreliefs, som i Marmor kommer til Danmark, ligesom og Døbestenen, samt Frisen til Palaiet Quirinal, som jeg forbeholder mig, ved en anden Leilighed at bestille Afstøbning af.
Angaaende denne Frise, vil det være Dem bekiendt, at Professor L. Kruse har efter sin Hiemkomst fra Italien udstedet en Opfordring til sine Landsmænd, for at tilveiebringe 15000 Scudi, i den Hensigt derfor at bestille bemeldte Frise i Marmor, hvilken tilligemed tvende Cariatider skulde tiene til Prydelse for Kongeborgen. Han grundede denne Opfordring paa Aftale med Dem, og jeg tvivler ikke om, at jo Summen bliver tegnet. Flere Kunstens Venner have med mig varmt fremmet denne Sag, men den er naturligviis bleven lunknet ved Efterretningen om den Bestilling, som ved en privat Mand i Italien er skeet af samme Kunstværk. Hvo der bidrager til dette skiønne Emne, ville nu skienke deres Konge, hvad en privat Mand tillige besidder; vi, som have anbefalet Sagen, ere compromitterede ved Prof. Kruses uoverlagte Adfærd, men vi stole tillige paa, at De, Hr. Professor, med samme Følelse, som bragte Dem til at giøre Forslag om Udførelsen af dette Kunstværk i Marmor for Deres Fædreneland, vil føre denne Sag ud til det Bedste og om muligt til endnu større Glands for vort kiære Fædreneland, nemlig ved for samme Priis omtrent, (jeg beder Dem nemlig, at nævne Prisen med Hensyn paa det forøgede Arbeide, Compositionen udkræver), at componere og udføre en nye Frise af samme Størrelse i Marmor, hvilken Danmark da ene kom til at besidde. Sujettets Valg bør overlades til Kunstneren; men hvis der er flere Sujets, som De lige gierne vilde vælge, da vilde De meget forbinde mig, ved at nævne to eller tre; jeg skulde da nærmere correspondere med Dem om, hvilket vi fortrinligen ønske udført. Er De, som jeg haaber, villig til at overtage denne Bestilling, da beder jeg Dem, iøvrigt at stole paa mine Bestræbelser til at see et saa skiønt Formaal opnaaet.
De ville tillade, at jeg ved denne Leilighed anbefaler Academiets Artist, Billedhugger Freund til Dem. Han vil snart ankomme til Rom, og, under Deres Veiledning, haaber Academiet, engang at see en duelig Kunstner udi denne unge, talentfulde Mand.
De mange Bestillinger, der indløbe til den almeent høistagtede og paaskiønnede Kunstner, ville, det indseer jeg, kunne forhale Deres Reise til Fædrenelandet, men vi stole paa, at den, om den end udsættes, dog ei aflades; den er altfor magtpaaliggende for Kunstens Flor og Kunstens Venner i Danmark. Jeg foreener mine Ønsker med disses, og haaber at nyde den Glæde, inden føie Tid at see Dem her og at bevidne Dem den uindskrænkede Høiagtelse, med hvilken jeg nævner mig, Hr. Professor og Ridder Thorvaldsen! Deres

forbundne og tienstvillige

Christian Frederik

Kiøbenhavn, d. 7. April 1818

Generel kommentar

Der findes en afskrift af brevet på Det Kongelige Bibliotek, NBD (Kongehuset).
Thorvaldsen besvarede nærværende brev – uddybende gennem Herman Schubart – i brev af 9.5.1818 og kort i følgebrev af 9.5.1818 til Christian (8.) Frederik.

Arkivplacering
m5 1818, nr. 21
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 370-372.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Alexanderfrisen, Palazzo del Quirinale, Rom · Alexanderfrisen, Villa Carlotta, Tremezzo · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819)
Personer
Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · J.C. Hoppe · Kunstakademiet, København · Herman Schubart · Giovanni Battista Sommariva · J.C. Ulrich
Værker
Sidst opdateret 24.10.2016 Print