Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1891 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Rom

5.5.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift, se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Koch har endnu ikke haft tid til at tale med Thorvaldsen om Alexanderfrisen til Christiansborg Slot i København. Om aftenen skal han, Thorvaldsen og Herman Schubart se fakkeloplyste skulpturer i Vatikanet.

[...] Om Thorvaldsens Basrelief tales her endel, men da ieg kun har været her 1½ Dag, og i den tiid saa beskieftiget med at see, saa har ieg endnu ey talt med ham selv derom, hvad ieg veed er altsaa ufuldkomment, ieg ønskede nok at vide, hvad der siges i Kiøbenhavn denne Sag betræffende. – Man taler[...]

[...] Da ieg i aften skal med Thorvaldsen og Schubardt i Vathikanet, for at see Statuerne oplyst ved Fakkelskin, og Tiden er forhaanden, maa ieg afbryde [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen. Her gengives brevet betegnet: “Brev no. 3 til Overbygningsdirectør Hansen [C.F. Hansen] Rom den 5 Maj 1818.”


Den 5.5.1818 skrev Koch i alt tre korte breve, hvori han oplyste forskellige personer om sin ankomst til Rom:

Arkivplacering
m34, nr. 72,3
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Kunstnermiljøet i Rom · Museer og kunstsamlinger i Rom · Skulpturer i fakkelbelysning
Personer
Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 13.10.2016 Print