Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1693 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

25.5.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Resumé

Thorvaldsen er nødt til at udskyde sin afrejse til Danmark, og han begrunder dette med, at han er nødt til at færdiggøre John Russells bestilling. Thorvaldsen understreger, at han vil færdiggøre medaljonerne til Christiansborg Slot og sende dem til Livorno, så de kan fragtes til Danmark hurtigst muligt.

Se original [Translation]

Rom d 25 Maj, 1817.

Efter at jeg havde ryddet de nærmeste Hindringer afveien, som endnu bestandig lagde sig for min saa længe ønskede Reise til mit Fædreneland, og jeg alt lavede mig til at udføre samme, modtog jeg uventet et Brev fra Hertugen af Bedford, som anmodede mig om at paaskynde et par forlænge siden bestilte Basreleif, (hvilkes Udførelse jeg havde tænkt at opsætte til min Tilbagekomst) med det Tillæg, at han saae sig nødt til at standse midt i den begyndte Bygning, hvis de ikke til rette Tid kunde indsættes i deres bestemte Plads. Nødvendigheden af denne Pligts Opfyldelse har nødt mig til for Øieblikket at opsætte min Afreise herfra; uden at jeg i dette Øieblik kan bestemme naar jeg kan udføre den, dog vil vist den glade Tanke at see mit Fædreneland igien paaskynde den saameget som mueligt; ogsaa vil denne Forsinkelse give mig Leilighed til at lægge den sidste Haand paa de til Slottet næsten fuldendede Medaillons hvilke jeg saasnart som mueligt skal besørge afsendt til Livorno, for at indsendes til den ærede Commissions

ærbødigst

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.
Thorvaldsen underrettede C.F. Hansen samme dag i brevudkast af 25.5.1817 om, at han var blevet nødt til at udskyde sin afrejse til Danmark.

Arkivplacering
m28A II, nr. 4
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Lauritz Kruse
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 310-311.
Andre referencer

  • Omtalt hos Bjarne Jørnes: Billedhuggeren. Bertel Thorvaldsens liv og værk, København 1993, p. 84.

Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Danmarksopholdet 1819-20 · Koncipister · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819) · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Thorvaldsens fædrelandskærlighed · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
John Russell
Værker
Sidst opdateret 06.09.2016 Print