Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9198 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottfried Rosenberg [+]

Afsendersted

Skanderborg

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk af våbenskjold.

27.12.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: S:T: / Høivelbaarne / Herr Conferenzraad Professor Thorvaldsen / Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand. / Directeur for Konstacademiet St: Lucca i Rom / og for det Kongl Konstacademi i Kjøbenhavn.
Udskrift: S:T: / Høivelbaarne / Herr Conferenzraad Professor / Thorvaldsen. Storkors af Dannebrog / og Dannebrogsmand. Directeur for det Kongl: KonstAcademi i / Kjøbenhavn. / betalt.

Resumé

Gottfried Rosenberg henvender sig til Thorvaldsen og beder ham sende 1000 rigsdaler via en veksel til C.F. Holbech i Rom, så at denne kan indkøbe den nødvendige marmor til reliefferne til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Rosenberg har i provinsen ikke samme kontakt til et handelshus, der kan stå for transaktionen.

Se original

Høivelbaarne Herr Conferenzraad Thorvaldsen!

Fra Herr Holbek har jeg ved Skrivelse af 23de. forrige Maaned, modtaget Underrettning om, at han paa et Skib som i de sidste Dage af October Maaned, med Marmor ankom fra Carrara til Rom, har fundet saadanne Blokke som vare ham tienlige, og at han derom har sluttet Kjøb med den Marmoret tilhørende Kjøbmand; da han i andet Fald, umueligen ville kommet til at vente 4 a 5 Maaneder længere hen i Tiden, inden der igien kom saadanne Blokke, som han kunde bruge; Ligesom Herr Holbek har anmodet mig om, at føie den Foranstaltning, at 1000 Rbd: blev ham oversendt, à en Vexel paa Thorlonia eller Valentini; der dog maatte udstædes paa Franks, da dette var den Myntsort, hvorpaa der tabtes mindst. Som Følge heraf, og da det uagtet al fra min Side mueligst anvendt Omsorg, ikke har været mig muelig her i Provindsen at kunne opspørge noget Handelshuus, giennem hvilket jeg med behørig Sikkerhed og Hurtighed kunne faae saadann Vexel expederet til Herr Holbek; tillader jeg mig i denne yderlige Forlegenhed at hentye til Deres Høivelbaarenhed, med ærbødigst Anmodning om godhedsfuld at ville foranstalte Herr Holbek, ved et Kjøbenhavnsk Handelshuus tilstillet det af ham behageligst forlangte Beløb af 1000 Rbd:, hvilke 1000 Rbd, jeg i denne Anledning, i Overmorgen, med den herfra til Kjøbenhavn afgaaende Pakkepost, tillader mig at oversende Deres Høivelbaarenhed. Herr Holbek har jeg tillige under Dags Dato tilmeldt med Posten, at jeg, for mueligst hastig at efterkomme hans behagelige Forlangende, har bedet Deres Høivelbaarenhed om godhedsfuld fra Kjøbenhavn af at meddeele ham den forlangte Vexel.
Med dybeste Høiagtelse, tillader jeg mig at undertegne mig Deres Høivelbaarenheds ærbødigste

G Rosenberg

Skanderborg den 27de. December 1842.

Generel kommentar

Rosenbergs brev til Thorvaldsen vidner om, at arbejdet i Thorvaldsens værksted i Rom med reliefferne til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke gik i gang noget senere end forventet. Dette kan bl.a. skyldes at landsindsamlingen til monumentet var gået ret langsomt, og at Holbech ikke havde fået den nødvendige sum penge tilsendt for at kunne påbegynde arbejdet.

Arkivplacering
m24 1842, nr. 58
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Monumenter, samtidige personer · Pengeudlån og veksler · Relieffer, allegorier
Personer
C.F. Holbech · Alessandro Torlonia · Dominique Valentini
Sidst opdateret 26.11.2018 Print