Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7936 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

Februar 1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Adam Wilhelm Moltke [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Deres Høigrevelige Excellence / Hr Geheime=Stats=og Finants=Minister / Greve af Moltke, Ridder af Elefanten, / Storkors af Dannebrogen &c

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

I Følge Deres Excellences mig tilkiendegivne Ønske om at modtage af mig en skriftlig Erklæring angaaende den Sum som vil tilkomme mig for de hos mig i Aaret 1820 bestilte 2de. Basrelieffer i Marmor til Frue Kirke, skulde jeg ikke undlade allerærbødigst at meddele, til Efterretning for de Herrer, som, paa Deres Excellences og Hrr Conferentsraad Holtens Opfordring, havde tegnet sig for at bidrage til dette Arbeides Anskaffelse, at alt hvad der i den Anledning allerede er indkommet eller endnu maatte indkomme af den dertil bestemte Sum af 4000 Specier, skiænkes og overdrages af mig til at fremme Opførelsen og Indretningen af det Museum, som skal opbevare de af mig til Staden Kiøbenhavn skiænkede Kunstsager, og tillader jeg mig at tilføie den Bøn, at bemeldte Sum maa paa vedkommende Sted blive indbetalt.

Kiøbenhavn den Februar 1839.

Deres Excellences allerærbødigste
Thorvaldsen

Generel kommentar

Brevet haves i afskrift på Thorvaldsens Museum, mens original brevets placering endnu er ukendt. Desuden findes Collins udkast til brevet i Thorvaldsens Museums Oprettelse, nr. ad 119.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 119
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist NN
Sidst opdateret 18.05.2016 Print