Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 490 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F.F. Stanley [+]

Afsendersted

Rom

21.9.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet. Der er imidlertid grund til at tro, at denne dato må gælde Stanleys første udkast til dette brev, og at denne færdige version først blev skrevet umiddelbart efter 11.10.1805, se den generelle kommentar herom.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Resumé

Stanley fremsender tegninger til en kirke og et gravkapel til Kunstakademiets bedømmelse. Han håber at få sit rejsestipendium forlænget med to år.

Underdanigst Pro Memoria

Ifølge min Instruxes bydende tager jeg mig den ærbødige Friehed hermed at nedlægge for det Kongelige Akademie, en Prøve af mit Arbejde for dette Aar, bestaaende af Plan, Facade og tvende Profiler af en Kirke i en Hovedstad i Form af et Græsk Tempel, samt Copie af et Familiebegravelses Kapell, hvilket sidste jeg har tilligemed nogle fleere Ideer componeret og tegnet for den Danske Minister i Dresden Hr Baron Bülow. Mit første Ønske derved skal blive opfyldt hvis det kongelige Akademie værdige disse mine ufuldkomne Arbejder det samme gunstige Bifald, hvormed de forrige ere blevne beærede
Jeg har ved dette Arbejde søgt at vise Proportionen og Detaillen i den anvendte Orden; saavidt som Størrelsen har gjort mig det muligt, og dette som ethvert Arbejde viser mig hvormeget sand Gevinst en Architect finder her i Rom saavel i Hensyn til Skjønhed som Soliditet, ved at studere Oldtidens, Grækernes og Romernes sande og fortreffelige Smag, hvis Betragtning i de skjønne Mindesmærker giver nye Lyst og Aand for denne Kunst. Kunne Vi en[d] ej i Fædrelandet fuldkommen følge de store Planer som her maae beundres i de Gamles Bygningskunst, saa bliver denne dog altid i den mindre Maalestok den eneste sande Regel for det ædle og skjønne.
Mit oprigtige Ønske ogsaa selv engang i Bygningsfaget at kunde virke til Fædrelandets Tjeneste fordobler min Iver for at drage ald muelig Nytte af mit Ophold her, og saaledes opfylde Regjeringens velgiørende Hensigt med de Kunstnere tilstaaede Stipendii.
Ulykkelige Hindringer have hidindtil tilbageholdt mig i min Bane. Jeg vover endog at beraabe mig paa Vor Værdige Danske Minister her i Italien, den menneskekjerlige Her Kammerherre de Schubarts Vidnesbyrd; Min ulykkelige Helbreds Forfattning, som i saa lang Tid fængslede mig til Sygelejet, er ham eene bekjendt, og jeg ved at han har havt den Bevaagenhed at bekræfte den for Regjeringen.
Først nu, da denne Hindring er formindsket, og jeg tillige har kunnet opnaae nogen Sprogkundskab, bliver mit Ophold her mig virkeligen nyttig; Men hvad bliver mig vel tilladt at haabe deraf hvis Ophørelsen af det mig allernaadigst tilstaaede Stipendium nøder mig til en for tidlig Hjemrejse. Med Græmmelse maae jeg see mig selv standset i ald Fremgang og Akademiets velgjørende Øjemed forfejlet.
Jeg vover derfore at nedlægge for det Kongelige Akademi min underdanige Bøn om at de andre tvende Aars Stipendium som Reisende pleje at nyde gunstigst maatte endnu blive mig tilstaaede, og jeg tør haabe at min Fremgang i den Tid, hvorpaa jeg skal aflægge Prøver, skal findes Akademiets Bifald værdig og opfylde dets Fordringer af Mig.

Rom den 21 September 1805.

Underdanigst
C.F. Stanley

Generel kommentar

Vedr. dateringen: Dette brev må være blevet tilbagedateret af følgende grunde: Det fremgår nemlig af korrespondancen fra sommeren-efteråret 1805 mellem Stanley og den danske diplomat i Italien, Herman Schubart, at de havde aftalt, at nærværende brev til Kunstakademiet skulle sendes til Schubart, som da ville sende det videre til København med sin anbefaling, se fx. breve af 19.7.1805 og 30.9.1805.
Stanley sendte da fra Rom (et udkast til) sit brev i begyndelsen af oktober 1805 til Schubart i Montenero. Schubart reviderede brevet en smule, se brev af 11.10.1805, hvorefter han sendte det nu ændrede brev tilbage fra Montenero til Rom, så Stanley kunne indføre ændringerne i brevet med sin egen hånd. Dette gjorde Stanley straks og sendte derefter det reviderede brev tilbage til Schubart. Dette skete ifølge brev af 11.11.1805 allerede 15. og 16.10.1805. Herefter sendte Schubart brevet afsted til København med sine anbefalinger.
Da nærværende brev befinder sig i Kunstakademiets arkiv i Rigsarkivet, er det det brev, som blev modtaget i København. Men hvis dets dato – 21.9.1805 – skal stemme overens med den senere frem- og tilbagesendelse af udkast og færdigt brev, så kan datoen ikke være korrekt. Det må i stedet antages, at Stanley i dette færdige brev fastholdt datoen for det første udkast.


Der findes en næsten identisk kladde til dette brev i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º (fotokopi Thorvaldsens Museums arkiv).
Kladden er skrevet af Christian Stub, hvilket en sammenligning med et brev af 2[x].9.1804 fra Stub til Stanley godtgør (også i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º). Stanley fik antagelig hjælp til brevskrivningen pga. sin gigtsygdom.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1805, Skrivelser fra Forskiellige, nr. 32.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Kunstakademiet, stipendium
Personer
Herman Schubart
Værker
Sidst opdateret 20.08.2014 Print