No. 562 af 10318
Afsender Dato Modtager
Nicolai Abildgaard [+]

Afsendersted

København

14.8.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Abildgaard fortæller, at Thorvaldsens løn som professor ved Kunstakademiet, kun bliver udbetalt ved hans tilstedeværelse i København. Abildgaard vil sørge for, at Thorvaldsen får overført penge for bogindkøb og et afdrag på portrætbusten af Jacob Baden, A863. Han spørger, hvad Thorvaldsen skal have i honorar for busten af Tyge Rothe, A225. Han beder ham hjælpe C.F. Høyer.

Se original [Translation]

Kiøbenhavn 14de Aug: 1806

Kiære Ven!

Først nu kan ieg besvare Deres seneste min gode ærlige Ven. De har icke forstaaet Academiets Brev rigtig, de 400rd som er Dem bestemte nyder De icke før De kommer Hiem, og intil den tid gaar de i Academiets Kasse for at raade boed paa hvad vi mangler, hvor gierne ieg havde ønsket De strax kunde hæve disse Penge, var det mig icke muligt, man maa liste sig gennem denne Verden, men naar der gives nogen leilighed skal ieg nok vaage for Deres vel der ligger mig om Hiertet.
Med forrige Post er der ved det Frøliske Comptor afgaaen Ordre at udbetale De[m] 80 Scudi for Museo Pio Clementino, da de fleste folk flacke omkring paa landet, har ieg for denne denne [sic] gang icke kundet udrette mere, men med det første skal De faa 100rd D.C. til avdrag paa Badens Büste, som ieg saa gierne ønskede kunde være færdig for at føres Hiem med det første Skib der til for aaret gaar til Dannemark da det nok er temmelig uvist at der gaar noget i dette efteraaret. saa snart ieg kan faa fat paa Rothe skal ieg erindre om betalingen for Han[s] Faders Büste, men ieg havde saa gierne ønsket De havde skreven mig hvad og hvormeget jeg skal kræve, imidlertid skal ieg giøre det saa got som muligt. Deres Fader som nu lever lidt bedre end forhen var hos mig for 8te Dage siden ieg var i byen, da ieg nu lever i mit lille Huus paa Landet; saalænge veiret vil tillade det. Tak for det det [sic] Blomster Frøe ieg fik ved Høyer, da han endnu er for nye i Rom til selv at udrette sligt indser ieg De har voren ham behielpelig, af de 8te forskielle sorter ieg fik ere de 7 opkomne, og har blomster. Høyer er et got ærligt Menniske uden Kneb, vær ham behielpelig i hvad De kan, ieg er vis paa han vil være taknemmelig, skade han er alt for frygtsom, hvad der kan udrettes ved fliid vil han opnaa, men De maa sætte lidt Mod og Dristighed i ham, og lad ham icke Pensle for længe paa een og samme ting. Nu reiser Hor[n]bek hiem, De kunde nok give ham en lille tegning med til mig. lev nu vel min gode ærlige Ven og hils alle som vil hilses fra Deres

oprigtige Ven
Nic: Abildgaard

P.S. Deres Büster staar endnu hos mig.

Generel kommentar

Selvom Abildgaard først døde i 1809, er dette brev det sidste bevarede brev fra Abildgaard til Thorvaldsen.

Arkivplacering
m2 1806, nr. 15
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele II, p. 63-64.
Emneord
Indkøb af bøger · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorat · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Revolutions- og Napoleonskrigene · Tegning udført af Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens værker, priser
Personer
Jacob Baden · Christian Hornbech · C.F. Høyer · Andreas Bjørn Rothe · Tyge Rothe · Gotskalk Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 12.02.2018 Print