No. 6689 af 10318
Afsender Dato Modtager
Hermann Ernst Freund [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med dækpapir, hvor et aftryk af et portræt i profil træder igennem.

6.2.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S: T: / Til / Hr Etatsraad A: Thorvaldsen / a Roma.

Resumé

Elisa Paulsens medgift er bragt i orden ved Jonas Collin. Af Thorvaldsens hjemsendte kunstværker er ikke et eneste i marmor blevet beskadiget. Alexanderfrisen er placeret i tre rum på Christiansborg Slot og afventer Thorvaldsens komme. Ligeså Kristus-figuren, jf. A82, der endnu befinder sig i sin kasse i Vor Frue Kirke. Af den store terrakotta-figurgruppe til Vor Frue Kirkes trekantgavl er der sket mindre ødelæggelser: Johannes Døberen, jf. A59, har brækket halsen, men den kan uden videre repareres; med hensyn til En søn med sin far, jf. A61, og En jæger, jf. A67, så er benene knuste, og Freund anbefaler, at helt nye underdele udføres i terrakotta i Rom og sendes til København ved næstkommende lejlighed. De resterende kunstværker er bragt til Thorvaldsens ny-indrettede atelierer på Charlottenborg, hvor publikum kan se dem. G.F. Hetsch har vundet den af Kunstforeningen udskrevne konkurrence om et skulptur-museum på Marmorkirkens grund. Her kunne man opbevare Thorvaldsens kunstværker for “Evigheden”.

Se original [Translation]

Kjøbenhavn 6.t Febr 1835

Gode Thorvaldsen!

Deres Skrivelse af 7 Aug[u]st f.a. har jeg modtagen. Da Deres Pengeanligede ere bragt ved Collins Godhed i Orden, saa vil jeg ikke berøre samme vider. Hvad Deres hidsendte Arbeider angaar saa ere samme ikke alle got ankommen men og got conserveret, jeg siger got, Thi, der er die Statuer i Terakotta og Hesten undtagne, saa er ikke en Eneste Marmor ikke en Eneste Gibsafstøbning bleven beskadigt.

Deres Friis[e] er udpakket og staar paa Christiansborg Slott i 3de ved siden af hina[n]den lig[g]e[n]d[e] Værelser[.] Den venter paa Dem for at kunde antage sin Plads samme sted. Deres Christus Figur staar indpakket enu i Fruekirke, og venter ligeledes paa Dem for at kunde indtage sin Plads vor Die ønsker Det. Den knælende Engel der var bragt til Fruekirke er efter Deres Ønske bragt til Charlottenborg til Deres Atilgerne til Die andre Marmorarbeider.

Deres Terakotta Figure til Frongtongen har jeg med største omhu udpakket og sat i Omgangen bagved Alteret i Fruekirke. Af disse Figure ere den store Gruppe den gl Mand og den Muse der knuer sig til ham saa og Jægeren meget beskadigt. Omskjønt dog jeg havede udpakket samme saa helt og holden paa di knuste ben maate jeg dog tage Staklerne fra hinande for at henlæges. Det vil være best, at lade udføre i Tærakotta det underste Stükke af den nævt Grupe og af Jægeren ligeledes det underste Stükke i Rom og sende samme ved Leilighed til Foraaret[.] Johannes Figuren er Halsen brokken men ikke vider knust saa den kan forenes igen uden vider for resten alt anden conserveret. –

Pa Charlottenborg ere GibsFigurene henhøre[n]de til Frongtg, Figuren af Carlotte Amalia og Deres smaa Basrileves udpakke og opstillet for Publikumet i Deres dertil indrettede Atilgeerne ligeledes. Mars, Merkur[,] den knæle[n]de Engel[,] Døbefong, 3 Ganimeder 2.d staae[n]de og den ene der giver Ørnen at drikke[,] die 4 Ru[n]de Basriljew[,] Marmorbysterne[,] Natten ec c: alt opstillet i Deres Atiljerse. Die øvrige Marmorarbeider som Basriljevs til Fruekirke[,] den anden Gruppe af Ganimed staar indpakkett inu sammested. ligeledes Kaaber men Malerier hos Lund Plassert i Deres Værelserne – Hesten har jeg udpakke og med Omhu henlagt i Deres Atiljere og som got kan samles da kun et støkke af Hestens Halle er knust –

Det er alt hvad jeg kan sige om Deres Arbeider – Undskul hvis jeg ikke alt har udrettet efter Deres Ønske og forventning, paa en god Vilje har det i Sandhed ikke mangle.

Kunstforeninge har i Forrigaaer given til Opgave at benytte Marmorkirkens Ruiner til et Museum for Bilhugerarbeider og især med Hensyn til Deres Arbeider. Prisen var 200 Sp og Hetsch har vunden Summen og til manges Glæde for Publikum med det Ønske at samme maatte kunde udføres til dette Brug for Deres herlige Verkers opebevaring for Evigheden – Deres nærværelse vilde vist ikke liden bidrage til at fremme Sagen – Til slutning af Disse Linjer følger die beste Ønsker for Deres Vel. hvad mig selv angaar da er jeg vel og anvender die her Miller Forhold og Naturen har ladet være mig eier af, til Kunstens og Kunstneres Fremme.

Lev Vel – Deres hengivne H Freund.

Arkivplacering
m20 1835, nr. 4
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christiansborg Slot, Mellemværelset (Thorvaldsens Gemak) · Elisa Paulsens medgift · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835 · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens Museum på Marmorkirkens grund, forslag til · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens værker, udført i terrakotta · Thorvaldsens værksteder
Personer
Jonas Collin · G.F. Hetsch · Kunstakademiet, København · Kunstforeningen af 1825 · J.L. Lund · Elisa Paulsen
Værker
Sidst opdateret 12.06.2020 Print