Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8168 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsendersted

Nysø

Juli-oktober 1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette afsnit af Stampes erindringer beskriver begivenheder, der kan tidsfæstes til Juli-oktober 1839.
Men erindringerne blev først nedfældet i denne form i månederne efter Thorvaldsens død 24.3.1844, sandsynligvis på grundlag af dagbogsnotater fra dengang, begivenhederne fandt sted. Teksten kan altså i løbet af denne proces have undergået redaktionelle ændringer og/eller erindringsforskydninger, så dateringen skal tages med et gran salt.
Dateringen af erindringerne drøftes nærmere i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Omnes
Resumé

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 8. del af i alt 60.

Se original

[fortsat…]

I denne Tid bad smaae Pigerne paa Nysøe om noget til deres Stambog[,] Meta[,] Elisa, Georgia, og Suzette, og Thor tegnede dem et Stykke og Øhlenschl skrev med følgende Digt ‒ I hvad Anledning vi tog ind, husker jeg ikke meere, men vi havde Hr Gærtner ud med, som ønskede at Male Thorv: Portrait, hans debyt, var just ikke intagende[.] først lod han os vente paa ham ½ Time paa Scharlottenborg skiønt Tiden var ham bestemt naar han skulde møde, og paa Thorv bebreidelse, sagde han: at han ikke troede vi vare saa presise, hvor paa Thorv: giorde den Bemærkning at det dog havde været mere passende at de skulde vente paa ham[.] i Kiøge havde vi samme Historie, han Spurgte hvorlænge det varede[, han vilde blive borte] 1 Time for at kunne besøge sine Venner der, vi satte længe i Vognen og ventede og da han ikke kom; kiørte vi ud af Byen

og ventede udenfor medens Stampe fik løbet den halve Bye igiennem for at lede ham op; levemaaden trykkede ham ikke, dog da han nu engang tegnede Thor: efter at denne heele Morgenen i Heden havde Arbeidet paa Toget til Golgatha og var tret, saa han slumrede ind, og jeg saae Gærtner banke i Bordet raabende med en bydende mine: [“]Thorvaldsen![”] saa kunne jeg ikke bare mig længer, men skammede ham ud, og sagde ham Sanheden, og at han skulde prise sig lykkelig at Thor: vilde spilde saa megen tid paa ham osv osv[.] kort efter den Dag var han mig ikke god, og jeg kan ikke sige han intereserede mig synderlig skønt Thorv: ventede meget af ham[, “]dersom han bare ikke bliver staaende thi der er fleere Ganske Unge Mennesker som lover meget, men saa bliver de staaende[”], og et par Aar senere sagde Thorv: mig Ganske uopfordret[: “]han gaaer mig ikke frem nok[,] han holder for meget af sig selv[,”] og jeg Sva[rede] [“]hvad sagde jeg[,] de dygtigste Folk ere altid beskedne og det savner jeg hos G[”.]: dog maa jeg tilstaae det lille Portrait Profil i Blyant, som han sist har tegnet gefaldt mig noget men alle de Andre er for grimede og meget ældre en[d] Thor saa ud, det er akurat, som naar man seer folk i Mikrosko[p] og saaledes ære de fleste af hans Portraitter[.] Christian og Jeanina, gave ogsaa af og til en fete, og blandt andet et fakkeltog af damask fanerne som vare døppede i Tiere, veiret var daarlig, vi vare heldere bleven i Stuen, dog Thorvaldsen nænnede ikke at forderve deres Glæde, og vi maatte ud at see der paa og han tage imod deres Hyldes som han tog lige saa kierlig imod og viste lige saa megen Glæde over, som ved den aller største Æresbevisning[.]

Den 23de Juli 1839 fejl

Mel: Vi Søemænd giør ei mange Ord.

I Danmark holdes Jubelfest
Den hele lange Sommer,
Saa høy saa væn saa Dansk en Gjæst
Besøger Danmarks Blommer
Hver Fugl ham synger for sin Sang
Naturens Røster Gjalde
Og rundt paa Danmarks Sangfuglvang
Blier alle Danske Skjalde

#

Han kjender godt den Danske Røst
Det Lys i Landsmands Øye
Og Tanken i det varme Bryst
Han veed at tyde nøye
Derfor, da denne Højtidsstund
Bevenger Tanke, Tunge
Skal mellem Bugt og Bøgelund
Vort Jubel Echo runge. ‒

#

Med Kunstens gyldne Kongestoel
Du drog til Danmarks Sletter,
Du fandt igien den Morgensoel
Hvor Dansken Krandse fletter
Derfor ved Danskens glædes Baal
Du Leve glad og Længe
Derpaa vi tømme denne Skaal
Thorvaldsen Leve Længe!!!

Gærtner tegnede om Aftenen, de bas relieffer som Thor: havde giort herude, og da han havde fullendt et lille Billede, af Thorv. meget udført, begyndte han paa det store som man har seet paa Udstillingen i en Graae Sloprock, som har kuns en daarlig figur, og ikke ligner Thors Noble Kraftige stilling, Thorvaldsen rettede dette paa Khartonen, dog Gærtner slettede det ud, og Thor. sagde mig i den Anledning: [“]de skal see naar de ligger mærke at Alle Mahlere næsten uden undtagelse ligger noget af dem selv i deres Arbeider[”], (jeg havde giort den Bemærkning, at den figur lignede mere G’s en[d] Thor’s. ‒ G. var 3 Maaneder paa Nysøe x[.] Der blev mange Basrelief imellemtiden udført og Sangen N 4 af Petersen til en af de diner paa Nysøe og Sangen N 5 paa Engelholm. ‒ der bleve i den Mellemtid giort mange Basreliefs, og for at vise mig de spandske Dandsere som Thor var meget beundrede til en Diner paa Nysøe først 1840[.] Nu ventede vi Dahl paa Nysøe, men han blev borte ‒ paa engang kom et Brev fra Rom hvor da Gally meget klagede over at Man havde sendt Bravo i Huuset at optage Inventarium over alt hvad der var Møbler og alt[.] dette havde fornærmet Gally som Boede i Huuset, nu blev Thor ogsaa vred, og paa deres Svar (da jeg skrev til Byen for at spørge, hvem og hvorfor de havde giort det :)[. “]det var for at vide om de skulde sende 2 eller Een fregat var nok, for at tage det[”]; [“]de skal ingen Uleilighed giøre dem[,”] sagde Thorv:

Sprungen dette Blad Over
x Dette hører nok et senere sted f ex. Aaret senere hvor jeg troer først, friserne blive opsatte[.] I den gang Thorv:s Frise var opsat i Frue Kirken, førte Thorvaldsen, mig hen at see det, og vi fandt Clausen der, (jeg husker ikke om ex spre[s]) der blev meget talt om at Loftet kunde blive deiligt decoreret med Engle og hvad der endnu skulde giøres nemlig: Luther, Melanton[,] de 2 Aposteler osv[.] og Thor fik den Idee at Chorets Loft skuldes fyldes med Engle en i hver af Tavlene stører og Mindre som Tavlene tabe sig:, dette Arbeide blev afgiort skulde paa begyndes paa Nysøe naar vi kom tilbage fra Rom, og Thorvaldsen sagde han alt for gierne vilde giøre det naar jeg vilde berede alt til; vi kom tilbage men jeg troede han havde en Evighed endnu at leve, og dette som andet fleere bestemmelser bleve udsatte. ‒

[siden er blank]

[“]slet ingen skal de sende, lad dem først see om de faaer et sted til at sætte det,[”] osv – kort han ergrede sig, sov som sedvanlig[,] naar noget ergrede ham[,] ikke om Natten og udmalte sig alt paa det sorteste[.] kort nu fik han den Idee at reise med Schouws, som just skulde bort om 14 dage, og alt hvad jeg Snakkede hialp ikke[.] ([“]nu har jeg været her 1 Aar, og endnu er intet besluttet om Museet, saa nu vil jeg bort[.”] og han arbeidede af alle kræfter for at faae det stykke af Toget, ferdig som han havde i Arbeide[.] jeg skrev imidlertid til Schouv i Alarm og fortalte hvordan alt hængte sammen osv[.] denne viste Brevet, til Kongen Fvi som strax vilde sende Kierulf herud at beroelige Thorv: dog kom vi til byen forinden, og Kongen lod et møde træde sammen, der blev bestemt at Magistraten skulde ligge til hvad der manglede i Pænge til at Bygge for, og Arkitekterne skulde indlevere tegninger til Valg for samme osv osv ‒ og inden 3 Dage var al dette afgiort, nu opgav Thor: sin Reise, og vi fulgte nogle dage efter Schouv’s med Dahl til Dampskibet. Ved Manøvren, som paa den tid holdtes

og hvor Stampe[,] Thorvaldsen, og jeg vare kiørt hen, for at see paa, kom Kongen og talte til Thorvaldsen og ligeledes til mig og sagde til mig 3 gange: [“]lad mig see de holder paa Manden, hold paa Manden[”.] osv

[fortsættes…]

Generel kommentar

Dette dokument er en del af det originale manuskript til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen. Afskriften af hele manuskriptet omfatter i alt 60 dele. Denne del er nr. 8.


Stampes erindringer blev udgivet i bogform i 1912 af Stampes barnebarn, Rigmor Stampe. Denne del af den ucensurerede originaltekst svarer til Stampe, op. cit., i den redigerede udgave.

Læs mere om nærværende online-udgivelse af teksten i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Teksten er publiceret med støtte fra Ny Carlsbergfondet i regi af digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 35, 44-45, 15, 45-46, 65, 46.
Emneord
Alba amicorum, venskabs- og stambøger · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christine Stampes manus · Digte til Thorvaldsen · Fakkeltog · Portrætter, forestillende Thorvaldsen · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Johan Bravo · H.N. Clausen · J.C. Dahl · Frederik 6. · Pietro Galli · J.V. Gertner · A.C. Kierulff · Adam Oehlenschläger · A.C. Petersen · J.F. Schouw · Susette Schouw · Christian Stampe · Elise Stampe · Henrik Stampe · Jeanina Stampe · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 30.08.2020 Print