Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1027 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

13.3.1811 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det afsendte brev, hvortil dette er et udkast.

Hans West [+]

Modtagersted

Paris

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Kjære Hr. Etatzraad!
Deres tvende Breve saa vel det af 28 Dec: som det af 3 Feb. har ieg rigtig modtaget – Ifølge nævnte Siste erfarer ieg at Hr. Etatzraaden ønsker at see Tiiden an, før De beslutter: noget afsendt fra Rom – hvilket ieg finder meget rimelig – Ieg har saaledes i Betragtning af Tiider= og Omstændighederne solgt for billig Pris Figurene som De veed ieg havde tilbudet Commissionen for Slotsbygningen i Kbhvn – og tilhører nu N V[.] Ieg har den senere Tiid havt den Fornøjelse forhaabentlig at bidrage til Hr. Rauchs Lykke, ved det at ieg i mit Brev til Kongen af Prøysen, angaaende Indbydelsen til Dronningens Monument, yttrede: at ieg fandt det var ubillig at concurere med hans eget Lands Kunstnere – Ifølge her af fik Rauch strax ordre at komme til Berlin. – Iøvrigt hvad mig angaar saa lever ieg ved det gamle og moerer mig fornærværende Tiid med at modellere en Amor. Ieg har vildet bragt den gode Hr. von Scmithen til Pr: Boniatofsky men han er endnu ikke kommen tilbage. Sigr Antonino og Balmoroli Palmaroli leve vel og lade Dem paa det forbindtligste hilse – At ieg med faae Linier giengiælder Deres meget underholden lange Breve maa Hr. Etatzraaden holde mig tilgode; thi ieg troer immer, rigtigst; at enhver bliver i sit Fag – Lev vel beær mig med Deres Befalinger

Deres hengivne
T

Efter seneste Efterretning fra ST Baron Schubart hedder det: at han den 15de. Apl reiser til Dannemark – og agter i August at komme igien – til Italien; hans Secretair Sgr Olinto og den lille Friderico Zoega reise med. –
Ifølge Deres sædvanlige Bestemthed og Mod – varer det rimelig ikke længe før Hr. Etatzraaden begiver sig paa Hiemreisen – og vil ieg da ønske at De ved Deres Ankomst til Fædrenelandet – maa have ligesaameget Lykke som De immer har den virksomste Velvillighed, til at befordre Kunstens Fremme – Ieg takker Dem mange Gange for Deres meget underholdende interessante Breve – Gid! De bestandig lever vel. Beær mig med Deres Befalinger; Deres ganske hengivne

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 13.3.1811.

Arkivplacering
m28, nr. 51
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist C.F. Høyer
Thiele
Delvist omtalt hos Thiele II, p. 175.
Sidst opdateret 04.11.2014 Print