Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3660 af 10246
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

10.1.1825 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen, Ridder af Dannebrogen og af Jernkrone-Ordenens 4de Classe

Resumé

Færdige kunstværker til Christiansborg Slot skal fragtes til Livorno, hvorfra briggen St. Croix vil sejle dem til Danmark.

Se original

Da den fra Vestindien til Foraaret hjemkommende danske Orlogsbrig St: Croix er tillagt Ordre at anløbe Livorno og muligen flere Havne i Middelhavet, ønsker Commissionen at benytte denne Leilighed til at see endeel af de Kunstarbeider, som ved Hr Etatsraaden ere udførte i Rom transporterede til Kjøbenhavn, og i denne Hensigt er det man herved beder og anmoder Hr Etatsraaden om behageligen at lade føie de fornødne Foranstaltninger til disse Arbeiders snarest mulige Afsendelse til Livorno, saaledes at Briggen, som formenes at ankomme sammesteds i Martii Maaned og kun opholder sig der i en Tid af 14 Dage, kan tage dem ombord, hvorom Chefen Capitaine-Lieutenant Kloumann er meddeelt fornøden Efterretning; dog kan man ikke lade ubemærket, at Skibet ikkun kan indtage smaae Kasser, og som en Følge heraf tør man ikke tilraade, at de større Arbeider i Gibs, som muligen maatte være fuldførte, vorde afsendte, men kun saadanne, som hver for sig ei optage betydelig Plads under Dækket, hvorimod man i alle Tilfælde forventer, at de 4 Basreliefs i Marmor, som skulle anbringes paa Christiansborg Slot, og som formodentlig ere fuldførte, vorde afsendte med denne Leilighed, da de godt indpakkede i Kasser, formenes at kunne staae paa Dækket, hvis Rummet ei tillader at tage dem under samme. Commissionen nærer det Haab, at Hr Etatsraaden vil have den Godhed at drage hensigtsmæssig Omsorg for den fornødne uopholdelige Indpakning og Afsendelse til Livorno paa det samtlige Kasser kunne være ankomne om muligt før Briggen og ikke forfeile denne, for Transporten hertil, gunstige Leilighed. Ligeledes kunde afgangne Geheimeraad Hjelmstiernes Büste, som af Hr Etatsraaden er forfærdiget efter Anmodning af Grevinde Rosencrone og bestemt for Det Kongelige Bibliothek, behageligen afsendes med ommeldte Skib. At Capitain-Lieutenant Kloumann har Ordre at afseile fra Vestindien d. 1ste. Martz finder man endnu fornøden at tilføie, saavelsom det Ønske, at de Kasser, som indeholde Gibsarbeider og altsaa fortrinlig bør søges conserverede maatte vorde udmærkede for Vedkommende til at placeres under Dækket. –

Slotsbygningscommissionen d: 10 Janv 1825.

Hauch JS Møsting Monrad CF Hansen


Schram Const:

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m10 1825, nr. 6
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
C.F. Hansen · A.W. Hauch · Henrik Hielmstierne · Martinus Christian de Klauman · Peter Johan Monrad · J.S. Møsting · Agnete Marie Rosencrone · Gerhard Christopher Schram
Værker
Sidst opdateret 06.05.2015 Print