The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 561 of 10246
Sender Date Recipient
Nicolai Abildgaard [+]

Sender’s Location

København

14.8.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Abildgaard informs Thorvaldsen that he will receive his salary as a professor of the Royal Academy only when present in Copenhagen. Abildgaard will see to it that money is transferred to Thorvaldsen for the purchase of books and as part of the payment for the bust of Jacob Baden, A863. He inquires about the price of the bust of Tyge Rothe, A225. He asks him to help C.F. Høyer.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn 14de Aug: 1806

Kiære Ven!

Først nu kan ieg besvare Deres seneste min gode ærlige Ven. De har icke forstaaet Academiets Brev rigtig, de 400rd som er Dem bestemte nyder De icke før De kommer Hiem, og intil den tid gaar de i Academiets Kasse for at raade boed paa hvad vi mangler, hvor gierne ieg havde ønsket De strax kunde hæve disse Penge, var det mig icke muligt, man maa liste sig gennem denne Verden, men naar der gives nogen leilighed skal ieg nok vaage for Deres vel der ligger mig om Hiertet.
Med forrige Post er der ved det Frøliske Comptor afgaaen Ordre at udbetale De[m] 80 Scudi for Museo Pio Clementino, da de fleste folk flacke omkring paa landet, har ieg for denne denne [sic] gang icke kundet udrette mere, men med det første skal De faa 100rd D.C. til avdrag paa Badens Büste, som ieg saa gierne ønskede kunde være færdig for at føres Hiem med det første Skib der til for aaret gaar til Dannemark da det nok er temmelig uvist at der gaar noget i dette efteraaret. saa snart ieg kan faa fat paa Rothe skal ieg erindre om betalingen for Han[s] Faders Büste, men ieg havde saa gierne ønsket De havde skreven mig hvad og hvormeget jeg skal kræve, imidlertid skal ieg giøre det saa got som muligt. Deres Fader som nu lever lidt bedre end forhen var hos mig for 8te Dage siden ieg var i byen, da ieg nu lever i mit lille Huus paa Landet; saalænge veiret vil tillade det. Tak for det det [sic] Blomster Frøe ieg fik ved Høyer, da han endnu er for nye i Rom til selv at udrette sligt indser ieg De har voren ham behielpelig, af de 8te forskielle sorter ieg fik ere de 7 opkomne, og har blomster. Høyer er et got ærligt Menniske uden Kneb, vær ham behielpelig i hvad De kan, ieg er vis paa han vil være taknemmelig, skade han er alt for frygtsom, hvad der kan udrettes ved fliid vil han opnaa, men De maa sætte lidt Mod og Dristighed i ham, og lad ham icke Pensle for længe paa een og samme ting. Nu reiser Hor[n]bek hiem, De kunde nok give ham en lille tegning med til mig. lev nu vel min gode ærlige Ven og hils alle som vil hilses fra Deres

oprigtige Ven
Nic: Abildgaard

P.S. Deres Büster staar endnu hos mig.

General Comment

Even though Abildgaard did not die until 1809, this is the last existing letter from Abildgaard to Thorvaldsen.

Archival Reference
m2 1806, nr. 15
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele II, p. 63-64.
Subjects
Purchase of Books · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Professorship · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · French Revolutionary and Napoleonic Wars · Drawing by Thorvaldsen Requested · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
Jacob Baden · Christian Hornbech · C.F. Høyer · Andreas Bjørn Rothe · Tyge Rothe · Gotskalk Thorvaldsen
Works
Last updated 12.02.2018 Print