Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1028 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

Rom

13.3.1811 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Hans West [+]

Modtagersted

Paris

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Rom d 13de Mrt: 1811.

Høystærede kiæreste Hr Etatzraad!

Det giør mig undt at ieg ikke før har kundet nyttet den Fornøyelse at besvare Deres meget Ærede af 28e Dec: Thi har ieg været fraværende nemlig i Neapel; Denne Fraværelse har forvoldet at Deres venskabelige Brev er mig seent tilhændekommet tillige at ieg denne Gang har været en slet Kommissionair; saaledes er imidlertiid det Malerie af Rubens, som De forlangte Underretning om, solgt; Og dette var jo den vigtigste Kommission De havde beæret mig? Om Portraitet De spørger: nemlig om det er af van Dijck – tør kaldes i Tvil – og om de tvende ladsede Landskaber af Botts[?] – naar samme blive restavrerede ere de det ikke – De seer kiære Hr Etatzraad saaledes et Svar som De rimeligviis ikke glædes ved. Men ifølge Deres Brev til vor Thorvaldsen af 3de Febr. synes mig at De haver tabt Mod til videre at indlade Dem i Malerie Handel, og følgelig vil De være overbærende med mit Svar saa meget mere som ieg immer smigrer mig af Deres venskabelige Tanker om mig: at ieg aldrig sparer nogen Ulejlighed hvor ieg skal kunde være Dem til minste Nytte. – Jeg med vores Thorvaldsen takke Hr Etatsraaden paa det forbindtligste for alt hvad De har været saa god at meddeele os saa vel hvad Dem selv angaar og fra Fædrenelandet, saameget mere som vi uden Dem vilde mangle ganske disse os saa interesserende Efterretningger – Ligeledes har ieg Aarsag at takke Dem for Deres venskabelige Erindringer til mig i Anledning af hvad ieg havde underrettet Dem min Skiæbne angaaende * Men om ieg end og er villig til at billige Dem i alt hvad De saa venskabelige haver behaget at sige mig – saa er ieg desaarsag ikke nærmere mit Maal – Hvorledes ieg skal kunde reyse hiem uden Rejse Penge veed ieg endnu ikke – Jeg vil imidlertiid trøste mig med: at ieg ved min Hiemkomst har en Støtte i Dem kiære Hr Etatzraad – Hvad Deres Kritik min Venus angaaende: troer ieg det ikke skal være Dem ubehagelig at læse et Par Linier af et Brev Abildgaard beærede mig [med]. – = Paa Kunstens Side kiænder ieg Dem bædre end De nogensinde vil lære at kiænde Dem selv: ieg raader Dem derfore – ikke at forlade den første Idee, lad det staae som De første Gang har malt det – – Det er bædre at et Maleri har visse Fuldkommenheder end at det er ievn[t] got i det heele – Endnu har ingen Maler leveret et fulkomment Malerie – altsaa maa De ikke tro at dette nogensinde vil blive Deres Lod – De Mangler De erkiænder i Deres siste Arbeider – søg at ungaa disse neste Gang etc[.] Om miin Neapel Reyse har ieg ikkun lidet at meddeele Dem[.] Det første Sporgsmaal som De venskabeligen vil giøre er rimelig – hvorledes min indskrænkede Ekonomi har kundet tillade mig sligt – og dette vil ieg med faa Ord sige[,] ieg har giort en Ekonomisk Reise og betalt Samme med noget at mit Arbejde. – Eftersom Hr Etatsraaden selv har været i Neapel tror ieg ikke at kunde fortælle Dem noget – Jeg har brugt min Tiid der saa got som mulig og er tilfreds med at have seet dette Steds Mærkværdigheder – Fra det kiære Rom veed ieg denne Gang ikke andet at meddeele Dem: end om Karnevalen – Ved dens Begiøndelse indtraf kort efter hinanden tvende Gange Jorskiælv, den siste Gang saa stærk at om Natten omtrent Kl: 3 kom næsten heele Byen i Bevægelse – Torve og Gader vare fyldte med Mennesker man befrygtede et tredie Jordskiælv i følge Casa via d. Faense – følgelig Lost til at være deeltagende i Karnevals Fornøyelserne bleve meget afkiølede og trode man tillige at det var en Gudsstraf over Rom formedelst – Paven – Saaledes haver nu forgiæves saa mangen en vakker Pige i lang tiid broderet sine klæder for at viise sig paa Fesstino etc: – Hendelseviis af mangel paa sædvanlig Vagt og Orden er den siste Dag i Curssen flere Mennesker kommen til Ulykke[,] en har sat Livet til – tre af Pentionærerne ved det Franske Academie ere bleve slemt bleserede og nogle andre som ieg ikke ved hvem. – Jeg kan i Dag ikke længere nyde den Fornøyelse at underholde mig med Hr Etatzraaden thi ieg har lovet vores Thorvaldsen Plads, og altsaa dersom ieg skriver mere saa faar De saa meget mindre fra ham – Thi De kiænder Manden at dersom det ikke var til Hr Etatzraaden saa vilde det næsten være forgiæves om ieg gav ham Pen og Papiir i Haanden – Lev vel kiæreste Hr Etatsraad! Jeg anbefaler mig med sand Høyagtelse og Hengivenhed Deres

Skyldigste Tiener
CFHøyer

ESK: Jeg har mange Tiider ingen Efterretning havt fra Fædrenelandet. Efter andres Sigende hedder det at Offisieren Seidevitz er bleven Kapitain og har faaet tvende store Malerier at giøre –
Dersom mit Maleri Socrates en Gang skulle naa sin Bestemmelse og der ikke er en Etatsraad West til dets Talsmand saa har ieg lidet eller intet Haab. – –

Generel kommentar

Dette brev er første del af et fællesbrev til Hans West fra både Høyer og Thorvaldsen. Thorvaldsens del kan ses her.

Arkivplacering
m28, nr. 154a
Personer
Nicolai Abildgaard · Pius 7. · Carl Christian Seydewitz · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 07.01.2013 Print