The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1891 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

5.5.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift, se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Koch has not yet had time to talk to Thorvaldsen about The Alexander Frieze for Christiansborg Palace in Copenhagen. In the evening he, Thorvaldsen, and Herman Schubart are going to see torch-lit sculptures at the Vatican.

[...] Om Thorvaldsens Basrelief tales her endel, men da ieg kun har været her 1½ Dag, og i den tiid saa beskieftiget med at see, saa har ieg endnu ey talt med ham selv derom, hvad ieg veed er altsaa ufuldkomment, ieg ønskede nok at vide, hvad der siges i Kiøbenhavn denne Sag betræffende. – Man taler[...]

[...] Da ieg i aften skal med Thorvaldsen og Schubardt i Vathikanet, for at see Statuerne oplyst ved Fakkelskin, og Tiden er forhaanden, maa ieg afbryde [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen. Her gengives brevet betegnet: “Brev no. 3 til Overbygningsdirectør Hansen [C.F. Hansen] Rom den 5 Maj 1818.”


Den 5.5.1818 skrev Koch i alt tre korte breve, hvori han oplyste forskellige personer om sin ankomst til Rom:

Archival Reference
m34, nr. 72,3
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Artistic Environment in Rome · Museums and Art Collections in Rome · Sculptures in Torch Lighting
Persons
Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 13.10.2016 Print