Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 496 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Montenero

11.10.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F.F. Stanley [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Stanley Architecte Danois / chez Mr. Le Professeur Alberto Thorwaldsen / Sculpteur celebre / a Rome

Resumé

Schubart har foretaget nogle rettelser i Stanleys brev til Kunstakademiet i København. Han beder ham føje rettelserne ind og returnere det rettede brev til ham. Schubart forsikrer om sin støtte og roser Stanley for hans tegninger.

Montenero d: 11e October 1805

Jeg har med største Deltagelse læst Deres kiære Brev, og med sand Fornøÿelse beundret Deres Konstværker som usigelig haver behaget mig og alle dem som har seet Dem. Vedbliver De saaledes vil de blive en af Danmarks berømteste Architecter. Den gode Matthæi som er endnu i vores Sælskab har illigemaade fundet Deres Tegninger og Compositioner fortreffelige; og jeg er aldeles overbevist om Akademiets Tilfredshed. Vi have i Livorno et Skib som tilhører JustieRaad Frisch og som ventelig om nogle Uger gaaer til Kiøbenhavn. Ved denne Skipper vil jeg sende Deres skiønne Tegninger; men for imidlertid at ikke tabe den kostbare tid vil jeg selv skrive Akademiet til og fortælle hvad jeg troer efter Samvittighed at kunne sige om Deres Tegninger; og jeg haaber at Akademiet vil have tiltroe nok i min Bedømmelse for at tilstaae Dem de ønskede to Aar; men kiære Landsmand naar man vil Øyemedet maa man ville Midlerne, og følgelig har jeg taget mig den Frihed at omskabe Deres Brev som jeg troer vil bedre svare til Hensigten, om de saaledes afskriver det, og med første Post tilsende mig det reenskrevet. De veed hvor meget Maaden paa hvilken man foredrager en Ting bidrager til dens Hæld. Bliv ikke vred at jeg vovede saaledes at give Deres Tanker paa en anden Maade.
Vær vis paa at jeg skal understøtte Deres billige Ønsker, og tvivl eÿ paa at de jo bliver opfyldte. Vi flytter i Dag til Pisa. Jeg har kuns faae Øÿeblikke og derfor indeholder dette Brev ikkuns et Udtog af alt, hvad jeg havde villet sige Dem, af den megen Tak jeg ville ÿde Dem for Deres venskabelige Breve. Hils den eÿegode Thorwaldsen. Med det første skal han faae Brev fra mig i Gensvar paa hans. Lev lÿkkelig, og nÿd den Tilfredshed som De fortiæner. Hils vor kiære Landsmænd i Rom, endog disse jeg ikke personlig kiender.

Deres oprigtige
B Schubart

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Kunstakademiet, stipendium · Mæcenvirksomhed
Personer
H.M. Frisch · Kunstakademiet, København · Friedrich Matthäi · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 19.08.2014 Print