25.5.1817

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen er nødt til at udskyde sin afrejse til Danmark, og han begrunder dette med, at han er nødt til at færdiggøre John Russells bestilling. Thorvaldsen understreger, at han vil færdiggøre medaljonerne til Christiansborg Slot og sende dem til Livorno, så de kan fragtes til Danmark hurtigst muligt.

Dokument

Rom d 25 Maj, 1817.

Efter at jeg havde ryddet de nærmeste Hindringer afveien, som endnu bestandig lagde sig for min saa længe ønskede Reise til mit Fædreneland, og jeg alt lavede mig til at udføre samme, modtog jeg uventet et BrevI fra Hertugen af BedfordII, som anmodede mig om at paaskynde et par forlænge siden bestilte BasreleifIII, (hvilkes Udførelse jeg havde tænkt at opsætteIV til min Tilbagekomst) med det Tillæg, at han saae sig nødt til at standse midt i den begyndte BygningV, hvis de ikke til rette Tid kunde indsættes i deres bestemte Plads. Nødvendigheden af denne Pligts Opfyldelse har nødt mig til for Øieblikket at opsætte min Afreise herfra; uden at jeg i dette Øieblik kan bestemme naar jeg kan udføre den, dog vil vist den glade Tanke at see mit Fædreneland igien paaskynde den saameget som mueligt; ogsaa vil denne Forsinkelse give mig Leilighed til at lægge den sidste Haand paa de til Slottet næsten fuldendede Medaillons hvilke jeg saasnart som mueligt skal besørge afsendt til Livorno, for at indsendes til den ærede Commissions

ærbødigst

Oversættelse af dokument

Rome, May 25th 1817

Having removed the closest obstacles, which still perpetually interfered with my long wished for journey to my native land and preparing myself for carrying it out, I unexpectedly received a letter from the duke of Bedford, who requested me to hasten a couple of bas-reliefs commissioned long ago, (the execution of which I had intended to postpone until my return) with the addition that he would be forced to stop in the middle of the started building, if they could not be fitted in at their particular place in due time. The necessity of the fulfilment of this obligation has forced me to postpone my departure from here for the time being; without at this moment being able to decide when I can carry it out, yet the happy thought to see my native land again will probably again hasten it as much as possible; furthermore this delay will give me an opportunity to give the finishing touches to the almost finished medallions for the palace; which I as soon as possible shall see to having sent to Leghorn to be dispatched to the honourable Commission

Yours faithfully,


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.
Thorvaldsen underrettede C.F. Hansen samme dag i brevudkast af 25.5.1817 om, at han var blevet nødt til at udskyde sin afrejse til Danmark.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

Lauritz Kruse

Arkivplacering

m28A II, nr. 4

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 310-311.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A490 Briseis og Achilleus, 1803, inv.nr. A490
A492 Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, 1815, inv.nr. A492
A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320

Kommentarer

  1. Det drejer sig om brev af 20.1.1817.

  2. John Russell, den 6. hertug af Bedford.

  3. Thorvaldsens to relieffer Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, jf. A492, og Briseis og Achilleus, jf. A490, som John Russell bestilte i marmor i 1815.

  4. Dvs. udsætte.

  5. John Russell, hertugen af Bedford, var i færd med at oprette et skulpturgalleri på hertugsædet Woburn Abbey, jf. referenceartiklen Russells bestilling og skulpturgalleriet på Woburn Abbey.

Sidst opdateret 06.09.2016