The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9198 of 10246
Sender Date Recipient
Gottfried Rosenberg [+]

Sender’s Location

Skanderborg

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk af våbenskjold.

27.12.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: S:T: / Høivelbaarne / Herr Conferenzraad Professor Thorvaldsen / Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand. / Directeur for Konstacademiet St: Lucca i Rom / og for det Kongl Konstacademi i Kjøbenhavn.
Udskrift: S:T: / Høivelbaarne / Herr Conferenzraad Professor / Thorvaldsen. Storkors af Dannebrog / og Dannebrogsmand. Directeur for det Kongl: KonstAcademi i / Kjøbenhavn. / betalt.

Abstract

Gottfried Rosenberg henvender sig til Thorvaldsen og beder ham sende 1000 rigsdaler via en veksel til C.F. Holbech i Rom, så at denne kan indkøbe den nødvendige marmor til reliefferne til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Rosenberg har i provinsen ikke samme kontakt til et handelshus, der kan stå for transaktionen.

See Original

Høivelbaarne Herr Conferenzraad Thorvaldsen!

Fra Herr Holbek har jeg ved Skrivelse af 23de. forrige Maaned, modtaget Underrettning om, at han paa et Skib som i de sidste Dage af October Maaned, med Marmor ankom fra Carrara til Rom, har fundet saadanne Blokke som vare ham tienlige, og at han derom har sluttet Kjøb med den Marmoret tilhørende Kjøbmand; da han i andet Fald, umueligen ville kommet til at vente 4 a 5 Maaneder længere hen i Tiden, inden der igien kom saadanne Blokke, som han kunde bruge; Ligesom Herr Holbek har anmodet mig om, at føie den Foranstaltning, at 1000 Rbd: blev ham oversendt, à en Vexel paa Thorlonia eller Valentini; der dog maatte udstædes paa Franks, da dette var den Myntsort, hvorpaa der tabtes mindst. Som Følge heraf, og da det uagtet al fra min Side mueligst anvendt Omsorg, ikke har været mig muelig her i Provindsen at kunne opspørge noget Handelshuus, giennem hvilket jeg med behørig Sikkerhed og Hurtighed kunne faae saadann Vexel expederet til Herr Holbek; tillader jeg mig i denne yderlige Forlegenhed at hentye til Deres Høivelbaarenhed, med ærbødigst Anmodning om godhedsfuld at ville foranstalte Herr Holbek, ved et Kjøbenhavnsk Handelshuus tilstillet det af ham behageligst forlangte Beløb af 1000 Rbd:, hvilke 1000 Rbd, jeg i denne Anledning, i Overmorgen, med den herfra til Kjøbenhavn afgaaende Pakkepost, tillader mig at oversende Deres Høivelbaarenhed. Herr Holbek har jeg tillige under Dags Dato tilmeldt med Posten, at jeg, for mueligst hastig at efterkomme hans behagelige Forlangende, har bedet Deres Høivelbaarenhed om godhedsfuld fra Kjøbenhavn af at meddeele ham den forlangte Vexel.
Med dybeste Høiagtelse, tillader jeg mig at undertegne mig Deres Høivelbaarenheds ærbødigste

G Rosenberg

Skanderborg den 27de. December 1842.

General Comment

Rosenbergs brev til Thorvaldsen vidner om, at arbejdet i Thorvaldsens værksted i Rom med reliefferne til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke gik i gang noget senere end forventet. Dette kan bl.a. skyldes at landsindsamlingen til monumentet var gået ret langsomt, og at Holbech ikke havde fået den nødvendige sum penge tilsendt for at kunne påbegynde arbejdet.

Archival Reference
m24 1842, nr. 58
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monuments, Comtemporary Figures · Loans and Bills of Exchange · Reliefs, Allegories
Persons
C.F. Holbech · Alessandro Torlonia · Dominique Valentini
Last updated 26.11.2018 Print