The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7936 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

February 1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Adam Wilhelm Moltke [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Deres Høigrevelige Excellence / Hr Geheime=Stats=og Finants=Minister / Greve af Moltke, Ridder af Elefanten, / Storkors af Dannebrogen &c

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

I Følge Deres Excellences mig tilkiendegivne Ønske om at modtage af mig en skriftlig Erklæring angaaende den Sum som vil tilkomme mig for de hos mig i Aaret 1820 bestilte 2de. Basrelieffer i Marmor til Frue Kirke, skulde jeg ikke undlade allerærbødigst at meddele, til Efterretning for de Herrer, som, paa Deres Excellences og Hrr Conferentsraad Holtens Opfordring, havde tegnet sig for at bidrage til dette Arbeides Anskaffelse, at alt hvad der i den Anledning allerede er indkommet eller endnu maatte indkomme af den dertil bestemte Sum af 4000 Specier, skiænkes og overdrages af mig til at fremme Opførelsen og Indretningen af det Museum, som skal opbevare de af mig til Staden Kiøbenhavn skiænkede Kunstsager, og tillader jeg mig at tilføie den Bøn, at bemeldte Sum maa paa vedkommende Sted blive indbetalt.

Kiøbenhavn den Februar 1839.

Deres Excellences allerærbødigste
Thorvaldsen

General Comment

Brevet haves i afskrift på Thorvaldsens Museum, mens original brevets placering endnu er ukendt. Desuden findes Collins udkast til brevet i Thorvaldsens Museums Oprettelse, nr. ad 119.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 119
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN
Last updated 18.05.2016 Print