Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4796 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Senest 9.5.1829 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastene, men af det færdige brev, der er dateret 9.5.1829.

Johan Gunder Adler [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Det ene af de to brevudkast er dog skrevet oven på en udskrift, som må stamme fra et brev, Thorvaldsen har modtaget, og som han har brugt som kladde til dette brevudkast. Den oprindelige udskrift lyder:
Al Celebre Scultore Sig. Cav. Torvaldsen

Resumé

Første og andet udkast til brev af 9.5.1829.

[Translation]

[Første eller andet udkast til brevet:]

Efter Deres Skrivelse af 17 Martz 1826 vil jeg aldelles føye opfylde Deres Mening, at naar jeg hver hvergang jeg vil hæve paa Huset Torlonia nogen Sum lade ham da giver ham Varsel en Maaned forvein, og ved Summens Udbetaling lade ham den afskriv paa Opbligationen og naar hele den paalydende Sum er betalt skal jeg tilsende Dem den den blive Dem tilsendt forsynet med min Quittering.


[På bagsiden første eller andet udkast til brevet – med blyant:]

Høistærede Herr Just[ice]raad Adler

Jeg tager mig den Fridhed at underrette Dem Gode Ven om at jeg nu vel giøre Brug af den Sum af 9000 scudi som H[s]. Ko H. [Prins] Christian har været saa God at bevare for mig entil nu, og som jeg i Aaret den 9 Decb 1826 har meldet [Dem] Opsigelsen. Jeg skal efter Deres Brev Ydring af 17 Martz 1827 give Herr Consul Chiaveri Varsel 14 Dage hver Gan jeg vil have nogen sum give Varsel forvein hvergang jeg vel have nogen Sum udbetalt samme give Herr Cunsel Chiaveri Varsel af 14 Dage og lade ham afskrive den paa Obligationen, og naar hele den paalydende Sum er betalt tilsender jeg Dem den med min Quittering. Jeg har efter Deres Ønsker bl[xxx] saa længe som muligt med at hæve denne Capital men da jeg ikke kan bestride alle de Udgifter Arbejder som de Arbejder jeg lade udføre paa min Bekostning i Marmor her i Rom og Cararra er jeg nødt til [at] [papir mangler] at [succesive] [at] [enddog] andrag [papir mangler] Sum

Generel kommentar

Dette er første og andet egenhændige udkast til det afsendte brev, der er kommenteret.
Se også referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Marmorhugning · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens økonomi
Personer
Luigi Chiaveri · Christian 8. · Marino Torlonia
Sidst opdateret 17.02.2017 Print