13.3.1811

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Hans West

Modtagersted

Paris

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det afsendte brev, hvortil dette er et udkast.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Kjære Hr. Etatzraad!
Deres tvende Breve saa vel det af 28 Dec: som det af 3 Feb. har ieg rigtig modtaget – Ifølge nævnte Siste erfarer ieg at Hr. Etatzraaden ønsker at see Tiiden an, før De beslutter: noget afsendt fra Rom – hvilket ieg finder meget rimelig – Ieg har saaledes i Betragtning af Tiider= og Omstændighederne solgt for billig Pris Figurene som De veed ieg havde tilbudet Commissionen for Slotsbygningen i Kbhvn – og tilhører nu N V[.] Ieg har den senere Tiid havt den Fornøjelse forhaabentlig at bidrage til Hr. Rauchs Lykke, ved det at ieg i mit Brev til Kongen af Prøysen, angaaende Indbydelsen til Dronningens Monument, yttrede: at ieg fandt det var ubillig at concurere med hans eget Lands Kunstnere – Ifølge her af fik Rauch strax ordre at komme til Berlin. – Iøvrigt hvad mig angaar saa lever ieg ved det gamle og moerer mig fornærværende Tiid med at modellere en Amor. Ieg har vildet bragt den gode Hr. von Scmithen til Pr: Boniatofsky men han er endnu ikke kommen tilbage. Sigr Antonino og Balmoroli Palmaroli leve vel og lade Dem paa det forbindtligste hilse – At ieg med faae Linier giengiælder Deres meget underholden lange Breve maa Hr. Etatzraaden holde mig tilgode; thi ieg troer immer, rigtigst; at enhver bliver i sit Fag – Lev vel beær mig med Deres Befalinger

Deres hengivne
T

Efter seneste Efterretning fra ST Baron Schubart hedder det: at han den 15de. Apl reiser til Dannemark – og agter i August at komme igien – til Italien; hans Secretair Sgr Olinto og den lille Friderico Zoega reise med. –
Ifølge Deres sædvanlige Bestemthed og Mod – varer det rimelig ikke længe før Hr. Etatzraaden begiver sig paa Hiemreisen – og vil ieg da ønske at De ved Deres Ankomst til Fædrenelandet – maa have ligesaameget Lykke som De immer har den virksomste Velvillighed, til at befordre Kunstens Fremme – Ieg takker Dem mange Gange for Deres meget underholdende interessante Breve – Gid! De bestandig lever vel. Beær mig med Deres Befalinger; Deres ganske hengivne

Oversættelse af dokument

Dear Etatsråd,
I have rightly received your two letters the one of December 28th as well as the one of February 3rd – According to the latter mentioned I learn that you, Sir wish to wait and see before you decide to dispatch anything from Rome – which I find very reasonable – Considering time and the circumstances I have sold at a low price the figures which you know I had offered to the Building Commission for Christiansborg Palace in Copenhagen – and which now belong to N.V. Lately I have had the pleasure hopefully to contribute to the happiness of Mr Rauch by expressing in my letter to the King of Prussia regarding the invitation to the queen’s monument that I found it was unfair to compete with the artists of his own country – As a consequence of this Mr Rauch was at once instructed to come to Berlin – Besides, as for me I live as usual and at present enjoy myself modelling a Cupid. I have been meaning to bring the good Mr Schmidten to Pr. Poniatowski, but he has not returned yet. The signors Antonino and Balmoroli Palmaroli are in good health and most cordially send their regards that I in few lines repay your very entertaining long letters you must make allowance for; for I think it is ever best that everyone sticks to his line. Take care of yourself and favour me with your orders

Yours faithfully
T

The latest information from S.T. Baron Schubart has it that he goes to Denmark on April 15th – and intends to return again – to Italy; his secretary signor Olinto and the little Friderico Zoëga go with him.-
According to your usual firmness and courage – it probably won’t be long before you, Sir set out on your home journey – and so I wish that on your arrival to the native land – you may have just as much success as you ever have the most enterprising kindness to promote art – I thank you very much for your entertaining and interesting letters – May you ever take care of yourself. Favour me with your orders; Yours very sincerely,


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 13.3.1811.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

C.F. Høyer

Arkivplacering

m28, nr. 51

Thiele

Delvist omtalt hos Thiele II, p. 175.

Sidst opdateret 04.11.2014