No. 7997 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen Februar 1839 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Adam Wilhelm Moltke [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Deres Høigrevelige Exc. Hr. Geh. S. og F.Minister Greve af Moltke Rid. af Elef. Storks. af Db. &c.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

I Følge D. Ex. mig tilkendegivne Ønske om at modtage af mig en skriftlig Erklæring ang. den Sum som vil tilkomme mig for de hos mig i Aaret 1820 bestilte 2de Basrelieffer i Marmor til Frue Kirke, skulde jeg ikke undlade allerærbødigst at meddele, til Efterretning for de Herrer, som, paa D. Ex. og Hr. CfR Holtens Opfordring, havde tegnet sig for at bidrage til dette Arbeides Anskaffelse, at alt hvad der i den Anl. allerede er indkommet el. endnu maatte indkomme af den dertil bestemte Sum af 4000 Sp, skienkes og overdrages af mig til at fremme Opførelsen og Indretningen af det Museum, som skal opbevare de af mig til Staden Kbh. skiænkede Kunstsager, og tillader jeg mig at tilføie den Bøn, at bemeldte Sum maa paa vedkommende Sted blive indbetalt.
Deres Excellences allerærbødigste
Kbh d Febr 1839

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 119
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Jonas Collin
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen
Last updated 18.05.2016 Print