7.4.1818

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kunstakademiet har længe næret ønske om at besidde gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker, men tidernes ugunst har gjort det umuligt. Nu ankommer en kongelig fregat til Livorno, og Christian Frederik benytter lejligheden til at afgive bestilling på gipsafstøbningerne; Thorvaldsen må stort set selv bestemme, hvilke og hvor mange der afstøbes og til hvilken pris. Lauritz Kruse har igangsat en underskriftsindsamling som led i en pengeindsamling til en marmorversion af Alexanderfrisen samt to karyatider til det nye Christiansborg Slot. Nu føler Christian Frederik imidlertid, at idéen er kompromitteret ved, at en privat mand (Giovanni Battista Sommariva) ligeledes har bestilt Alexanderfrisen i marmor. Christian Frederik beder om, at Thorvaldsen skaber en helt ny frise med et nyt emne for på den måde at bringe kongen ud af forlegenhed. Han anbefaler Hermann Ernst Freund og håber på, at Thorvaldsens rejse til Danmark ikke vil blive afblæst.

Dokument

Hr. ProfessorI og RidderII Thorvaldsen! Ønsket at besidde AfstøbningerIII af Deres fortrinlige Mesterværker har længe været AcademietsIV, men de indtrufne Tids-Omstændigheder og det forvirrede Pengevæsen har forbudt deslige Bestillinger, allerhelst naar de betydelige Fragt-Omkostninger maatte tillægges; en gunstig Leilighed frembyder sig nu, da en Kongelig FregatV sendes til Middelhavet, og Academiet for de skiønne Kunster benytter med Hs. MajestætsVI Tilladelse denne Leilighed, for at fremme hint Ønske, idet Fregatten har faaet Ordre at anløbe Livorno, for at indtage de KunstsagerVII, der giennem ConsulenVIII sammesteds maatte være consignerede til Fregattens Chef, Kammerherre og Capitain HoppeIX.
Min Begiering er altsaa, at De, Hr. Professor, ville giøre et Udvalg af de Statuer og Basreliefs af Deres Mesterhaand, af hvilke Afstøbninger kunne tages, og at De ville besørge disse paa det omhyggeligste indpakkede samt forsendte til Livorno og anbefalede til Consulens Omsorg. Baron SchubartX er ligeledes tilskreven desangaaende. Fregatten anløber Livorno i Juli Maaned, og Kunstværkerne maatte følgeligen være i bemeldte Havn forinden den TidXI. Valget af Kunstværkerne bør jeg overlade til Kunstneren selv, og ei vil jeg indskrænke Bestillingen ved at nævne nogen vis Sum, uforholdsmæssig til hvad Afstøbningerne koste i Penge (og hvorom jeg er uvidende), men siden Fragtomkostningerne saa godt som spares, formener jeg, at 600 til 800 Scudi kunne skaffe os en god Deel Afstøbninger, men, som sagt, paa det nøieste behøver man ei at indskrænke sig til denne Sum. Udtrykkelig bestilles Deres JasonXII, MarsXIII, AdonisXIV og Hebe;XV udtrykkeligen undtages de BasreliefsXVI, som i Marmor kommer til Danmark, ligesom og DøbestenenXVII, samt Frisen til Palaiet QuirinalXVIII, som jeg forbeholder mig, ved en anden Leilighed at bestille Afstøbning af.
Angaaende denne Frise, vil det være Dem bekiendt, at Professor L. KruseXIX har efter sin Hiemkomst fra ItalienXX udstedet en OpfordringXXI til sine Landsmænd, for at tilveiebringe 15000 Scudi, i den Hensigt derfor at bestille bemeldte Frise i Marmor, hvilken tilligemed tvende CariatiderXXII skulde tiene til Prydelse for KongeborgenXXIII. Han grundede denne Opfordring paa Aftale med Dem, og jeg tvivler ikke om, at jo Summen bliver tegnet. Flere Kunstens Venner have med mig varmt fremmet denne Sag, men den er naturligviis bleven lunknet ved Efterretningen om den BestillingXXIV, som ved en privat MandXXV i Italien er skeet af samme Kunstværk. Hvo der bidrager til dette skiønne Emne, ville nu skienke deres Konge, hvad en privat Mand tillige besidder; vi, som have anbefalet Sagen, ere compromitterede ved Prof. Kruses uoverlagte Adfærd, men vi stole tillige paa, at De, Hr. Professor, med samme Følelse, som bragte Dem til at giøre Forslag om Udførelsen af dette Kunstværk i Marmor for Deres Fædreneland, vil føre denne Sag ud til det Bedste og om muligt til endnu større Glands for vort kiære Fædreneland, nemlig ved for samme Priis omtrent, (jeg beder Dem nemlig, at nævne Prisen med Hensyn paa det forøgede Arbeide, Compositionen udkræver), at componere og udføre en nye Frise af samme Størrelse i Marmor, hvilken Danmark da ene kom til at besidde. Sujettets Valg bør overlades til Kunstneren; men hvis der er flere Sujets, som De lige gierne vilde vælge, da vilde De meget forbinde mig, ved at nævne to eller tre; jeg skulde da nærmere correspondere med Dem om, hvilket vi fortrinligen ønske udført. Er De, som jeg haaber, villig til at overtage denne Bestilling, da beder jeg Dem, iøvrigt at stole paa mine Bestræbelser til at see et saa skiønt Formaal opnaaet.
De ville tillade, at jeg ved denne Leilighed anbefaler Academiets Artist, Billedhugger FreundXXVI til Dem. Han vil snart ankomme til RomXXVII, og, under Deres Veiledning, haaber Academiet, engang at see en duelig Kunstner udi denne unge, talentfulde Mand.
De mange Bestillinger, der indløbe til den almeent høistagtede og paaskiønnede Kunstner, ville, det indseer jeg, kunne forhale Deres Reise til FædrenelandetXXVIII, men vi stole paa, at den, om den end udsættes, dog ei aflades; den er altfor magtpaaliggende for Kunstens Flor og Kunstens Venner i Danmark. Jeg foreener mine Ønsker med disses, og haaber at nyde den Glæde, inden føie Tid at see Dem her og at bevidne Dem den uindskrænkede Høiagtelse, med hvilken jeg nævner mig, Hr. Professor og Ridder Thorvaldsen! Deres

forbundne og tienstvillige

Christian Frederik

Kiøbenhavn, d. 7. April 1818

Generel kommentar

Der findes en afskrift af brevet på Det Kongelige Bibliotek, NBD (Kongehuset).
Thorvaldsen besvarede nærværende brev – uddybende gennem Herman Schubart – i brev af 9.5.1818 og kort i følgebrev af 9.5.1818 til Christian (8.) Frederik.

Arkivplacering

m5 1818, nr. 21

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 370-372.

Emneord

Personer

Værker

A52 Jason med det gyldne skind, 1802-1803, inv.nr. A52
A7 Mars og Amor, 1810, inv.nr. A7
A53 Adonis, 1808, inv.nr. A53
A39 Hebe, 1816, inv.nr. A39
A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A555 Døbefont, Kristi dåb, 1805-1807, inv.nr. A555,1
A555 Døbefont, Maria med Jesus og Johannes, 1805-1807, inv.nr. A555,2
A555 Døbefont, Tre svævende engle, 1805-1807, inv.nr. A555,3
A555 Døbefont, Kristus velsigner børnene, 1805-1807, inv.nr. A555,4
A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1818-1827, inv.nr. A505
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503

Kommentarer

 1. Thorvaldsen var professor ved kunstakademierne i Firenze, København og Rom, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 4. Dvs. Kunstakademiet i København.

 5. Dvs. den kongelige fregat Nymphen, der var på togt til Middelhavet 1.4.-4.11.1818 under ledelse af kaptajn J.C. Hoppe.

 6. Den danske kong Frederik 6.

 7. Disse kunstværker er endnu uidentificerede.

 8. Den dansk-tyske konsul i Livorno J.C. Ulrich.

 9. Den danske søofficer, kaptajn og kammerherre Johan Christopher Hoppe (1772-1835).

 10. Den danske baron og diplomat Herman Schubart.

 11. Thorvaldsen sendte ikke noget hjem med fregatten Nymfen, da han ikke kunne nå at have tingene klar, jf. brev af 22.8.1818 fra Jørgen Koch til C.F. Hansen og jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 12. Jf. Jason med det gyldne skind, originalmodel, A52.

 13. Jf. Mars og Amor, originalmodel, A7.

 14. Jf. Adonis, originalmodel, A53.

 15. Jf. Hebe, afstøbning, A39.

 16. Dvs.:

 17. Jf. Døbefont, originalmodel, A555,1 A555,2 A555,3 og A555,4.

 18. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), 1812, originalmodel, Palazzo del Quirinale, Rom, jf. A503, jf. dokumenter vedrørende emnet Alexanderfrisen, Palazzo del Quirinale, Rom.

 19. Den danske forfatter Lauritz Kruse.

 20. I 1817.

 21. Jf. subskriptionsindbydelse af december 1817 fra Lauritz Kruse til Omnes.

 22. Jf. Karyatider, marmor, Christiansborg Slot, gik til grunde ved slottets brand 1884, jf. A55 og A56.

 23. Dvs. Christiansborg Slot. Se også Bestillingen til Christiansborg.

 24. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), 1818-1827, marmor, Villa Carlotta ved Como-søen, Italien, jf. A505, jf. dokumenter vedrørende emnet Alexanderfrisen, Villa Carlotta, Tremezzo.

 25. Den italienske greve Giovanni Battista Sommariva.

 26. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 27. Jf. Thorvaldsen-kronologien 3.5.1818.

 28. Jf. dokumenter vedrørende emnet Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819.

Sidst opdateret 24.10.2016