Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 461 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Montenero

19.7.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F.F. Stanley [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Schubart takker for Stanleys brev og beder ham sige til Thorvaldsen, at han snart vil modtage et brev med en bestilling fra Charlotte Schimmelmann. Schubart lover at støtte Stanley over for Kunstakademiet i København.
Han beder om nyt fra Roms kunstliv og gengiver rosende udtalelser af Friedrich Matthäi om Thorvaldsens portrætbuste af Herman Schubart, A718.

Montenero 19 Juli 1805

Med sand og følende Glæde imodtog jeg Deres elskværdige Brev af 5 Juli min kiære Herr Landsmand, og hvad der især fornøÿede mig ved at see den pyntelige Skrivt at De nu meget bedre kand giøre Brug af Deres Hænder. Vi lever ret godt her paa det ÿndige Montenero hvor vi blot savne vor Thorwaldsen som saa meget bidrog forige Aar til at giøre os dette Sted behageligt. – siig ham at den eÿegode Stub beboer den Stue hvor han modelerede den fortrefelige Basso-relieo og de to skiønne Büster. Vi have desvære ingen net Sommer endnu og nær ved Juli Maaneds Ende frÿser vi ofte om Natten. Naturen synes ligesaa forstyrred som den Phÿsiske og moralske Verden vi leve udi. Nu haabe vi snart at faae hvad man i Italien med Rette kalder Heeden; men som ikke fornemmes paa vor Bierg Spidse hvor der stedse er den behageligste Kiøling. Behag at sige min Ven Thorwaldsen at i Dag oette Dage faaer han ufeÿlbar Brev, da min Søster paa nyt har givet mig en Comission til vor danske Phidias.
Hvad Deres Forbindelser med Akademiet angaaer, saa maa De være roelig og have godt Mod. Tyskerne siger: Komt Zeit: komt Rath! De har ret i at bie til De er færdig med de to Ideer som De har, og naar de afsender Dem, saa kand De giøre en god motiveret Memorial som De da tilsender mig, og jeg lover Dem paa det kraf[te]ligste at understøtte den saavel ved Brev til Akademiet selv, som ved mine Venners Indflydelse. Jeg anseer det for en hellig Pligt at interessere mig for en saa værdig og flittig Landsmand, som gandske uforskyldt ved Skiæbnen saa dybt er nedsiunken. De har begaaet en Feÿl ved ikke at skikke Akademiet Adressen og Skipperens Navn ved hvilken De sendte Deres sidste Arbeider til Kiøbenhavn. Naar De bliver færdig med det nye maae De i en kiste[?] sende det enten til Livorno adresseret til vor danske Marine Agent og kongel.. Vice Consul Giovanni Marassi, eller om bedre Lejlighed gives til Florentz, da til de Herrer Borri Mazzarelli et Co mine Venner og Banquiers som ufortøvet med den Arnoske Procaccio vil sende mig det, og da skal jeg nok finde Skibsleilighed til Kiøbenhavn, og imidlertid skrive Akademiet til med hvilket Skib det er skikket, og tillige indberette at jeg har seet Arbeidet og give derom mine Tanker tilkiende.
Betÿd mig kiære Landsmand hvad De dermed mener med mine andre 3 Aar? Er dette sædvanligt, og have alle Artister Stipendium paa 6 Aar? Hvorledes lÿder den Resolution ved hvilken der blev Dem tilstaaet Stipendium? Alt dette maae De nøÿe underrette mig om, for at kunde være Dem gavnlig. Nævn mig som Exempler jeg kand anføre De af vore Landsmænd som af Akademiet have havt 6 Aars Stipendium; thi, som jeg mindes, er det egentlig ikkun 3 Aar. Maaskee tager jeg Feÿl; imidlertid maae De nøÿe sige mig alt hvad der kand motivere min Forestilling.
Taal mig noget om Kunst og andet mærkværdigt i Rom. De vil særdeles forbinde mig ved at underrette mig om alt hvad der foregaaer i Kunstfag der hvor De er; om de Danske som der studere, om deres Fremskridt med videre.
Tag friskt Moed, og troe at De har i mig en ivrig Ven som vil tale Deres Sag med Varme.
Jeg glædes over at De finder min Büste saa fortreffelig. Matthæi som ikke let roeser andres Arbeide, taler om dette med en Art Enthousiasme. Hvad han siger er mærkværdig og skiøndt det indeholder en Compliment for mig som jeg ikke burde anføre, vil jeg dog nedskrive det og bede Dem at meddele det til Thorwaldsen:
“Da sahe ich meinen Wohlthäter mit seiner sanften menschenfreundlichen Mine, seinem thätigen Geist den der Künstler so meisterhaft durch die Bewegung des Auges ausgedrückt hat. Mit unbeschreiblicher Freude habe ich dieses schøne Kunstwerk betrachtet.”
Den Tanke med Øÿens Bevægelsen i en Büste, er synes mig en Berøm[m]else for en Bildhukker som overgaaer ald anden. Han siger fremdeles:
“Diese Büsten sind ein Triumph für Thorwaldsens Verdienst. Seele, Geist und Karakter ist das was die Büsten belebt, die dabeÿ in den schønsten und grösten Stil behandelt sind. Ich kann mich wenig erinnern das neueren Werke mir so viel Vernügen gemacht hätten.”
Lev vel min gode værdige Herr Landsmand! Stol paa Deeltagelse og oprigtigt Venskab fra

B Schubart

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Kritik af Thorvaldsens værker, positiv · Kunstakademiet, stipendium · Montenero · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, antik mytologi · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen som portrætkunstner
Personer
Francesco Borri · Kunstakademiet, København · Friedrich Matthäi · Charlotte Schimmelmann · Christian Stub · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 20.01.2017 Print